dr Dobrica Jovičić

 Datum i mesto rođenja: 29.10.1961., Beograd

Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke, 13. maja 1985. godine, sa prosečnom ocenom 9,47. Magistrirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 4. oktobra 1996. godine odbranom teze: EKOLOŠKI ASPEKTI TURISTIČKE VALORIZACIJE NACIONALNIH PARKOVA. Doktorirao 11. juna 1999. godine odbranom disertacije: TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Izabran za vanrednog profesora na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15. aprila 2008. godine (naučna oblast: Turizmologija). Za redovnog profesora je izabran 15. maja 2013. godine.

Radovi

Udžbenici:

 1. Jovičić, D. (2016). MENADžMENT I POLITIKA TURISTIČKIH DESTINACIJA, Univerzitet u Beogradu -Geografskifakultet, str. 309.
 2. Jovičić, D. (2013). UVOD U TURIZMOLOGIJU, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, str. 298.
 3. Jovičić, D. (2011): MENADžMENT TURISTIČKIH DESTINACIJA, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 264
 4. Jovičić, D. (2009). TURISTIČKA GEOGRAFIJA SRBIJE, Univerzitet u Beogradu –Geografski fakultet, str. 301.

Monografije:

 1. Jovičić, D. (1997): RAZVOJ TURIZMA I ZAŠTITA PRIRODE U NACIO-NALNIM PARKOVIMA, VELARTA, Beograd, 134 str.
 2. Jovičić, D. (2000): TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA – KONCEPCIJA ODRŽIVOG TURIZMA, Zadužbina Andrejević, Beograd, 126 str.
 3. Jovičić, Ž., Jovičić, D., Ivanović, V. (2005): OSNOVE TURIZMA – INTEGRALNO-FENOMENOLOŠKI PRISTUP, Plana tours - Turistička štampa, Beograd, 288 str.
 4. Jovičić, D., Ivanović, V. (2006): TURIZAM I PROSTOR, Ton PLUS, Novi Beograd, 264 str.
 5. Jovičić, D., Ivanović, V. (2008): TURISTIČKE REGIJE SVETA, Ton PLUS, Novi Beograd, 348 str.
 6. Jovičić, D. (2010): TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA, Ton PLUS, Novi Beograd, 303 str.

Radovi u međunarodnim časopisima:

 1. Jovicic, D.  (2017): From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination, Current Issues in Tourism, (online). doi: 10.1080/13683500.2017.1313203. Impact factor: 2.451 u 2016. g.
 2. Jovicic, D.  (2016): Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism, Current Issues in Tourism, 19 (6): 605-612. doi: 10.1080/13683500.2014.932759. Impact factor: 1.733 u 2015. g.
 3. Dragin, A., Jovicic, D., Boskovic, D. (2010): Economic impact of cruise tourism along the Pan-European CorridorVII, Ekonomska istrazivanja-EconomicResearch, Vol. 23, No. 4, ISSN: 1331-677X, UDK 338.48: 656.62 > (491.12), pp. 127-141. Impact factor: 0.118u 2010. g.
 4. Jovičić, D. (2011): Socio-culturalimpacts of contemporary tourism, Collegium Antropologicum, Vol 35, No. 2, ISSN: 0350-6134, UDK 572, pp. 599-605. Impact factor: 0.614 u 2011. g.
 5. Jovičić, D. (2012): The Influence of environment and energy macro surroundings on the development of tourism in the 21st Century, CollegiumAntropologicum, Vol 36, No. 2, UDC 572, ISSN: 0350-6134, pp. 697-704.Impact factor: 0.414u 2012. g.
 6. Dragićević, V., Jovičić, D., Blešić, I., Stankov, U., Bosković, D. (2012): Business tourism destination competitiveness: a case study of Vojvodina province (Serbia), Ekonomskaistrazivanja-Economic Research, Vol. 25, No. 2, ISSN: 1331-677X, UDK 338, pp. 311-332. Impact factor: 0.273u 2012. g.
 7. Jovicic, D. (2014). Key issues in the implementation of sustainable tourism. Current Issues in Tourism, 17 (4): 297-302. doi:10.1080/13683500.2013.797386. Impact factor: 0.958 u 2014. g.
 8. Jovicic, D. (2016): Key issues in the conceptualization of tourism destinations, Tourism Geographies, 18 (4): 445-457. doi: 10.1080/14616688.2016.1183144. Impact factor: 1.235 u 2015. g.

Radovi u vodećim domaćim časopisima:

 1. Jovičić, D. (1996): Turistička valorizacija nacionalnih parkova, Gla-snik Srpskog geografskog društva, Sveska LXXVI/1, Beograd, str. 49-55
 2. Jovičić, D. (2008): Stanje i perspektive razvoja banjskog turizma u Srbiji, Glasnik Srpskog geografskog društva, Sveska LXXXVIII – broj 4, Beograd, str. 3-17.
 3. Jovičić, D., Ilić, T. (2010): Indikatori održivog turizma, Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 1., str. 277-291.
 4. Dragin, A., Jovičić, D., Lukić, T. (2010): Cruising along the river Danube: Contemporary tourism trend in Serbia, Geographica Pannonica, vol. 14, br. 3, str. 98-108.
 5. Jovičić, D., Stojiljković, M. (2011): Turizam i međunarodno poslovanje: Teoretski pristup i praktična iskustva, Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, vol. 91, br. 3. str. 19-37. doi: 10.2298/ GSGD1103019J, UDC 911.3:380.8

Angažovanje u nastavi

Uvod u turizmologiju
Turizam i zaštita životne sredine
Turistička politika
Međunarodna privreda i turizam
Principi i metode turizmoloških istraživanja
Menadžment turističkih destinacija

Nagrade i priznanja

Dobitnik Zahvalnice Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a iz Novog Sada, za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju Departmana (2012 g.)

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je uredničkih odbora sledećih naučnih časopisa:

 • UTMS Journal of Economics (ISSN: 1857-6974) koji izdaje University of Tourism and Management, Skopje.
 • Turizam (ISSN: 1450-6661) koji izdaje Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Od 2008. potpredsednik je Udruženja turizmologa Srbije.
Član je Srpskog geografskog društva.