dr Mirko Grčić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: mirko@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Mirko Grčić

GRČIĆ D. Mirko, geograf, redovni profesor Beogradskog univerziteta. Rođen je 27. III. 1954, u mestu Ivoševci, Knin. Osnovnu školu završio u Ivoševcima, gimnaziju u Kninu (1974), studije geografije na Odseku za geografiju PMF, današnjem Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1979), gde je završio i postdiplomske magistarske studije (1981) i odbranio doktorsku disertaciju (1987). Tema magistarskog rada bila je Mesto ekonomske i političke geografije u sistemu geografskih nauka i njihov značaj u nastavi, a tema doktorske disertacije Sistemski pristup u ekonomskoj geografiji i njegova primena na odabranim primerima iz industrije Beograda. Na istom fakultetu  izabran je 1980. g. za asistenta, 1989. za docenta, 1994. za vanrednog i 2000. g. za redovnog profesora iz naučne oblasti Društvena geografija.

Kao dugogodišnji gostujući profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci i na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju dao je značajan doprinos konstituisanju i razvoju geografije u Republici Srpskoj. Naučne discipline kojima se najviše bavio su ekonomska, politička i kulturna geografija i njihove subdiscipline. U teritorijalnom aspektu njegove naučne preokupacije su vezane za Srbiju, srpske zemlje i Balkansko poluostrvo, a bavio se i pitanjima religijskih i civilizacijskih regiona sveta kao i globalnim demografskim, geopolitičkim i geoekonomskim procesima. Na teorijskom planu bavio se pitanjima celovitosti geografije i sistemskim pristupom baziranim na primeni kvantitativnih metoda u geografiji. Bavio se takođe istorijom geografske misli i gnoseološkim i epistemološkim pitanjima srpske antropogeografske škole. Njegove radove odlikuje dubina misli, lepota izraza i primena egzaktnih metoda. Njegov naučni opus čini oko 200 naučnih radova u domaćim i stranim naučnim časopisima. Jedan je od najcitiranijih srpskih geografa. Bio je autor ili koautor više udžbenika iz geografije za srednje škole i gimnazije u Srbiji i Republici Srpskoj. Učestvovao je u radu preko 30 naučnih skupova s referatom, u izradi oko 15 naučnih projekata iz oblasti geografije, prostornog planiranja i demografije. Bio je glavni urednik časopisa «Globus» (br. 17 – 36); časopisa «Demografija» (br. 7 – 11), više zbornika sa naučnih skupova i kongresa. Član je redakcije više vodećih domaćih i stranih časopisa, između ostalih i «Glasnika» Geografskog društva Republike Srpske. Bio je na studijskim boravcima u Varšavi, Moskvi, Krakovu, Poznanju, Kijevu, Bambergu, Tirani. Bio je šef Katedre za društvenu geografiju i upravnik Instituta za geografiju Geografskog fakulteta Univerzieta u Beogradu. Dobitnik je medalje “Jovan Cvijić“ (2006). Predsednik je Srpskog geografskog društva od 2016. g.

VAŽNIJA DELA: Analiza prostorne organizacije industrije regiona Beograd, Ekonomski institut, Beograd, 1990.; Opšta politička geografija, Geografski fakultet PMF, Beograd, 1989.; Industrijska geografija, „Naučna knjiga“, Beograd, 1994.; Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd, 2000.; Mačva, Šabačka Posavina i Pocerina, (koautor Ljiljana Grčić), Geografski fakultet, Beograd, 2002.; Globalni gradovi, (koautor N. A. Sluka),  Geografski fakultet univerziteta u Beogradu i Geografski fakultet MGU “M. V. Lomonosov”, Beograd, 2006.; Geografija religija, Geografski fakultet, Beograd, 2011; Geografija kultura i civilizacija. Geografski fakultet. Beograd. 2014.

