dr Danica Šantić
  • Kontakt telefon: +381641375198
  • E-mail adresa: danica.santic@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Danica Šantić

Datum i mesto rođenja: 07.10.1976., Beograd    

Obrazovanje: dr Danica Šantić je rođena 7.10.1976. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1995/1996. godine, a diplomirala je 2000. godine na studijskom programu Geografija. Poslediplomske studije na studijskom programu Demografija upisala je 2001. godine, a magistarski rad je odbranila 2006. godine i time stekla akademsko zvanje magistra demografije. Doktorsku disertaciju odbranila je 2013. godine čime je stekla zvanje doktor geografije.

Rad u nastavi: Zaposlena je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1.9.2001. godine u zvanju asistenta pripravnika, a u zvanju asistenta od 2006. godine. U zvanje docenta izabrana je 2014. godine, dok je u zvanje vanrednog profesora na Katedri za društvenu geografiju izabrana 2018. godine. Nastavu realizuje na svim nivoima studija Geografskog fakulteta u Beogradu, a kao predavač je angažovana i na multidisciplinarnim master akademskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu.

Naučno-istraživački rad: dr Danica Šantić se od početka svog stručnog i naučnog rada na Univerzitetu bavi naučnim istraživanjima iz oblasti društvene geografije i demografije. U toku svog naučno-istraživačkog rada učestvovala je na 11 naučno-istraživačkih projekata i preko 50 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavila je samostalno ili u koautorstvu više od 50 radova objavljenih u naučnim monografijama i zbornicima radova i jednu monografiju. U objavljenim radovima tretiraju se aktuelna populaciona pitanja i problemi, pre svega migracije stanovništva, zatim populacioni potencijali i razmeštaj stanovništva određenih teritorijalnih jednica, kao i veza između prirodnih i društvenih faktora u geoprostoru. Recenzent je jedne monografije, nekoliko naučnih radova objavljenih u Zborniku radova sa međunarodnog skupa “150th Anniversary of Jovan Cvijić’ Birth”, časopisa za društvene nauke „Teme“, časopisa “Acta geographica Slovenica”, časopisa „Migracijske i etničke teme“ kao i većeg broja naučnih radova u časopisima Stanovništvo, Glasnik Srpskog geografskog društva, Glasnik etnografskog instituta, Zbornika matice srpske i Demografija. Istraživač je na projektu 176017 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nekoliko međunarodnih projekata od kojih se izdvajaju Migration, Inter-Connectivity and Regional Development (MICaRD), Regional Study Assosiation (RSA); PME/DIMAK: Target group profile Actors – Stakeholders analysis; West Balkan Migration Network (WB-MIGNET); Camps in Serbia (The Geographies of Camps in Europe) – with Claudio Minca, Macquarie University, Sidney and Dragan Umek, University of Trieste.

Tokom 2017. i 2018. godine održala je gostujuća predavanja na Fakultetu političkih nauka studentima Clamson Univerziteta (SAD) na temu Stanovništvo Srbije i Migracije stanovništva Srbije. Pored toga bila je predavač na temu veza i odnosa migracija i životne sredine polaznicima seminara Geografija u Istraživačkoj stanici Petnica 2018. godine, polaznicima seminara Istorija na temu migracije kroz istoriju 2017. godine, kao i u okviru letnje škole antropologije na temu sagledavanje veza između migracija i antropologije 2015. godine. Predavanje po pozivu održala je i na savetovanju „U susret popisu 2021. godine“ pod nazivom “Migration as the Cinderella of population studies” u Beogradu 2018. godine. Iste godine, bila je predavač na „Školi migracija“ koju je organizovala Grupa 484. Kao gost predavač održala je predavanja na Univerzitetu u Torontu 2017. godine (sa temom: “Home Is Where the Heart Is: A Story of Emigration from Serbia to the EU”) i na Oto Fridrih Univerzitetu u Bambergu 2017. godine (sa temom: “Serbia’s Response to the Current Migration Crisis: New Strategies and Policies for Managing Mixed Migration Flows?”). Takođe, držala je predavanje u okviru godišnje skupštine Društva demografa o Balkanskoj migracionoj ruti 2016. godine, kao i na akreditovanom seminaru Srpskog geografskog društva o stanovništvu Srbije prema popisu 2011. godine. Plenarna predavanja održala je na skupovima “Contemporary migration in changing world: new perspectives and challenges” (2016) i „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“ (2018).

