dr Mirko Grčić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: mirko@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: sreda 15:00-17:00; četvrtak 12:00-14:00; Studentski trg 3/III

dr Mirko Grčić

Datum i mesto rođenja: 27. mart 1954, Ivoševci (Knin)

Dr Mirko Grčić je diplomirao na Od­se­ku za ge­o­gra­fi­ju i prostorno planiranje PMF u Be­o­gra­du 1979. godine. Magistarski rad je odbranio 1981, a doktorsku disertaciju 1987. godine, na Od­se­ku za ge­o­gra­fi­ju i pro­stor­no pla­ni­ra­nje PMF u Be­o­gra­du, čime je ste­kao na­uč­ni ste­pen dok­to­ra ge­o­graf­skih na­u­ka. Od 1980. godine ra­di na Ge­o­graf­skom fa­kul­te­tu, u zva­nju: asistenta (1980–1989), do­cen­ta (1989–1994), van­red­nog (1994–2000) i re­dov­nog pro­fe­so­ra (2000). Angažovan je u izvođenju nastave na predmetima: Industrijska i saobraćajna geografija, Politička geografija, Opšta ekonomska geografija i Geografija kulture i zone civilizacija na smeru Geografija, Geografija kulture i zone civilizacija i Opšta ekonomska geografija na smeru Demografija. An­ga­žo­van je na master i doktorskim studijama na Geografskom fakultetu. Angažovan je i u izvođenju nastave iz oblasti društvene geografije na Odsjeku za geografiju PMF Univerziteta i Banjoj Luci, Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju. Bio je više godina angažovan u nastavi iz geografske grupe predmeta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oblast naučnog interesovanja Grčić M. je društvena geografija, demografija i prostorno planiranje. Ob­ja­vio je više od 150 naučnih i stručnih radova, od čega: 20 na­uč­nih mo­no­gra­fi­ja, više od 120 na­uč­nih ra­dova, 3 uni­ver­zi­tet­ska udž­be­ni­ka, 6 udž­be­ni­ka za osnovnu i srednju školu, više bibliografskih jedinica u geografskim enciklopedijama, itd. Uče­stvo­vao je sa re­fe­ra­ti­ma na vi­še domaćih i međunarodnih na­uč­nih skupova geografskog interdisciplinarnog karaktera. Bio je mentor i član komisija u završnim radovima na svim nivoima studija. Dao je doprinos u fomiranju nastavnog i naučnog kadra  u obla­sti društvene ge­o­gra­fi­je i de­mo­gra­fi­je u naučnim institutima i na fakultetima u Be­o­gra­du i Ba­nja Lu­ci. Rukovodio je i učestvovao u realizaciji više na­uč­no­i­stra­ži­vač­kih pro­jek­ata. Na Geografskom fakultetu obavljao je poslove uprav­ni­ka In­sti­tu­ta za geografiju, šefa Katedre za društvenu geografiju, bio je član organizacionog odbora nekoliko geografskih simpozijuma i kongresa sa međunarodnim učešćem. Bio je urednik ili član uređivačkog odbora više zbornika sa naučnih skupova, posebnih izdanja SGD i drugih publikacija. Rukovodio je međudržavnim naučno-istraživačkim projektima Geografskog fakulteta i Moskovskog državnog univerziteta, kao i Univerziteta i Kijevu. Dao je važan doprinos uspostavljanju naučne saradnje Geografskog fakulteta sa univerzitetima u Bambergu (Nemačka) i Tirani (2006. godine). Rukovodio je sa više nacionalnih geografskih projekata u Srbiji, a učestvovao je u realizaciji niza aplikativnih projekata u Srbiji i Republici Srpskoj. Bio je urednik naučno-stručnog časopisa „Globus“ od 1993. do 2011. godine. Glavni je urednik naučnog časopisa „Demografija“, Geografskog fakulteta u Beogradu. Član je redakcije časopisa Bulletin de Géographie u Torunju (Poljska). Na stu­dij­skim bo­rav­cima u ino­stran­stvu bio je u In­sti­tu­tu za ge­o­gra­fi­ju i pro­stor­no pla­ni­ra­nje PAN u Var­ša­vi, i naučnim i univerzitetskim institucijama u Krakovu i Poznanju. Rukovodi Naučnom sekcijom Srpskog geografskog društva. Za svoj na­učni rad do­bio je Me­da­lju „Jo­va­n Cvi­ji­ć” (2006).

