dr Dejan Đorđević
 • Kontakt telefon: +381112637421
 • E-mail adresa: dejan.djordjevic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Dejan Đorđević

Dr Dejan Đorđević je rođen u Zemunu 15. 01. 1963. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Redovne studije upisao je školske 1981/82. godine na PMF-u, Odsek za geografiju i prostorno planiranje, Smer prostorno planiranje u Beogradu. Nakon odsluženja vojske, završio je studije u redovnom roku, sa prosečnom ocenom ispita 9,19. Diplomski rad pod naslovom Mreža naselja u opštini Veliko Gradište odbranio je 22. 04. 1987. godine sa ocenom 10. Početkom 1988. godine (1. marta) primljen je na radno mesto asistenta-pripravnika na matičnom Fakultetu, za predmet Prostorno planiranje. Pored održavanja vežbi na matičnom predmetu, bio je angažovan kao asistent na nizu drugih predmeta u okviru Nastavnog smera Prostorno planiranje – Metode analize i sinteze u prostornom planiranju, Urbana i ruralna geografija, Informacioni sistemi za planiranje. Poslediplomske studije na smeru Istraživanje i planiranje prostora upisao je i završio u roku na Geografskom fakultetu u Beogradu i nakon uspešno položenih ispita 30.09.1994. godine odbranio magistarski rad pod nazivom Kritički osvrt na metode određivanja namene površina u prostornim planovima – predlozi za poboljšanje prakse, koji je publikovan. Odbranom pomenutog magistarskog rada stekao je uslove za zvanje asistenta na predmetima Prostorno planiranje I i Prostorno planiranje II. Dana 12.03.1998. godine odbranio je na Geografskom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom Fundamentalno i aplikativno preispitivanje metodologije prostornog planiranja, čime je stekao zakonske uslove za sticanje naučnog stepena doktora prostornog planiranja. Od 1998. godine u zvanju docenta držao je predavanja iz predmeta Prostorno planiranje I i Prostorno planiranje II, na Odseku za prostorno planiranje Geografskog fakulteta, kao i nastavu iz poslediplomskih studija na istom Odseku. Od izbora u zvanje vanrednog profesora 2004. godine pored navedenih predmeta po starom studijskom programu, predaje i predmete po novom studijskom programu prilagođenom bolonjskom standardu: Osnove prostornog planiranja na svim smerovima Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i izborni predmet Istorija prostornog planiranja, Proces izrade prostornog plana, a na MASTER studijama: Teoriju planiranja i Osnovne principe i metode prostornog planiranja područja posebne namene. Za redovnog profesora izabran je 2010. godine. Od izbora u poslednje zvanje bio je mentor ili član Komisije za više diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza. Od 2002. do 2009. godine, zatim od 2010. do 2012. godine, kao i od 2014. godine do danas nalazi se na dužnosti šefa Katedre za prostorno planiranje i rukovodioca novih poslediplomskih studija iz oblasti prostornog planiranja. Za upravnika Instituta za prostorno planiranje izabran je 2012. godine. Dr Dejan Đorđević je bio angažovan kao profesor na Vojno-tehničkoj Akademiji KOV u periodu 1997-2005. godine kao profesor na smeru GEODEZIJA, za predmet Prostorno planiranje za potrebe odbrane. Bio je član Saveta Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2007. godine angažovan je u izvođenju nastave na PMF-u Univerziteta u Banja Luci na novoosnovanom smeru za Prostorno planiranje. Tokom rada na Geografskom fakultetu u Beogradu objavio je samostalno ili u koautorstvu 180 naučnih i stručnih radova, kao i dva udžbenika u izdanju Geografskog fakulteta u Beogradu. Dr Dejan Đorđević je učestvovao u izradi svih vrsta prostornih planova. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Radovi

 1. Đorđević, D. (1995). Metode određivanja namene površina u prostornim planovima. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 2. Đorđević, D. (2004). Uvod u teoriju planiranja. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 3. Đorđević, D., Dabović, T. (2009). Osnove prostornog planiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
 4. Nedović-Budić, Z., Djordjević, D., Dabović, T. (2011). The Mornings after…Serbian Spatial Planning Legislation in Context. European Planning Studies, 19(3), 429 — 455.
 5. Dabović, T., Nedović-Budić, Z., Djordjević, D. (2017). Pursuit of integration in the former Yugoslavia’s planning, Planning Perspectives, 1-27.
 6. Dabović, T., Djordjević, D. Poledica, B. Radović, M., Jeftić, R. M. (2019). Compliance with social requirements for integrated local land use planning in Serbia, European Planning Studies.

Angažovanje u nastavi

Istorija prostornog planiranja
Proces izrade prostornog plana
Planiranje područja posebne namene

Nagrade i priznanja

• Plaketa za dugogodišnji rad i doprinos struci APPS 2004;
• Prva nagrada u kategoriji 1 - Prostorni planovi na 13. salonu urbanizma u Banja Luci 2004 - Regionalni prostorni plan administrativnog područja grada (član sinteznog tima).

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Predsednik komisije za stručnu kontrolu Prostornih planova Ministarstva urbanizma i građevina, 2001-2003;
 • Predsednik Saveta Republičke agencije za prostorno planiranje, 2003- 2004;
 • Predsednik Izvršnog odbora sekcije odgovornih planera i član Upravnog odbora Inženjerske komore Republike Srbije, 2003 - ;
 • Član borda eksperata INTERREGIIIc, 2002-;
 • Član komisije za stručnu kontrolu Prostornih planova Ministarstva urbanizma i građevina, 2003-;
 • Član komisije za stručnu kontrolu Urbanističkih planova Ministarstva urbanizma i građevina, 2003-;
 • Član planske komisije za opštine: Požarevac, Smederevo, Kragujevac, Užice, 2003-;
 • Član komisije za izradu Zakona o planiranju i građenju, 2001-2003;
 • Član komisije za javni uvid za Prostorne planove infrastrukturnog koridora X, 2003;
 • Predstavnik Srbije u Asocijaciji Evropskih škola planiranja - AESOP, 2000-;
 • Član Inženjerske komore Srbije;
 • Član Asocijacije prostornih planera Srbije;
 • Član Srpskog geografskog društva.