др Мирко Грчић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: mirko@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: среда 15:00-17:00; четвртак 12:00-14:00; Студентски трг 3/III

др Мирко Грчић

Датум и место рођења: 27. март 1954, Ивошевци (Книн)

Др Мирко Грчић је дипломирао на Од­се­ку за ге­о­гра­фи­ју и просторно планирање ПМФ у Бе­о­гра­ду 1979. године. Магистарски рад је одбранио 1981, а докторску дисертацију 1987. године, на Од­се­ку за ге­о­гра­фи­ју и про­стор­но пла­ни­ра­ње ПМФ у Бе­о­гра­ду, чиме је сте­као на­уч­ни сте­пен док­то­ра ге­о­граф­ских на­у­ка. Од 1980. године ра­ди на Ге­о­граф­ском фа­кул­те­ту, у зва­њу: асистента (1980–1989), до­цен­та (1989–1994), ван­ред­ног (1994–2000) и ре­дов­ног про­фе­со­ра (2000). Ангажован је у извођењу наставе на предметима: Индустријска и саобраћајна географија, Политичка географија, Општа економска географија и Географија културе и зоне цивилизација на смеру Географија, Географија културе и зоне цивилизација и Општа економска географија на смеру Демографија. Ан­га­жо­ван је на мастер и докторским студијама на Географском факултету. Ангажован је и у извођењу наставе из области друштвене географије на Одсјеку за географију ПМФ Универзитета и Бањој Луци, Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу. Био је више година ангажован у настави из географске групе предмета на Економском факултету у Београду. Област научног интересовања Грчић М. је друштвена географија, демографија и просторно планирање. Об­ја­вио је више од 150 научних и стручних радова, од чега: 20 на­уч­них мо­но­гра­фи­ја, више од 120 на­уч­них ра­дова, 3 уни­вер­зи­тет­ска уџ­бе­ни­ка, 6 уџ­бе­ни­ка за основну и средњу школу, више библиографских јединица у географским енциклопедијама, итд. Уче­ство­вао је са ре­фе­ра­ти­ма на ви­ше домаћих и међународних на­уч­них скупова географског интердисциплинарног карактера. Био је ментор и члан комисија у завршним радовима на свим нивоима студија. Дао је допринос у фомирању наставног и научног кадра  у обла­сти друштвене ге­о­гра­фи­је и де­мо­гра­фи­је у научним институтима и на факултетима у Бе­о­гра­ду и Ба­ња Лу­ци. Руководио је и учествовао у реализацији више на­уч­но­и­стра­жи­вач­ких про­јек­ата. На Географском факултету обављао је послове управ­ни­ка Ин­сти­ту­та за географију, шефа Катедре за друштвену географију, био је члан организационог одбора неколико географских симпозијума и конгреса са међународним учешћем. Био је уредник или члан уређивачког одбора више зборника са научних скупова, посебних издања СГД и других публикација. Руководио је међудржавним научно-истраживачким пројектима Географског факултета и Московског државног универзитета, као и Универзитета и Кијеву. Дао је важан допринос успостављању научне сарадње Географског факултета са универзитетима у Бамбергу (Немачка) и Тирани (2006. године). Руководио је са више националних географских пројеката у Србији, а учествовао је у реализацији низа апликативних пројеката у Србији и Републици Српској. Био је уредник научно-стручног часописа „Глобус“ од 1993. до 2011. године. Главни је уредник научног часописа „Демографија“, Географског факултета у Београду. Члан је редакције часописа Bulletin de Géographie у Торуњу (Пољска). На сту­диј­ским бо­рав­цима у ино­стран­ству био је у Ин­сти­ту­ту за ге­о­гра­фи­ју и про­стор­но пла­ни­ра­ње ПАН у Вар­ша­ви, и научним и универзитетским институцијама у Кракову и Познању. Руководи Научном секцијом Српског географског друштва. За свој на­учни рад до­био је Ме­да­љу „Јо­ва­н Цви­ји­ћ” (2006).

