dr Danica Šantić
  • Kontakt telefon: +381602244606
  • E-mail adresa: danicam@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: sreda 12:00-14:00, B. Jagića; četvrtak 10:00-12:00, Vojvođanska 1

dr Danica Šantić

Datum i mesto rođenja: 07.10.1976., Beograd    

Mr Danica Šantić je diplomirala 2000. godine na smeru Geografija Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad je od­bra­ni­la 2006. godine, čime je stekla akademsko zvanje magistra demografije. Na Geografskom fakultetu zaposlena je od 2001. godine u zvanju asistenta. Angažovana je u izvođenju vežbi iz predmeta: Geografija stanovništva i Teorije o stanovništvu na studijskoj grupi Geografija, Migracije stanovništva i Demografski razvitak sveta na studijskoj grupi Demografija. Oblast naučnog istraživanja je nauka o stanovništvu. Objavila je samostalno ili u koautorstvu 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Uradila je i više odrednica u enciklopedijama “Školsko sveznanje“ i “Enciklopedija srpskog naroda“. Učestvovala je sa referatima na više skupova u zemlji i inostranstvu. Sarađivala je na četiri domaća i jednom međunarodnom projektu. Član je Srpskog geografskog društva, Društva demografije Srbije i IUSSP-a (Međunarodne organizacije za proučavanje stanovništva).

Radovi

Šantić D. (2014). Spatial concentration of population in Serbia 1981-2011. Measured with Hoower index of Concentration, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 2, Novi Sad, pp: 461-470
Spasovski M., Šantić D. (2013). Razvoj geografije stanovništva od antropogeografskog do prostorno-analitičkog pristupa, Stanovništvo, br.2, str. 1-22
Spasovski M., Šantić D. (2013). Population perspectives of the mountain areas in Serbia-trends and perspectives, Proceedings, International Scientific Symposium, Macedonian Geographical Society, ohrid, pp:267-275
Spasovski, M, Šantić, D., Radovanović, O. (2012). Istorijske etape u tranziciji prirodnog obnavljanja stanovništva Srbije, Glasnik SGD, sveska XCII, br. 2, Beograd, str. 23-60.
Göler, D., Martinović, M., Ratkaj, I., und Šantić, D. (2012). Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluđerica. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, 212-234.
Spasovski, M., Šantić, D. (2012). 7 milijarditi stanovnika sveta – polarizovanost demografskog razvitka na početku XXI veka, Demografija - Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, knj. VIII, Beograd, str. 7-27.
Spasovski, M., Šantić, D. (2004). Migrantsko stanovništvo Srbije. Pregled Srbija i Crna gora (izdanja na srpskom i engleskom jeziku), Godina XLVIII, br. 4, Beograd, str. 5-15

Angažovanje u nastavi

Teorije o stanovništvu
Stanovništvo Evropske Unije
Demografski razvitak sveta
Geografija stanovništva 1
Geografija stanovništva 2
Migracije stanovništva I
Migracije stanovništva II

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Srpsko geografsko društvo
European Centar for International Affairs (ECIA)
Regional Study Association (RSA)
World Social Science Fellow (WSSF)