др Едвард Јакопин
 • Контакт телефон: (+381 11) 2637-421
 • Е-маил адреса: ejakopin@gef.bg.ac.rs
 • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-jesenji-2019-20.pdf

др Едвард Јакопин

Датум и место рођења: 21.09.1955. Звечан.

Академска звања: основне, магистарске и докторске студије стекао на Економском факултету Универзитета у Београду.

Професионална каријера: Републички завод за развој (1983-2011, у периоду 2001-2011 налазио се на положају директора), Министарство финансија (2011-2012, помоћник министра за национални развој), Министарство за регионални развој и локалну самоуправу (2012-2014, помоћник министра за стратешке анализе и истраживање), Министарство привреде (2014-2016, помоћник министра за регионални развој и стратешке анализе привреде).

Стручно усавршавање: Програм краткорочног прогнозирања економског развоја у IFO Institute (Munich), Bureau for Statistics, Council of Economic Experts (Wiesbaden), Federal Bank (Frankfurt), Ministry of Economics and the Ministry of Finance (Berlin) 2004; Програм моделирања макроекономског развоја у OEF (Oxford Economic Forecasting Institute) 2004; Програм економетријског моделирања у ISAE Institute (Italija) 2007; курс технике прогнизирања развоја у OECD (Француска) 2008, међународни курс за инструктора предузетништва 2002 (PCMG Slovenija).

Педагошки рад: На докторским студијама Универзитета Metropolitan-Факултет за Менаџмент био је ангажован (2017-2018) на предметима: Стратешко планирање и стратешки менаџмент, Модели планирања стратегије, Политика и стратегија развоја. На Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду (2012-2014), био је ангажован на предметима: Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање, Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање и Национална економија. Као гостујући предавач по позиву држао је предавања на Економском факултету у Београду, Економском факултету у Крагујевцу, Економском факултету у Нишу, Економском факултету Државног универзитета у Новом Пазару, Факултету за финансије, економију и администрацију, Машинском факултету, Београдској банкарској академији, и др., на предметима „Национална економија, Економија јавног сектора, Теорија и планирање привредног развоја, Економија транзиције. У иностранству је гостовао као предавач по позиву на: Institute Treviso Tecnologia, Crans Montana Forum, 12th EADI General Conference, UNDP, и др. У периоду (2008-2015), док је руководио аналитичким јединицама у републичким органима, организовао је и држао стручну праксу најбољим студентима Економског факултета из Београда из области макроекономије, микроекономије и регионалне економике.

Научно-истраживачки допринос: Аутор је 113 научних радова из области макроекономије, регионалног развоја, планирања привредног развоја, стратешког планирања, структурних промена и конкурентности. Руководио је пројектним тимовима у више националних истраживачких пројеката и студија: Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012, Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007-2012, Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије 2011-2020, Стратегија и програм развоја АП Војводина (2003-2007, 2014-2020), Програм развоја Подриња 2016-2020 (стратешки пројекат влада Републике Србије и Републике Српске), 33 Програма развоја неразвијених општина Србије (1996-2003), 6 државних пилот пројекта (2003) из области туризма, и др. Као члан националних експертских тимова био је ангажован на изради: Просторни план Републике Србије 2010-2014-2020, Стратегија просторног развоја Србије (2009), Регионални просторни план АП Војводина (2011), Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. (2011), Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији (2006), Стратегија дугорочног економског развоја Југа Србије (2006), Посткризни модел економског раста и развоја Србије 2011-2020 (2010), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Стратегија привредног развоја Србије до 2010. (2002), Стратегија развоја Београда - стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021 (2015), и др. Члан је програмских и организационих одбора већег броја научних конференција и скупова из области регионалног и привредног развоја.

Радови

 • Jakopin E. (2018) Regionalna tranzicija Srbije, monografija, Zadužbina Andrejević, Biblioteka Educatio.
 • Jakopin, E. (2018) „Privredni rast i institucionalna tranzicija Republike Srbije“, Horizonti 20(2): 95-108.
 • Jakopin E, Tontić S. (2017) „Metodi ubrzanja regionalnog privrednog rasta“ u Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JIE (22), str. 3-18.
 • Jakopin E, Bajec J, Paunović B. (2016) „Regional resilience: structural analasys, entrepreneurship and specialisation“, Ekonomika preduzeća, 64(1-2): 93-109.
 • Jakopin E. (2015) „Regional drivers of economic growth“, Ekonomika preduzeća, 63(1-2): 99-113.
 • Jakopin E. (2014) „Regional inequalities and transition: the case of Serbia“. Ekonomika preduzeća, 62(1-2): 117-133.
 • Jakopin E, Knežević M. (2014) „Strukturne reforme u kontekstu regionalnih i socijalnih nejednakosti u Srbiji“, u Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JIE (19): 3-18.
 • Jakopin E. (2010) Regionalni aspekti novog modela rasta i razvoja, u Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, USAID, SEGA.
 • Jakopin E, Devetaković S. (2009) „Regionalizacija u Srbiji“, u Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza, NDES, AEN, EF u Beogradu, str. 83-103.
 • Jakopin E, Perišić A. (2009) Regionalni razvoj Srbije, u Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.

Ангажовање у настави

Просторно планирање и економски развој
Економика животне средине
Економика туризма
Урбана економија
Економски методи евалуације животне средине
Регионални развој и туризам
Регионални развој и саобраћај

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан Председништва Савеза економиста Србије (од 2006), члан Научног друштва економиста (од 2008), члан Извршног одбора Међународне асоцијације развојних институција и истраживача (EADI - European Association of Development Research and Training Institutes) у три мандата (2004-2014). Члан је бројних стручних радних група Владе Републике Србије (за бржи раст БДП, за одрживи развој и имплементацију Агенде УН 2030 у Србији, за сузбијање сиву економију, итд), био је члан Координационог тела за припрему, координацију и праћење израде Стратегије просторног и урбаног развоја Србије (2009), и др.