dr Dejan Filipović

Obrazovanje -

Prof. dr Dejan Filipović rođen je 1968.godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Prostorno planiranje, upisao je 1987.godine a diplomirao je 1992.godine sa prosekom 9,70. U toku studija više puta je nagrađivan kao student generacije a dobio je i nagradu za najbolji diplomski rad. Magistrirao je 1996.godine a doktorsku disertaciju odbranio 2000.godine.

Radno iskustvo –

Od 1993.godine zaposlen je na Geografskom fakultetu najpre  kao asistent pripravnik, od 1997.godine kao asistent, 2000.godine biran u docenta, 2006.godine u vanrednog profesora, a od 2011.godine je u zvanju redovnog profesora.

Prof. Filipović angažovan je na predmetima iz oblasti zaštite životne sredine na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama na odsecima za Prostorno planiranje i Geoprostorne osnove životne sredine, i to:

-     Planiranje životne sredine (III godina, PP)

-     Planovi i programi u životnoj sredini (IV godina, PP)

-     Rizici i modelovanje u životnoj sredini (III godina, GOŽS)

-     Obnovljivi izvori energije (III godina, GOŽS)

-     Upravljanje otpadom (IV godina, GOŽS)

-     Strateška procena uticaja na životnu sredinu (Master PP)

-     Procena uticaja na životnu sredinu (Master GOŽS)

-     Perspektive prostornog planiranja (II god doktorskih, PP)

Pored Geografskog fakulteta bio je angažovan kao nastavnik na Arhitektonskom fakultetu i Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, PMF-u u Banja Luci, Građevinskom fakultetu u Subotici i Univerzitetu “Mediteran“ u Podgorici.

U dosadašnjem radu mentor velikog broja diplomskih i master radova i mentor devet odbranjenih doktorskih disertacija.

Uža naučna oblast rada –

Oblast rada i interesovanja predstavlja prostorno planiranje i zaštita životne sredine. Specijalizovao se za oblast strateških procena uticaja na životnu sredinu, sistema zaštite životne sredine u prostornom i urbanističkom planiranju. Posledoktorsko usavršavanje iz oblasti upravljanja otpadom u životnoj sredini. Učesnik je više naučno-istraživačkih projekata. Rukovodilac ili član tima u izradi 20 prostornih planova, 30 urbanističkih planova i projekata i oko 70 studija zaštite životne sredine.

Javna delatnost –

Od oktobra 2012.godine obavlja funkciju dekana Geografskog fakulteta. Pre toga bio je upravnik Instituta za prostorno planiranje (2008-2012.god), prodekan za nastavu Geografskog fakulteta (2004-2006.god), a u periodu 1994-1998.god sekretar Srpskog geografskog društva. Funkciju predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) obavljao je 2004-2008.godine. U periodu 2016-2020 bio član Veća naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno član Skupštine konferencije Univerziteta Srbije (KONUS) i član Veća grupacije prirodno-matematičkih nauka.

Rad u stručnim komisijama - 

-     Član Tehničke komisije Ministarstva zaštite životne sredine za stručnu kontrolu Studija procena uticaja na životnu sredinu.

-     Član komisije Ministarstva urbanizma i građevinarstva za stručnu kontrolu prostornih planova.

-     Član stručnog tima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za reformu visokog obrazovanja (HERE tim).

-     Član ekspertske grupe  za ocenu studija izvodljivosti kapitalnih projekata Grada Beograda.

-     Bio član ekspertske grupe Grada Beograda za pregled i ocenu Strateških procena uticaja.

Ostalo –

-     Osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa “Planer“ i član više uređivačkih odbora naučnih časopisa.

-     Stručni konsultant UNDP.

-     Poseduje licencu Inženjerske komore Srbije za odgovornog planera od 2003.godine.

Stručni konsultant časopisa “National Geographic Srbija“ od njegovog osnivanja 2006.god.

