др Добрица Јовичић

 Датум и место рођења: 29.10.1961., Београд

Дипломирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, Одсек за туризмолошке науке, 13. маја 1985. године, са просечном оценом 9,47. Магистрирао на Географском факултету Универзитета у Београду 4. октобра 1996. године одбраном тезе: ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА. Докторирао 11. јуна 1999. године одбраном дисертације: ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Изабран за ванредног професора на Географском факултету Универзитета у Београду 15. априла 2008. године (научна област: Туризмологија). За редовног професора је изабран 15. маја 2013. године.

Радови

Уџбеници:

 1. Јовичић, Д. (2016). МЕНАЏМЕНТ И ПОЛИТИКА ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА, Универзитет у Београду -Географскифакултет, стр. 309.
 2. Јовичић, Д. (2013). УВОД У ТУРИЗМОЛОГИЈУ, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр. 298.
 3. Јовичић, Д. (2011): МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, стр. 264
 4. Јовичић, Д. (2009). ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ, Универзитет у Београду –Географски факултет, стр. 301.

Монографије:

 1. Јовичић, Д. (1997): РАЗВОЈ ТУРИЗМА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ У НАЦИО-НАЛНИМ ПАРКОВИМА, ВЕЛАРТА, Београд, 134 стр.
 2. Јовичић, Д. (2000): ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА – КОНЦЕПЦИЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА, Задужбина Андрејевић, Београд, 126 стр.
 3. Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В. (2005): ОСНОВЕ ТУРИЗМА – ИНТЕГРАЛНО-ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП, Plana tours - Туристичка штампа, Београд, 288 стр.
 4. Јовичић, Д., Ивановић, В. (2006): ТУРИЗАМ И ПРОСТОР, Тон ПЛУС, Нови Београд, 264 стр.
 5. Јовичић, Д., Ивановић, В. (2008): ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ СВЕТА, Тон ПЛУС, Нови Београд, 348 стр.
 6. Јовичић, Д. (2010): ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА, Тон ПЛУС, Нови Београд, 303 стр.

Радови у међународним часописима:

 1. Jovicic, D.  (2017): From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination, Current Issues in Tourism, (online). doi: 10.1080/13683500.2017.1313203. Impact factor: 2.451 у 2016. г.
 2. Jovicic, D.  (2016): Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism, Current Issues in Tourism, 19 (6): 605-612. doi: 10.1080/13683500.2014.932759. Impact factor: 1.733 у 2015. г.
 3. Dragin, А., Jovicic, D., Boskovic, D. (2010): Economic impact of cruise tourism along the Pan-European CorridorVII, Ekonomska istrazivanja-EconomicResearch, Vol. 23, No. 4, ISSN: 1331-677X, UDK 338.48: 656.62 > (491.12), pp. 127-141. Impact factor: 0.118у 2010. г.
 4. Jovičić, D. (2011): Socio-culturalimpacts of contemporary tourism, Collegium Antropologicum, Vol 35, No. 2, ISSN: 0350-6134, UDK 572, pp. 599-605. Impact factor: 0.614 у 2011. г.
 5. Jovičić, D. (2012): The Influence of environment and energy macro surroundings on the development of tourism in the 21st Century, CollegiumAntropologicum, Vol 36, No. 2, UDC 572, ISSN: 0350-6134, pp. 697-704.Impact factor: 0.414у 2012. г.
 6. Dragićević, V., Jovičić, D., Blešić, I., Stankov, U., Bosković, D. (2012): Business tourism destination competitiveness: a case study of Vojvodina province (Serbia), Ekonomskaistrazivanja-Economic Research, Vol. 25, No. 2, ISSN: 1331-677X, UDK 338, pp. 311-332. Impact factor: 0.273у 2012. г.
 7. Jovicic, D. (2014). Key issues in the implementation of sustainable tourism. Current Issues in Tourism, 17 (4): 297-302. doi:10.1080/13683500.2013.797386. Impact factor: 0.958 у 2014. г.
 8. Jovicic, D. (2016): Key issues in the conceptualization of tourism destinations, Tourism Geographies, 18 (4): 445-457. doi: 10.1080/14616688.2016.1183144. Impact factor: 1.235 у 2015. г.

Радови у водећим домаћим часописима:

 1. Јовичић, Д. (1996): Туристичка валоризација националних паркова, Гла-сник Српског географског друштва, Свеска LXXVI/1, Београд, стр. 49-55
 2. Јовичић, Д. (2008): Стање и перспективе развоја бањског туризма у Србији, Гласник Српског географског друштва, Свеска LXXXVIII – број 4, Београд, стр. 3-17.
 3. Јовичић, Д., Илић, Т. (2010): Индикатори одрживог туризма, Гласник Српског географског друштва, вол. 90, бр. 1., стр. 277-291.
 4. Драгин, А., Јовичић, Д., Лукић, Т. (2010): Cruising along the river Danube: Contemporary tourism trend in Serbia, Geographica Pannonica, вол. 14, бр. 3, стр. 98-108.
 5. Јовичић, Д., Стојиљковић, М. (2011): Туризам и међународно пословање: Теоретски приступ и практична искуства, Гласник Српског географског друштва, Београд, вол. 91, бр. 3. стр. 19-37. doi: 10.2298/ GSGD1103019Ј, UDC 911.3:380.8

Ангажовање у настави

Увод у туризмологију
Туризам и заштита животне средине
Туристичка политика
Међународна привреда и туризам
Принципи и методе туризмолошких истраживања
Менаџмент туристичких дестинација

Награде и признања

Добитник Захвалнице Департмана за географију, туризам и хотелијерство ПМФ-а из Новог Сада, за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју Департмана (2012 г.)

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан је уредничких одбора следећих научних часописа:

 • UTMS Journal of Economics (ISSN: 1857-6974) који издаје University of Tourism and Management, Skopje.
 • Туризам (ISSN: 1450-6661) који издаје Природно-математички факултет из Новог Сада - Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Од 2008. потпредседник је Удружења туризмолога Србије.
Члан је Српског географског друштва.