Član naučnog odbora bila je na skupovima “International Scientific Conference on Eonomy and Security – EKOB 2018” (1. mart 2018), „Prva naučna konferencija o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju“ (21. jun 2017)  i „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“ (april, 2018). Takođe je bila organizator međunarodnog skupa “Contemporary migration in changing world: new perspectives and challenges“ (MICaRD research network, Beograd, 18-21. septembar 2016. godine) i skupa “Beyond economic contribution: Migrant identities, Workin lives and Social Ebeddedness”, (MICaRD research network, University of Lincoln, UK, 25-27 April 2018). Urednik je knjige apstrakata sa međunarodnog skupa “Contemporary migration in changing world: new perspectives and challenges“, kao i Zbornika radova „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“ 2018. godine. U okviru godišnjih kongresa RSA organizovala je i posebne sekcije (Migration Flows & Economic Development in Peripheral Regions, Dublin 2017., Challenges of Regional Development and EU Integration in South East Europe, Grac 2016). Bila je učesnik panel diskusija na temu “New geographies of migration to non-metropolitan European destinations: social, economic and cultural implications“, u okviru međunarodne konferencije “Contemporary migration in changing world: new perspectives and challenges”, 2016. godine u Beogradu,  “Practical and conceptual challenges of doing research on migration in rural regions“ u okviru međunarodne konferencije “Migrant identities, Workin lives and Social Ebeddedness”, 2018. godine u Linkolnu i “Taking stock of the 2015-2016 refugee migration towards Europe: what future for protection, belonging and citizenship?“ u okviru međunarodne konferencije “Whither Refugees? Restrictionism, Crises and Precarity Writ Large” 2018. godine u Solunu. Prof. dr Danica Šantić je jedan od organizatora i učesnika tribina: “Balkanski migracioni koridor“ (novembar, 2015) i  “Balkanska migraciona ruta – juče, danas, sutra“ (septembar, 2016).

Radovi

Manojlovic, S., Antic, M.,  Santic, D.,  Sibinovic, M.,  Carevic, I.,  Srejic, T. (2018). Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. Sustainability, vol. 10, issue 3, 826 pp. 1-20. 

Umek, D., C. Minca, and D. Šantić (2018). The Refugee Camp as Geopolitics:  The Case of Preševo, Serbia. In Mediterranean Mobilities edited by Maria Paradiso, 37–53. London: Springer.

Šantić, D., Spasovski, M., Antić, M. (2018): Novi izazovi u populacionim istraživanjima i neophodnost njihove primene u prostornom planiranju, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja'', Trebinje. (str. 37-47), Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Antic, M., Santic, D., Kasanin Grubin, M., Malic, A. (2017). Sustainable Rural Development in Serbia - Relationship Between Population Dynamicss and Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 18 issue 1, pp. 323-331.

Šantić, D, Minca, C, Umek, D. (2017). Tha Balkan Migration Route. Reflections from the Serbian Observatory. In: Bobić, Mirjana and Janković, Stefan (eds.) Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Policies, Reflection. Belgrade: Institute for sociological research Faculty of Philosophy, pp 221-239.

Radovanović, O. Šantić, D., Đorđević, D. (2017). Fertility of women out migrants: does reproductive behaviour changes with emigration? Case study – East Serbia, Teme, Journal of Social Science, Vol. XLI, No. 2, 355-367.

Đorđević, D., Šantić, D. (2017). Migration as a factor of changing demographic profile of the EU, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 14, No 1, 71-82.

Santic, D., Antic, M., Ratkaj, I., Budovic, A. (2017). Migration and Demographic Shrinkage in Rural Areas in Serbia, Regions Magazine 305(1), pp. 9-11.

Šantić, D. (2017). Migracije stanovništva kao determinanta prostorne redistribucije stanovništva na Balkanskom Poluostrvu. Zbornik radova: Geopolitički procesi u savremenom Evroazijskom prostoru, Banja Luka, 31.5-4.6. 2017. str. 479-487.

Antić, M, Šantić, D,, Sibinović M. (2017). Uticaj depopulacionih procesa na diferencijaciju korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Knjaževac, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem:Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić, Srbija, maj 2017, (str. 181-187), Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Sibinović, M., Antić, M., Šantić, D., Ratkaj, I. (2016): Ruralni prostor opštine Knjaževac – antropogeografske osnove razvoja. Knjaževac: Narodna biblioteka „Njegoš“, Knjaževac i Srpsko geografsko društvo, Beograd.

