dr Dragica Živković
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: dragica@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: sreda 12:00-13:00; četvrtak 12:00-13:00 Studentski trg 3/III

dr Dragica Živković

Datum i mesto rođenja: 04.12.1951., Obrenovac

Dr Dragica Živković osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Studije geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu je upisala 1970. godine, a završila 1974. godine sa prosečnom ocenom 9,50. Poslediplomske studije na smeru Geografija stanovništva i naselja na Geografskom fakultetu je upisala 1974. godine i iste završila 1976. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarski rad pod naslovom „Demografske karakteristike opštine Obrenovac“ odbranila je na Odseku za geografiju i prostorno planiranje 1979. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kartometrijska analiza hipsometrijskog razmeštaja stanovništva SR Srbije (van teritorija SAP-a)“ odbranila je na Geografskom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Izabrana je za asistenta pripravnika na Odseku za geografiju i prostorno planiranje PMF 1975. godine na predmetima Kartografija i Geografija Jugoslavije na smeru Geografija. Posle prvog reizbora izabrana je za asistenta za predmete: Kartografija i Tematsko kartiranje. Za docenta je izabrana 1990. godine, za predmet: Kartografija u Geografskom institutu i Institutu za prostorno planiranje. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 1995. godine a u zvanje redovnog profesora 2001. godine za predmerte Kartografija  i Tematsko kartiranje. Od 1990. nastavnik je na smeru poslediplomskih studija Geografska kartografijaa od 1991. bila je i rukovodilac tog smera. Na master studijama angažovana je na predmetima Školska  kartografija a na doktorskim studijama na predmetima Teorija kartografije i Savremene tendencije u kartografiji. Bila je mentor 19 magistarskih i 10 doktorskih teza a kao član komisije učestvovala je u 4 magistarske i 5 doktorskih teza. Šef Katedre za kartografiju od 1990. do 2012. Godine i od 2014., Rukovodilac Laboratorije za kartografiju, do 2015. Nastavnik Kartografije na Univerzitetu u Banjaluci bila je u periodu od 1995-1997. i od 2008-2010.godine, na Filozofskom fakultetu na Palama je od 2002. godine a na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici od 2003. do 2013. godine.

Radovi

Živković D. (2012): Srpska kartografija- od inženjerske do digitalne, Glasnik srpskog geografskog društva, sveska XCII, br.3, Beograd, str1-18

Živković D., Pavlović M., Valjarević A. (2012): Gis Technology Role in the Development and Integration of Serbia, 4th International Conference on Cartography and GIS, Proceedings vol.1, Internatonal cartographic association, Bulgarian cartographic association and University of architectura, civil engineering and geodesy, 2012, june 18-22 Albena, Bulgara, pg.67-75

Živković D., Valjarević A. (2013): Digitalna analiza kartometrijskih pokazatelja Fruške Gore, Glasnik srpskog geografskog društva, sveska XCVI, Br.3, Beograd str. 1-10, ISSN 0350-3593

Živković D. (2013): Stanje i perspektiva kartografije u Srbiji, Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive, Naučna monografija, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet,  str.85-97

Milutin A.Lješević, Dragica M. Živković (2013): Kartografija i geografija (Cartography and geography), Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore,br.6, Nikšić, str.97-113, ISSN 0354-999

Živković D., Valjarević A. (2013): DIGITAL MODELLING OF  FRUSKA GORA TOPOGRAPHIC EXPOSITION, Proceedings International scientific symposium „Hllz mauntain areas-Problems and perspectives“, Macedonian geographical society, Tome 2, Ohrid 2013, str.559-564, UDK:528.425:004 (497.113), SBN 978-608-65155-3-9, COBSS.MK-ID 95322634

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Vladica Stevanović (2013):Comparison of an analogue and computer supported line generalisation following the concrete example  of the Sitnica River system,  Vol.8(34), pp. 637-1648 DOI:10.5897/SRE11.1804 ,ISSN: 1992-2248

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Dragana Valjarević, Vladica Srevanović, Jelena Golijanin (2014): GIS Analysis of Land Cover Changes on the Territory of the Prokuplje Municipality, The Scientific World Journal,Volume 2014 (2014), Article ID 805072, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/805072

Aleksandar Valjarević, Danica Srećković-Batočanin, Dragica Živković and Marija Perić (2015): GIS analysis of dissipation time of landscape in the Devil s city (Serbia),Acta Montanistica Slovaca Volume 20 (2015), number 2, 148-155, ISSN 1335-1788, IF 0,329

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković (2015): THE ABILITY OF IMPROVING GIS MAP MODELING, GEOBALCANICA, 2nd International scientific conference, contects  all geographers, 10-12 juni 2015, Skopje, Republic of Macedonia, pp 135-140 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.18 UDC: 007:004]:528.9-048.32

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva

ICA (International Cartographic Association)