Radovi

OBJAVLjENI RADOVI U PERIODU 2010-2017

 Ivan Ratkaj i Mirko Grčić (2010): Spatial steructures and functional organiѕation of Belgrade. M. Krevs, D. Djordjević, N. Pichler-Milanović (red.): Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, „Geograff“ 8, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo, Ljubljana, 2010, s. 159-180.
Grčić M. (2010): Koncepcija ritmova etnogeneze L. Gumiljova, Demografija knj. VII, str. 27-43. Beograd: Geografski fakultet. ISSN 1820–4244. UDK 911.3:572; 502.2:316.356.4; 930.1 Gumiljov L. N. Review article.
Grčić M. (2010): Sakralna geografija pravoslavlja i religiozni turizam. Glasnik SGD, Sveska XC - br. 3. Beograd, s. 23-37. Grčić M. (2010): Sacral Geography of ortodox christianity and religious tourism. Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome XC - № 3. Belgrade, 2010. p. 39-51
Grčić M. (2010): Prostor kao filozofska i geografska kategorija, Glasnik GD RS, sv. XIV, str. 1-19, Banja Luka. Space as a philosophical and geographic category. Herald, vol. XIV. p. 1-19, Geographic society of The Republic of Srpska.
Grčić M. i Grčić Lj. (2011): Nastanak grada Šapca i poreklo njegovog imena, Zbornik radova GI „Jovan Cvijić“ SANU, sv. 61(1), s. 85-105. Genesis of the city Šabac and origin of its name, Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ 61(1) (85-105).
Grčić M. (2011): Gnoseološki modeli geografskih proučavanja odnosa prirode i društva. „Glasnik“ SGD, br. 1/2011. s. 3-18 . Gnoseological Models in Geographic research of Relationships between nature and Society, Bulletin of the Serbian Geographical Society, Year 2011, Tome XCI - № 1, p. 19-32.
Grčič Mirko
(2011): Razmыšleniя o problemah sovremennoй geografii. Globalьnaя socialьno-эkonomičeskaя geografiя: Sbornik naučnыh trudov pamяtы N. V. Alisova (pod red. N. A. Sluki. – M.oskva – Smolensk: Oйkumena, 2011. – 272 s), str. 33-42.
Grčić M. (2011): Problem celovitosti u geografiji. Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem. Knjiga I. Geografsko društvo RS, Srpsko geografsko društvo, PMF Univ. u Banjoj Luci i GF Univ. u Beogradu. Banja Luka, 2011. str. 94-105.
Grčić M. (2011): Kulturna geografija – aspekt i disciplina društvene geografije. „Glasnik“ sv. 15, Geografsko društvo Republike Srpske, str. 1-22. Concept of cultural geography as a science, „Herald“ vol. XV, Geographical Society of the Republic of Srpska, p. 1-22.
Grčić M. (2012): Kulturna antropogeografija – koncept, tradicije i pravci razvoja u Srbiji. Zbornik sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave (urdnici M. Grčić i M. Milinčić), Geografski fakultet Univerziteta u  Beogradu,  Beograd, s. 323-334.
Grčić M. i Grčić Lj. (2012): Prvi naseljeni gradovi pokrštene Srbije X. veka prema K. Porfirogenitu, na karti Gijom Delila, Glasnik SGD, sv. XCII-Br. 2. Str. 1-22. Grčić M., Grčić Lj. (2012): The first populated cities of christened Serbia in X century on the map of Guillaume Delisle, Bulletin of the Serbian Geographical Society, year 2012, Tome XCII - № 2, p. 14-22.
Grčić M., Ratkaj I. (2013): Razvoj katedre za društvenu  geografiju. Monografija povodom 120 godina Geografskog fakulteta. Beograd.
Grčić M. i Sluka N. A. (2013): Urbocentrični model globalne civilizacije. Zbornik radova, Sv. LXI, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, str. 1-16.
Grčić M. (2013): Kulturno-geografske i geopolitičke determinante razvoja ruske civilizacije, „Demografija“ br. 10, Geografski fakultet, Beograd. str. 59-80. Mirko Grčić: Cultural-geographical and geopolitical determinants of development of the russian civilization.
Grčić M. (2013): Problemi kulturnog identiteta Balkana. Glasnik GDRS. Br. 17. Banja Luka. Problems of identity of the Balkans. Herald № 17, Geogr. Society of Republic of Srpska. Banja Luka. p. 39-67.
Grčić M., Ratkaj I. (2014): Razvojni pravci i istraživački prioriteti društvene geografije. Geografsko obrazovanje, nauka i praksa – razvoj, stanje i perspektive. Naučna monografija povodom 120 godina Geografskog fakulteta. Urednici: M. Grčić, D. Filipović i S. Dragićević,  Beograd, Geografski fakultet. Str 41-50.
Grčić M. i Grčić Lj. (2014). Zemlje i gradovi zapadnog Balkana u X veku prema delu Konstantina Porfirogenita, prikazani na karti Gijoma De Lila početkom XVIII veka. Glasnik /Herald, sveska 18, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, str. 17-52.  G. Grčić M. I Grčić LJ. Countries and cities og the 10th century west Balkans according to Constantine Porphyrogenitus on the map of Guillaume Delisle.
Grčić,  M.,  Grčić,  LJ.,  Sibinović,  M(2014).  Perspectives in geography of culture and civilizations. Bulletin of the Serbian geographical society, year 2014, t. XCIV-№1, p. 33-44. DOI: 10.2298/GSGD1401033G. Grčić  M., Grčić Lj., Sibinović M. (2014). Pravci razvoja geografije kultura i civilizacija. Glasnik Srpskog geografskog društva., sv. 94/1, str. 45-56.
Grčić, M., Sibinović, M., Winkler, A. (2014).  Agriculture in a Transitional Crisis Period: Crop Productionin  the Administrative Region of Belgrade from 1991 to 2002. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 156. p. 293-310.
Grčić,  M., Sibinović, M. (2014).  Agricultural  land use changes in the rural area of Belgrade region during the transition period.  Book of  abstract,  IGU Regional Conference, Krakow.
