dr Dragica Gatarić

Datum i mesto rođenja: 11.12. 1975., Banja Luka

Dr Dragica Gatarić je diplomirala na smeru za Geografiju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistarski rad je odbranila 2006, a doktorsku disertaciju 2012. godine, i stekla akademsko zvanje doktora geografskih nauka. Na Geografskom fakultetu zaposlena je od 2004. godine u zvanju asistenta, a od 2013. godine u zvanju docenta. Angažovana je u izvođenju nastave iz predmeta: Turistički disperzivi i naselja na smeru Turizmologija, Urbane i ruralne geografije i Ruralnog planiranja na smeru Prostorno planiranje, Revitalizacije seoskih naselja na smerovima Prostorno planiranje i Demografija i Geografije naselja na smeru Demografija.

Naučno se orjentisala ka proučavanju problematike ruralne i urbane geografije. Objavila je, sa-mostalno i u koautorstvu, jednu naučnu monografiju, jedno poglavlje u naučnoj monografiji međunarodnog značaja, 41 naučni rad, tri tematske karte, 1.155 odrednica (naselja) u okviru Geografske enciklopedije naselja Srbije, Školskog sve znanja, Male srpske i Srpske enciklopedije i Geografiju i radnu svesku za 8. razred osnovne škole. Učestvovala je sa referatima na više naučnih skupova nacionalnog i međunarod-nog značaja. Bila je angažovana na dva nacionalna i jednom međunarodnom naučno-istraživačkom projektu. Učestvovala je u izradi Strategije prostornog razvoja Republike Srbije, Prostornog plana Republike Srbije i  Prostornog plana opštine Negotin.

Radovi

Gatarić,  R. D., Trkulja, S., Current problems of Rural Settlements in Serbia, Region-2014: Strategiя optimalьnogo rozbitku, Harkivskii nacionalnii Universitete imenii V.N. Karazina, 2014.

Vujadinović S., Šabić D., Joksimović M., Golić R., Živković Lj., Gatarić R. D., Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia is amongthe World’s Leading Countries in Number of Asylum Seekers, Dve domovini - Two Homelands, Razprave o izseljenstvu - Migration Studies, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 37, Ljubljana, 2013, COBISS 1.01, ISSN 0353-6777, pp. 53-68.

Gatarić, R. D., Ivanišević M., Načini korišćenja zemljišta u ruralnom području Grada Banjaluke, Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet, 2014.

Gatarić, R. D., Prostorno-demografske promene u mreži naselja Zmijanja, Gla­snik Srp­skog ge­o­graf­skog dru­štva, sv. XCII/2, Be­o­grad, 2012.

Gatarić R. D., Živanović, Z. (2011). Aktuelni problemi prostorne organizacije mreže naselja Republike Srpske, Zbornik radova, Treći kongres srpskih geografa, Geografsko društvo RS, PMF Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, str. 841–849.
6. Stamenković, Đ. S., Gatarić, R. D. (2010). Daily urban system of Belgrade, Chal-lenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, pp. 129–141.

Gatarić, R. D. (2008). Krupa na Vrbasu i naselja u njenoj okolini – Antropogeografska proučavanja, Geografski fakultet, Beograd, str. 5–196.

Stamenković, Đ. S., Gatarić, R. D. (2007 i 2006). Čačak i njegov dnevni urbani sistem (I i II deo), Glasnik SGD, sv. LXXXVII/1 i LXXXVI/2, Beograd, str. 107–112. i 171–178.

Stamenković, Đ. S., Gatarić, R. D. (2003). Geografija naselja kao integralni deo nauke o naseljima – ekistike, Naučni skup ”Jedinstvo nauka danas”, knj. 4 (tom II), Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Banja Luka, str. 259–270.

Angažovanje u nastavi

Turistički disperzivi i naselja
Urbana i ruralna geografija
Ruralno planiranje
Revitalizacija seoskih naselja
Urbana i ruralna geografija II
Revitalizacija seoskih naselja

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geografskog društva i Asocijacije prostornih planera Srbije