dr Stevan Stanković
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: geofiz40@gmail.com
  • Konsultacije: ponedeljak 09:00-11:00; Studentski trg 3/III

dr Stevan Stanković

U Pirotu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na studije geografije Univerziteta u Beogradu upisao se 1963. godine i iste završio za sedam semestara sa prosečnom ocenom 9,87, diplomski ispit 10. Magistarske studije i odbranu rada Turistička valorizacija veštačkih jezera Srbije, završio je  1967. godine sa prosečnom ocenom 9,76. Doktorat geografskih nauka stekao je  1974. godine odbranivši tezu Planinska jezera Crne Gore.  Za asistenta Geografskog fakulteta izabran je 1965., za docenta 1975., za vanrednog profesora 1980. i za redovnog profesora  1984. godine. Posle radnog staža od 43 godine, penzionisan je 2008. Početkom 2009. Senat Univerziteta u Beogradu izabrao ga je za profesora emeritusa. Poznat je kao izvanredan predavač, jasnog stila, konkretnih primera i znanja iz literature i sa terena, koje potvrđuje naučnim dokazima i prenosi mladima.

Kao asistent na studijskim grupama za geografiju i turizmologiju držao je vežbe i nastavu iz geografije Jugoslavije, fizičke geografije, hidrologije, životne sredine, turističke geografije i turističke geografije Jugoslavije. Na master studijama drži predavanja iz turističke valorizacije, a na doktorskim Principe i metode turizmoloških istraživanja. Po pozivu je držao predavanja na univerzitetima u Prištini i Novom Sadu. Posle izbora za docenta,  bio je mentor u izradi 570 diplomskih, 10 master, 30 magistarskih i 20 doktorskih radova.

Tokom radnog veka biran je za upravnika Instituta za turizam, zamenika predsednika Skupštine Prirodno-matematičkog fakulteta, prodekana Prirodno matematičkog fakulteta, dekana Odseka za turizmološke nauke i dekana Geografskog fakulteta. U Srpskom geografskom društvu obavljao je dužnosti bibliotekara, sekretara i urednika naučnih izdanja i predsednika. Kandidovan je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Sa referatima je učestvovao na 90 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Sa domaćih skupova  je uredio 20 zbornika. Istraživačkim prilozima učestvovao je u 20 projekata na Geografskom fakultetu i van njega. Za školski program Televizije Beograd, izradio je 15 sinopsisa. U enciklopedijama je objavio 2.500 odrednica. Po pozivu je predavanja iz limnologije, turističke geografije, ekologije i o Jovanu Cvijiću, prezentovao u više od 50 škola i institucija u Srbiji i van nje. Organizovao je 10 omladinskih geografskih kampova i sa istih publikovao četiri zbornika. Priređivač je monografije o Sokobanji (333 strane). Jedan je od organizatora manifestacije Cvijićevi dani (18 susreta) i Ekološka istina (20 naučnih skupova). U časopisu Prizor iz Loznice, na više od 100 strana, predstavio je stvaralaštvo Jovana Cvijića i Borivoja Ž. Milojevića.