Šantić, D., Spasovski, M. (2016). Contemporary world migration – towards new terminology, patterns and policies. Builten of Serbian Geographic Society,  96(2), 5-17.

Spasovski, M., Šantić, D. (2016). Reaffirmation of studying the population origin in Serbia at the beginning of the XXI century. In: Jović, V. & Petrović, M. A. (Eds), 150th Anniversary of Jovan Cvijić' Birth, Belgrade, 12-14 October 2015. (Book CLXII, Presidency, Book 10, Volume II, pp. 539-550). Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts.

Šantić, D., Kozlovs, M., Antić, M. (2016). Migrant Remittances in Serbia, a New Approach. Collection of papers: 4th International Congress ''Migration in XXI century, Causes and Consequences'', Brčko, 25. mart 2016. (vol. 2, rr. 37-50). Brčko: Evropski Univerzitet Brčko Distrikt; Tuzla: Evropski Univerzitet “Kallos”.

Spasovski, M., Šantić, D. (2016). Izučavanje migracija i porekla stanovništva u delima Borivoja Ž. Milojevića u kontekstu sagledavanja tranzicije migracionih fenomena u Srbiji, Tematski zbornik radova: Borivoje Ž. Milojević – život i delo (str. 273-289). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Šantić, D., Antić, M. (2016). Pitanja demografskog razvitka u dokumentima prostornog razvoja – primena EU iskustva. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja'', Vršac, Srbija, 2-4. jun 2016. (str. 181-187), Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Spasovski, M., Šantić, D. (2016). Migracije stanovništva kao determinanta razvitka i razmeštaja stanovništva Srbije u poslednjih pola veka. Glasnik Etnografskog instituta SANU 64/3, 453-467.

Šantić, D., Obradović, S. (2016). Migraciona politika Evropske Unije, Demografija - Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, 13, 117-128.

Spasovski, M., Šantić, D. (2015). Aktuelnost pojava i procesa u razvitku stanovništva regionalnog i globalnog karaktera u delima Vojislava S. Radovanovića, Demografija - Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, 12, 55-68.

Šantić, D. (2015). Globalni izazovi savremenih migracija stanovništva, Četvrti srpski konges geografa sa međunarodnim učešćem: „Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse povodom 150 godina rođenja Jovana Cvijića“ – Zbornik radova, Kopaonik, 7-10. oktobar 2015. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Srpsko geografsko društvo.

Šantić, D., Martinović, M. (2015). Prostorno-demografska aspekti razvoja naselja u uslovima elementarnih nepogoda – studija slučaja opština Obrenovac. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić, Srbija, 16-18. april 2015. (str. 605-611). Beograd: Asocijacija prostornih planera, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Šantić, D. (2014). Spatial concentration of population in Serbia 1981-2011. Measured with Hoover index of Concentration. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, vol. 2, Novi Sad, 461-470.

Spasovski, M., Šantić, D. (2014). Populaciona istraživanja u naučnoj, obrazovnoj i aplikativnoj praksi srpske geografske škole, Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: Razvoj, stanje i perspektive. Naučna monografija. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, str. 115-139.

Spasovski, M., Šantić, D., Javor, V. (2014). Transformacija tipova kretanja stanovništva Srbije kao faktor upravljanja zemljištem. Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunaronim učešćem“Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Zlatibor, 3-5. april. Beograd: Asocijacija prostornih planera, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Angažovanje u nastavi

Geografija stanovništva 1
Geografija stanovništva 2
Teorije i modeli stanovništva
Migracije stanovništva I
Migracije stanovništva II
Demografski razvitak sveta
Stanovništvo Evropske Unije
Prostorna mobilnost stanovništva
Teritorijalni sistemi i modeli u socioekonomskoj geografiji
Teorija demografije
Metode i tehnike demografske analize

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Srpsko geografsko društvo
Center for migration studies University Laval, Quebec, Canada – Research Associate
West Balkan Migration Network (WB-MIGNET) – Executive board
European Center for International Affairs (ECIA) - Fellow
Regional Study Association (RSA) – Territorial representative
World Social Science Fellow (WSSF)