Radovi

Grčić, M. (2011). Geografija religija, Geografski fakultet, Beograd, (500 s.).
Grčić, M., Sluka, A. N. (2006). Globalni gradovi, Geografski fakultet univerziteta u Beogradu i Geografski fakultet MGU “M. V. Lomonosov”, Beograd, (207 str.).
Grčić, M., Grčić, Lj. (2002). Mačva, Šabačka Posavina i Pocerina, Geografski fakultet, posebno izdanje, Beograd, (756 str.).
Grčić, M. (2000). Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd (527 s.).
Grčić, M., (1990). Analiza prostorne organizacije industrije regiona Beograd, Ekonomski institut, Beograd, (237. str.).
Grčić, M. (1984). Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd (472 s.)
Grčić, M, Grčić, Lj. (2012). The first populated cities of christened Serbia in X century on the map of Guillaume Delisle, Bulletin of the Serbian Geographical Society, year 2012, Tome XCII-2, p. 14-22.
Grčić, M. (2012). Kulturna antropogeografija kao naučna disciplina u Srbiji – koncept, tradicije i pravci razvoja. Zbornik sa naučnog skupa: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Geografski fakultet, Beograd.
Grčić, M., Grčić, Lj. (2011): Genesis of the city Šabac and origin of its name. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ 61(1) (85-105).
Grčić, M. (2011). Gnoseological Models in Geographic research of Relationships between nature and Society, Bulletin of the Serbian Geo. Soc. XCI/1, p. 19-32.
Grčič, M. (2011). Razmыšleniя o problemah sovremennoй geografii. Globalьnaя soci-alьno-эkonomičeskaя geografiя: Sbornik naučnыh trudov pamяtы N. V. Alisova, Moskva, s. 33-42.
Grčić, M. (2011). Problem celovitosti u geografiji. Treći kongres srpskih geografa. Knj. I. Geografsko društvo RS, Banja Luka, s. 94-105.
Grčić, M. (2011). Cultural Geography – aspect and discipline of Human Geography. „Herald“, GD Republic of Srpska, t. XIV, Banja Luka.
Grčić, M. (2010). Prostor kao filozofska i geografska kategorija. Glasnik GD RS, sv. XIV, Banja Luka, s. 1- 19.
Ratkaj, I., Grčić, M. (2010). Spatial structures and functional organiѕation of Belgrade. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, „Geograff“ 8, Oddelek za geografijo, Ljubljana, p. 159-180.
Grčić, M. (2010). Sacral Geography of ortodox christianity and religious tourism. Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome XC - № 3. Belgrade, p. 39-51.
Grčić, M. (2009). Geografska logika i filozofski pogled na svet, „Zbornik radova“, Geografski fakultet, Beograd, sv. LVII, s. 59-86.
Grčić, M. (2009). Antropogeografske i demografske promene sela Drežnice (zapadna Hrvatska), „Glasnik“, SGD, sv. 2/2009, s. 111-126.
Grčić, M. (2009). Teorijski koncept za proučavanje civilizacija kao društveno-geografskih sistema, „Demografija“ br. VI, Institut za demografiju Geografskog fakulteta, Beograd, s. 7-32.
Grčić, M. (2008). Stanovništvo kao demografski sistem, „Demografija“ sv. V, Institut za demografiju Geografskog fakulteta, Beograd, s. 1-22.
Grčić, M. (2007). Naučna aktuelnost i praktične funkcije geografije u Srbiji. Prvi kongres srpskih geografa, Zbornik radova, knj. 1. SGD, Beograd, s. 49-57.
Göler, D., Grčić, M., Ratkaj, I. (2007). Tendenzen der jüngeren industriellen Entwicklung in Serbien und ihre regionale Differenzierung – untersucht mit einem quantitativen Analyseansatz. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 149, Wien, pp. 109–132.
Grčić, M. (2007). Caracteristiques géographiques et problèmes géopolitiques de la peninsule balkanique. Parant A., Sardon J. (ed.), Les mutations de la decennie 1990 et l'avenier démographique des Balkans, Demobalk, L'Association des statisticiens des Balkans, Univ. of Thessaly Press, Volos, p. 7-20.
Grčič, M., Tošič, D. (2007). Problemы integracii gorodskih seteй Serbii i Юgovostočnoй Evropы. Globalьnый gorod: teoriя i realьnostь, „Avanglion“, Moskva, s. 209-223.
Grčić, M., Ratkaj, I. (2006). Transport as a Factor of Trans-border Connection and Integration of South Eastern Europe and the Rest of Europe. Reinhard Henkel (ed.): South Eastern European countries on their way to Europe – geographical aspects, "Forum IFL", heft 5, Leibniz–Institut für Länderkunde, Leipzig
Grčić, M.,Ratkaj, I., Sluka, N. (2006). The Global system of Oligopolises. In.: Stojkov B. (ed.), Metropolitan networking in CADSES, Faculty of Geography – Belgrade, Spectra Centre of Exellence – Bratislawa, Institut für ökologische raumentwicklung – Dresden.
Grčić, M., Grčić, Lj. (2006). Potencijali za razvoj banjskog turizma u području planine Cer (Zapadna Srbija), Glasnik SGD, br. 1
Grčić, M. (2005). Razvoj naučne geografije u Srbiji i ostalim srpskim zemljama, "Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu", Geografski fakultet, Beograd.
Grčić, M. (2005). Teorijski modeli stadijalno-evolutivnog razvoja civilizacija, Glasnik SGD, sv. LXXXV - br. 2, Beograd.
Grčič, M., Ratkaй, I. (2005). Geopolitikata na transgraničnite vrzki i transportnata integraciя na Balkanite v Evropa. “Geopolitika & geostrategiя”, Broй 6, Bъlgarsko geopolitičesko družestvo, Sofiя.
Gnjato, R., Grčić, M. (2004): Uloga Mihajla Pupina u rješavanju spornih teritorija Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu. Sto pedeset godina od rođenja Mihajla Pupina, AN RS, knj. 3, Banja Luka.
Grčič, M. (2004). Geografičeskaя modelь mežэtničeskih konfliktov na Balkanah. Monografija: Problemы geokonfliktologii, V 2 T., Tom 1 / pod redakcieй N. S. Mironenko. – Moskva: “Press-Solo”.
Grčić, M. (2004). Gnoseološki model antropogeografije prema koncepciji Jovana Cvijića i njegova naučna aktuelnost, “Demografija”, br. 1, Geografski fakultet, Beograd.
Grcic, M. (2000). Caracteristiques geographiques et problemes geopolitiques de la peninsule Balkanique, International conference: Changes in the 1990s and the demographic future of the Balkans. Réseau Démographie des Balkans, DemoBalk, Sarajevo.
Grčić, M., Mironenko, N. S., Tolstoborov, N. S. (1995). Osnovni geopolitički modeli svetskog poretka u XX veku, Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. XLV, Beograd.
Misztal, S., Grcic, M. (1991). Rozwoj Przemyslowy Belgradu i Warszawi w latach 1945-1985, Sesja naukowa IGiPZ PAN, 1991, Conference papers 14, PAN, Warszawa.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

• Član Srpskog geografskog društva od studentskih dana (1977);
• Član Geografskog društva Republike Srpske
• Član Društva demografa Srbije