Radovi

U dosadašnjoj univerzitetskoj karijeri publikovao je tri univerzitetska udžbenika, tri praktikuma, tri monografije i jedan priručnik. Pored navedenog objavio je oko 190 naučnih i stručnih radova i 17 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Najznačajnije publikacije:

 1. Milanović M., Filipović D. (2017): Informacioni sistemi u planiranju i zaštiti prostora, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str.1-180
 2. Dragićević S., Filipović D. (2016): Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora, udžbenik (drugo dopunjeno izdanje), Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str.1-298
 3. Simić S., Filipović D. (2018): Metode procene uticaja na životnu sredinu, praktikum za studente, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, str.1-165
 4. Filipović D., Đurđić S. (2005): Osnovi ekologije, praktikum, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str 1-185
 5. Filipović D., Srzentić N. (2017): Put do uspeha na geografskoj olimpijadi - priručnik za pripremu učenika za domaća i internacionalna takmičenja iz geografije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str.1-132
 6. Filipović D., Vukičević S. (2011): Uvođenje zainteresovane javnosti u postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu, monografija, Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd, str.1-136.
 7. Josimović B., Ilić M., Filipović D. (2009): Planiranje upravljanja komunalnim otpadom, naučna monografija, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, posebna izdanja 59, Beograd, str.1-157
 8. Filipović D. (1999): Modelovanje zagađivanja životne sredine gradova – monitoring i zaštita, naučna monografija,  Zadužbina Andrejević, Beograd, str. 1-111
 9. Filipović D., Duškov Lj. (2019): An Analysis of Problems Related to Climate Change in Serbian Planning Documents, In: Leal Filho W., Trbic G., Filipovic D. (eds) Climate Change Adaptation in Eastern Europe - Managing Risks and Building Resilience to Climate, SPRINGER NATURE SWITZERLAND, Cham (pp 61-78)
 10. Filipović D. (2017): ''The treatment of protected natural areas in the planning documentation in Serbia'', scientific monograph ''Tourism in Protected Areas of Nature in Serbia and Slovenia'', University of Belgrade -
 11. Faculty of Geography,  Belgrade,  (pp.27-43)
  Filipović D., Đurđić S. (2008): Ekološke osnove prostornog planiranja, praktikum, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str.1-169
 12. Filipović D. (2014): Environmental Site Assessment as a Basis for Brownfield Revitalisation, A Scientific monograph of international Significance ''BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield Database Development'', University of Banja Luka – Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, (p.73-87)

Angažovanje u nastavi

Rizici i modelovanje u životnoj sredini
Planovi i programi životne sredine
Planiranje životne sredine
Upravljanje otpadom
Strateška procena uticaja na životnu sredinu
Procena uticaja na životnu sredinu

Nagrade i priznanja

Za postignute rezultate više puta nagrađivan, od kojih su najznačajnija priznanja:

 1. SVETOSAVSKA NAGRADA za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (2019)
 2. Nagrada ''Branislav Piha'' za višegodišnje stručno angažovanje i postignute rezultate na stručnom i metodološkom unapređenju regionalnog i prostornog planiranja - Udruženja urbanista Srbije (2007),
 3. Velika plaketa za dugogodišnji rad i doprinos struci - Asocijacija prostornih planera Srbije (2009),
 4. Priznanje Regionalnog centra za talente ''Beograd 2'' (2018),
 5. Priznanje SKONUS za značajan doprinos kvalitetu obrazovanja studenata i podršci u unapređenju studentskog organizovanja na Univerzitetima u Srbiji (2014),
 6. Povelja za saradnju u ostvarivanju osnivačkih ciljeva i doprinos razvoju naučnog stvaralaštva - Zadužbina ''Andrejević'' (2014),
 7. Prva nagrada na Salonu urbanizma u kategoriji ''Prostorni planovi'' za prostorni plan opštine Subotica (2008)

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Aktivan član više strukovnih udruženja

 • Srpsko geografsko društvo,
 • Asocijacija prostornih planera Srbije,
 • Inženjerska komora Srbije,
 • Udruženje urbanista Srbije
 • Rusko Geografsko Društvo.