Grčić M. Ratkaj I. (2014). Razvojni pravci i istraživački prioriteti društvene geografije. Naučna monografija povodom 120 godina Geografskog fakulteta. Beograd. s. 41-50.
Grčić M. (2015). Predgovor. Naučni skup: Akademik Vojislav S. Radovanović – znameniti srpski antropogeograf. „Demografija“, knj. 12. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Institut za demografiju. Str. 11-14.
Grčić M. (2015). Gnoseološki model klasične antropogeografije kao opštegeografske nauke prema koncepciji Vojislava S. Radovanovića. (Gnoseological model classical anthropogeography as general geographical science in the concept of vojislav S. Radovanovic). Naučni skup: Akademik V. S. Radovanović – znameniti srpski antropogeograf. „Demografija“, knj. 12, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Institut za demografiju, Beograd. str. 37-44.
Grčić M. i Grčić Lj. (2015). Uticaj istorijskih migracija na naselja i poreklo stanovništva Mačve (Zapadna Srbija). Grčić M. i Grčić Lj. (2015). Influence of historical migrations on the settlements and origin of population in the Mačva region (Western Serbia). Glasnik/Herald, sv. 19/volume XIX, s./p. 81-102. Geografsko društvo RS/Geographical society of Republic of Srpska, Banja Luka / Banja Luka.
Grčić M. (2015). Principi prostorne organizacije balkanskog društva po modelu Jovana Cvijića. Principles of the spatial organization of the Balkan society by model of Jovan Cvijić. Četvrti srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. Knj. 1. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Srpsko geografsko društvo. Str. 31-38.
Grčić M. (2015). The human-geographical school of Jovan Cvijić. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 177-182.
Grčić M. (2015). Cvijić’s population and migrations studies. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 183-190.
Grčić M. (2015). The political human geography of Jovan Cvijić. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 199-204.
Grčić M. (2015). Cvijićeva antropogeografska škola. U monografiji na srpskom: Jovan Cvijić – život, delo, vreme. Povodom 150 godina od rođenja. (Urednici V. Jović i A. Kostić). Srpska akademija nauka i umetnosti: GI „Jovan Cvijić“. Beograd: Službeni glasnik. str. 177-182.
Grčić M. (2015). Cvijićeva istraživanja stanovništva i migracija. U monografiji na srpskom: Jovan Cvijić – život, delo, vreme. Povodom 150 godina od rođenja. (Urednici V. Jović i A. Kostić). Srpska akademija nauka i umetnosti: GI „Jovan Cvijić“. Beograd: Službeni glasnik. str. 183-190.
Grčić M. (2015). Cvijićeva politička antropogeografija. U monografiji na srpskom: Jovan Cvijić – život, delo, vreme. Povodom 150 godina od rođenja. (Urednici V. Jović i A. Kostić). Srpska akademija nauka i umetnosti: GI „Jovan Cvijić“. Beograd: Službeni glasnik. str. 199-1204.
Grčić M. i Grčić Lj. (2015). Process of immigration and settling of Mačva region (Western Serbia) from XVII to XX century. Glasnik Srpskog geografskog drustva, Beograd. 2015 95(1):1-18.  DOI:10.2298/GSGD1501001G
Grčić M. (2016). Geopolitical ideas of Jovan cvijic. In the publication: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Serbian Academy of Sciences and Arts, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10 / Vol. I. p. 1-12. Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Octobel 12/14, 2015. Belgrade.
Grčić M. (2016). Reč i misao Borivoja Ž. Milojevića. The Word and idea of Borivoje Ž. Milojević. Tematski zbornik radova (urednik Šabić D.): "Borivoje Ž. Milojević - život i delo. Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2016. Str. 47-56.
Grčić M. (2016). Vidojko Jović and Ana m. Petrović (e d i t o r s): 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. Serbian academy of sciences and arts. Belgrade, 2016. "Flogiston" № 24. Muzej nauke i tehnike, Beograd.
Grčić M. (2017). Evroazijske osobine Balkanskog poluostrva kao determinante geopolitičkih procesa. Zbornik radova. Međunarodna naučna konferencija "Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru" Banja Luka. 31. 05 - 04. 06. 2017. Geografsko društvo Republike Srpske, Associaciя rossiйskih geografov-obщetvovedov. str. 433-444.
Grčić M. (2017). Putevi i naseljena mesta zapadnog Balkana na Pojtingerovoj tabli - itineraru. Glasnik - Herald, Sveska 21 (vol. XXI), Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka. str. 17-38.
Grčić M., Obradović D. and Sibinović M. (2017). Model of Functional Urban Areas in Serbia. Anthropologist 29(1): 184-191 (2017).
Grčić M., Grčić Lj., Sibinović M. (2017). The geographical position of the town of Rasa based on Porphyrogenitus and medieval maps. Acta geographica Slovenica, 58-1, 2018, 39-47.
Grčić M. (2017). Historical-geographical analysis of the Cornelis de Jode's map "Croatia versus Turcam" from 1593. Bulletin of the Serbian geographical society. Tome XCVII - No. 1. p. 81-95. Istorijsko-geografska analiza karte Kornelijusa de Jodea "Croatia versus Turcam" iz 1593. godine. "Glasnik" Srpskog geografskog društva, sveska XCVII- broj 1, strana 96-108.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

• Član Srpskog geografskog društva od studentskih dana (1977);
• Član Geografskog društva Republike Srpske
• Član Društva demografa Srbije