Radovi

Za potrebe nastave objavio je sledeće univerzitetske udžbenike i priručnike: Turizam u Jugoslaviji (strana 412/izdanja 3), Turistička geografija Jugoslavije (176), Putopis (444/2), Putevima Jugoslavije (290/5), Turistička geografija (330/5), Turističke destinacije – putovanjem do znanja (420), Priručnik za izvođenje učeničkih ekskurzija (146).
Za osnovnu i srednju školu objavio je sledeće knjige: Geografija za 6. razred (strana 95), Geografija za 8. razred (122), Pirot i okolina (128), Radna sveska za 5. razred (50/5), Stazom Jovana Cvijića (koautor, 150), Turistička geografija Srbije i Crne Gore (180/2), Geografska čitanka za 8. razred (120/2), Turistička geografija za 4 razred ugostiteljsko-turističke škole (212/3), Geografija za 3. razred gimnazije (koautor, 224/3), Pedagoška praksa – građa za nastavu geografije (140).
Značajnije monografije prof. S. M. Stankovića su: Turistička valorizacija veštačkih jezera SR Srbije (strana 111), Planinska jezera Crne Gore (228/2), Zaštita prirode (koautor, 180/3), Promet putnika na granicama Jugoslavije (68), Turistički potencijali reka SR Srbije (125), Jovan Cvijić – darovita i osećajna duša (strana 216), Regionalizacija Srbije – prostorne strukture turizma (koautor, 136), Jezera Durmitora (128), The lakes on Mount Durmitor (page 128), Priroda i stanovništvo Opštine Bor (70), Jovan Cvijić – život i delo (304), Banjski turizam Zapadnog Pomoravlja (koautor, 76), Izvori, vrela i površinske vode Gornjeg Ponišavlja (koautor, 134), Jezera sveta (352/9), Jezera Srbije (224/2), Banje Srbije (308), Jezera Jugoslavije (282/4), Jezera Balkanskog poluostrva (160/2), Vrnjačka Banja (112/3), Vlasinsko jezero – hidrobiološka studija (koautor, 244), Geografija Ponišavlja (238), Turizam – zaštita i valorizacija (605), Turizam Srbije (654). Objavio je turističke vodiče: Niška Banja (srpsko i englesko izdanje), Vrdnik, Kanjiža (srpsko, englesko, i nemačko izdanje), Bor i okolina (srpsko, rusko i englesko izdanje) i Plavsko jezero). U monografijama o Moravi i Drini, predstavio se na 96 strana. Krajem 2012. godine objavio je knjigu Biseri Srbije (strana 584), koja je prevedena i publikovana na engleskom, nemačkom i ruskom jeziku.
U domaćim i stranim časopisima, na srpskom, engleskom, francuskom i bugarskom jeziku, objavio je više od 500 naučnih i stručnih radova. Među njima su: Plavsko jezero (prilog limnološkom proučavanju), Režim reke Visočice, Snabdevanje Pirota vodom, Characteristics of the Development of Home Tourism in Yugoslavia, Ekologija i turističko tržište, Sanacija i valorizacija Palićkog jezera, Tourisme et protection de la nature, Banje i klimatska mesta Jugoslavije (objavljeno i na francuskom, nemačkom, italijanskom i engleskom jeziku), Skadarsko jezero u svetlu koncepcije aktivne zaštite prirode, Tourist regions of Yugoslavia, Tourist Classification of Yugoslav Mountains, Die National parks Jugoslawiens, Prioritetne turističke regije Srbije, Turizam Jugoslavije (objavljeno i na engleskom, nemačkom, ruskom, italijanskom i španskom jeziku), Čovek i aktivna zaštita životne sredine, Polivalentnost jugoslovenskog geoprostora kao turistička vrednost, Komplementarnost planinskog i banjskog turizma Srbije, Ekološke osnove savremenog turizma, Turizam – nacionalno, nasuprot globalnom, Domeni istraživanja turističke geografije, Nabljudenija vrhu putnikopotocite meždu Jugoslavija i Blgarija, Geografska osnove turističke valorizacije, Klima kao turistička vrednost, Teorijske osnove turističke valorizacije jezera, Ekološke osnove savremene limnologije, Postulati o vodi u prostornom planiranju, Geografska istraživanja sistema čovek – životna sredina, Okvir života akademika Siniše Stankovića, Naučne osnove aktivne zaštite ruralnog prostora, Tourism in the Djerdap Gorge in Serbia, The Djerdap National Park, Le passé et l´avenir de la géographie en Serbie, Savremeni turizam i prostor, Stogodišnjica Srpskog geografskog društva, Touristic function of artificial lakes of Serbia, Protection of the lakes on Mount Durmitor, Komplementarnost poljoprivrede i turizma Srbije, Turistička valorizacija gradova, Domeni nauke i nastave turističke geografije, Pet Timoka Istočne Srbije.

Nagrade i priznanja

Dobio je najviša priznanja Turističke štampe, Turističkog saveza Bora, Republičkog centra za stvaralaštvo mladih, Republičkog centra za talente, Turističke organizacije Sokobanje, Asocijacije prostornih planera Srbije, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu, medalje Zavoda za udžbenike, Prirodno matematičkog fakulteta i Jovana Cvijića.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Predsednik je Srpskog geografskog društva i član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije