dr Dejan Filipović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: prof.dejanf@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Dejan Filipović

Datum i mesto rođenja: 16. 07. 1968.god u Beogradu

Školovanje. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer za Prostorno planiranje, upisao 1987.god, diplomirao 1992. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Poslediplomske studije na istom fakultetu, na smeru “Geoprostorne osnove životne sredine“ upisao 1992.god a magistarsku tezu odbranio 1996.godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Geoprostorno modelovanje rizika u životnoj sredini“ odbranio je 12. maja 2000.godine.
Rad u nastavi. Za asistenta pripravnika izabran 1993.godine na predmetima “Životna sredina“, „Planiranje životne sredine“ i “Osnovi ekologije“. Godine 1997. izabran u zvanje asistenta, za docenta 2000.godine a u vanrednog profesora 2006.godine. U zvanje redovnog profesora izabran 2011.godine za užu naučnu oblast “Prostorno planiranje“ na grupi predmeta iz oblasti zaštite životne sredine. Nastavu obavlja i na poslediplomskim, master i doktorskim studijama. Kao predavač bio angažovan na Arhitektonskom fakultetu i Saobraćajnom fakultetu i Beogradu i Građevinskom fakultetu u Subotici.
Naučno-istraživački i stručni rad. Oblast rada i interesovanja, od početka karijere, predstavlja zaštita životne sredine i prostorno planiranje. Rezultati rada prezentovani su u univerzitetskom udžbeniku, 3  monografije, 2 praktikuma i 132 rada, od čega 26 na engleskom jeziku, u naučnim publikacijama, zbornicima radova sa skupova i stručnim časopisima. Učesnik je više naučno-istraživačkih projekata. Rukovodio izradom pet prostornih planova, učestvovao u izradi još 15 prostornih i 15 urbanističkih planova kao rukovodilac segmenta zaštite životne sredine. Rukovodio izradom preko 30 studija procene uticaja projekata na životnu sredinu i oko 40 strateških procena uticaja planova na životnu sredinu. Godine 2005. pokrenuo je i bio glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa “Planer“ u izdanju Asocijacije prostornih planera Srbije. Urednik je više zbornika radova sa skupova, časopisa (Territorium) i recenzent više knjiga. Stručni je konsultant časopisa “National Geographic Srbija“ od njegovog osnivanja.
Profesionalna i javna delatnost. Od oktobra 2012.god obavlja funkciju dekana Geografskog fakulteta. U ranijem periodu bio je prodekan za nastavu (2004-2006) i upravnik Instituta za prostorno planiranje (2008-2012). Angažovan na akreditaciji studijskog programa Prostorno planiranje za osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije. U periodu 2004-2008.godine bio je predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, strukovnog udruženja prostornih planera. Član je više profesionalnih udruženja – Inženjerske komore Srbije (poseduje licencu odgovornog planera), Srpskog geografskog društva, Udruženja urbanista Srbije i dr. Kao ekspert angažovan u Republičkoj komisiji za stručnu kontrolu prostornih planova i Komisiji za  pregled i ocenu studija iz oblasti životne sredine u nadležnim Ministarstvima. Stručni je konsultant UNDP Montenegro. Za svoj rad više puta je nagrađivan.

Radovi

1. Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora – udžbenik (sa S.Dragićević), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009.
2. Planiranje upravljanja komunalnim otpadom - monografija (sa B.Josimović, M.Ilić), IAUS, Beograd 2009.
3. Uvođenje zainteresovane javnosti u postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu - monografija (sa S.Vukičević), Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd 2011.
4. Modelovanje zagađivanja životne sredine gradova – monitoring i zaštita - monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd 1999.
5. Osnovi ekologije – praktikum (sa S.Đurđić), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2005.
6. Ekološke osnove prostornog planiranja - praktikum (sa S.Đurđić), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2008.

Angažovanje u nastavi

Rizici i modelovanje u životnoj sredini
Planovi i programi životne sredine
Planiranje životne sredine
Upravljanje otpadom
Strateška procena uticaja na životnu sredinu
Procena uticaja na životnu sredinu

Nagrade i priznanja

U dosadašnjem radu nagrađivan više puta, i to:
1. Nagrada Branislav Piha za višegodišnje stručno angažovanje i postignute rezultate na stručnom i metodološkom unapređenju regionalnog i prostornog planiranja, Udruženje urbanista Srbije (2007.god)
2. Nagrada za postignute rezultate iz oblasti rada i za doprinos očuvanju životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije (1997.god).
3. Velika nagrada za dugogodišnji rad u oblasti prostornog planiranja, Asocijacija prostornih planera Srbije (2008.god).
4. U toku studija nagrađivan tri puta kao student generacije. Nagrada Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolji diplomski rad 1992.godine

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Član Asocijacije prostornih planera Srbije (obavljao funkciju Predsednika APPS u periodu 2004-2008.god)
- Član Srpskog geografskog društva (obavljao funkciju Sekretara SGD u periodu 1993-1995.god)
- Član Inženjerske komore Srbije (poseduje licencu odgovornog planera od 2003.godine)
- Član Udruženja urbanista Srbije