Радови

Грчић, М. (2011). Географија религија, Географски факултет, Београд, (500 с.).
Грчић, М., Слука, А. Н. (2006). Глобални градови, Географски факултет универзитета у Београду и Географски факултет МГУ “М. В. Ломоносов”, Београд, (207 стр.).
Грчић, М., Грчић, Љ. (2002). Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет, посебно издање, Београд, (756 стр.).
Грчић, М. (2000). Политичка географија, Географски факултет, Београд (527 с.).
Грчић, М., (1990). Анализа просторне организације индустрије региона Београд, Економски институт, Београд, (237. стр.).
Грчић, М. (1984). Индустријска географија, "Научна књига", Београд (472 с.)
Grčić, M, Grčić, Lj. (2012). The first populated cities of christened Serbia in X century on the map of Guillaume Delisle, Bulletin of the Serbian Geographical Society, year 2012, Tome XCII-2, p. 14-22.
Грчић, М. (2012). Културна антропогеографија као научна дисциплина у Србији – концепт, традиције и правци развоја. Зборник са научног скупа: Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Географски факултет, Београд.
Grčić, M., Grčić, Lj. (2011): Genesis of the city Šabac and origin of its name. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ 61(1) (85-105).
Grčić, M. (2011). Gnoseological Models in Geographic research of Relationships between nature and Society, Bulletin of the Serbian Geo. Soc. XCI/1, p. 19-32.
Грчич, М. (2011). Размышления о проблемах современной географии. Глобальная соци-ально-экономическая география: Сборник научных трудов памяты Н. В. Алисова, Москва, с. 33-42.
Грчић, М. (2011). Проблем целовитости у географији. Трећи конгрес српских географа. Књ. I. Географско друштво РС, Бања Лука, с. 94-105.
Grčić, M. (2011). Cultural Geography – aspect and discipline of Human Geography. „Herald“, GD Republic of Srpska, t. XIV, Banja Luka.
Грчић, М. (2010). Простор као филозофска и географска категорија. Гласник ГД РС, св. XIV, Бања Лука, с. 1- 19.
Ratkaj, I., Grčić, M. (2010). Spatial structures and functional organiѕation of Belgrade. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, „Geograff“ 8, Oddelek za geografijo, Ljubljana, p. 159-180.
Grčić, M. (2010). Sacral Geography of ortodox christianity and religious tourism. Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome XC - № 3. Belgrade, p. 39-51.
Грчић, М. (2009). Географска логика и филозофски поглед на свет, „Зборник радова“, Географски факултет, Београд, св. LVII, с. 59-86.
Грчић, М. (2009). Антропогеографске и демографске промене села Дрежнице (западна Хрватска), „Гласник“, СГД, св. 2/2009, с. 111-126.
Грчић, М. (2009). Теоријски концепт за проучавање цивилизација као друштвено-географских система, „Демографија“ бр. VI, Институт за демографију Географског факултета, Београд, с. 7-32.
Грчић, М. (2008). Становништво као демографски систем, „Демографија“ св. V, Институт за демографију Географског факултета, Београд, с. 1-22.
Грчић, М. (2007). Научна актуелност и практичне функције географије у Србији. Први конгрес српских географа, Зборник радова, књ. 1. СГД, Београд, с. 49-57.
Göler, D., Grčić, M., Ratkaj, I. (2007). Tendenzen der jüngeren industriellen Entwicklung in Serbien und ihre regionale Differenzierung – untersucht mit einem quantitativen Analyseansatz. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 149, Wien, pp. 109–132.
Grčić, M. (2007). Caracteristiques géographiques et problèmes géopolitiques de la peninsule balkanique. Parant A., Sardon J. (ed.), Les mutations de la decennie 1990 et l'avenier démographique des Balkans, Demobalk, L'Association des statisticiens des Balkans, Univ. of Thessaly Press, Volos, p. 7-20.
Грчич, М., Тошич, Д. (2007). Проблемы интеграции городских сетей Сербии и Юговосточной Европы. Глобальный город: теория и реальность, „Аванглион“, Москва, с. 209-223.
Grčić, M., Ratkaj, I. (2006). Transport as a Factor of Trans-border Connection and Integration of South Eastern Europe and the Rest of Europe. Reinhard Henkel (ed.): South Eastern European countries on their way to Europe – geographical aspects, "Forum IFL", heft 5, Leibniz–Institut für Länderkunde, Leipzig
Grčić, M.,Ratkaj, I., Sluka, N. (2006). The Global system of Oligopolises. In.: Stojkov B. (ed.), Metropolitan networking in CADSES, Faculty of Geography – Belgrade, Spectra Centre of Exellence – Bratislawa, Institut für ökologische raumentwicklung – Dresden.
Грчић, М., Грчић, Љ. (2006). Потенцијали за развој бањског туризма у подручју планине Цер (Западна Србија), Гласник СГД, бр. 1
Грчић, М. (2005). Развој научне географије у Србији и осталим српским земљама, "Србија и савремени процеси у Европи и свету", Географски факултет, Београд.
Грчић, М. (2005). Теоријски модели стадијално-еволутивног развоја цивилизација, Гласник СГД, св. LXXXV - бр. 2, Београд.
Грчич, М., Раткай, И. (2005). Геополитиката на трансграничните врзки и транспортната интеграция на Балканите в Европа. “Геополитика & геостратегия”, Брой 6, Българско геополитическо дружество, София.
Гњато, Р., Грчић, М. (2004): Улога Михајла Пупина у рјешавању спорних територија Краљевине СХС на Мировној конференцији у Паризу. Сто педесет година од рођења Михајла Пупина, АН РС, књ. 3, Бања Лука.
Грчич, М. (2004). Географическая модель межэтнических конфликтов на Балканах. Монографија: Проблемы геоконфликтологии, В 2 Т., Том 1 / под редакцией Н. С. Мироненко. – Москва: “Пресс-Соло”.
Грчић, М. (2004). Гносеолошки модел антропогеографије према концепцији Јована Цвијића и његова научна актуелност, “Демографија”, бр. 1, Географски факултет, Београд.
Grcic, M. (2000). Caracteristiques geographiques et problemes geopolitiques de la peninsule Balkanique, International conference: Changes in the 1990s and the demographic future of the Balkans. Réseau Démographie des Balkans, DemoBalk, Sarajevo.
Грчић, М., Мироненко, Н. С., Толстоборов, Н. С. (1995). Основни геополитички модели светског поретка у XX веку, Зборник радова Географског факултета, св. XLV, Београд.
Misztal, S., Grcic, M. (1991). Rozwoj Przemyslowy Belgradu i Warszawi w latach 1945-1985, Sesja naukowa IGiPZ PAN, 1991, Conference papers 14, PAN, Warszawa.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

• Члан Српског географског друштва од студентских дана (1977);
• Члан Географског друштва Републике Српске
• Члан Друштва демографа Србије