др Драгица Живковић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: dragica.zivkovic@gef.bg.ac.rs;
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Драгица Живковић

Датум и место рођења: 04.12.1951., Обреновац

Др Драгица Живковић основну школу и гимназију завршила је у Београду. Студије географије на Природно-математичком факултету у Београду је уписала 1970. године, а завршила 1974. године са просечном оценом 9,50. Последипломске студије на смеру Географија становништва и насеља на Географском факултету је уписала 1974. године и исте завршила 1976. године са просечном оценом 9,80. Магистарски рад под насловом „Демографске карактеристике општине Обреновац“ одбранила је на Одсеку за географију и просторно планирање 1979. године. Докторску дисертацију под насловом „Картометријска анализа хипсометријског размештаја становништва СР Србије (ван територија САП-а)“ одбранила је на Географском факултету у Београду 1989. године. Изабрана је за асистента приправника на Одсеку за географију и просторно планирање ПМФ 1975. године на предметима Картографија и Географија Југославије на смеру Географија. После првог реизбора изабрана је за асистента за предмете: Картографија и Тематско картирање. За доцента је изабрана 1990. године, за предмет: Картографија у Географском институту и Институту за просторно планирање. У звање ванредног професора изабрана је 1995. године а у звање редовног професора 2001. године за предмерте Картографија  и Тематско картирање. Од 1990. наставник је на смеру последипломских студија Географска картографијаа од 1991. била је и руководилац тог смера. На мастер студијама ангажована је на предметима Школска  картографија а на докторским студијама на предметима Теорија картографије и Савремене тенденције у картографији. Била је ментор 19 магистарских и 10 докторских теза а као члан комисије учествовала је у 4 магистарске и 5 докторских теза. Шеф Катедре за картографију од 1990. до 2012. Године и од 2014., Руководилац Лабораторије за картографију, до 2015. Наставник Картографије на Универзитету у Бањалуци била је у периоду од 1995-1997. и од 2008-2010.године, на Филозофском факултету на Палама је од 2002. године а на Природно-математичком факултету Универзитета у Косовској Митровици од 2003. до 2013. године.

Радови

Живковић Д. (2017): Картографија - од цртежа до интегративне науке, Зборник радова поводом обележавања 20 година рада Природно-математичког факултета у Бањој Луци, Бања Лука,  стр. 276-280, ISBN 978-99955-21-53-0

Valjarević A., Živković D. (2016): GIS & SATELLITE DETECTION ANALYSES OF FOREST BELT IN PROKUPLJE, Tehnički vjesnik/Tehnical Gazette, Vol. 23 No. 4, pp. 969-972, ISSN 1330-3651

Живковић Д. (2012): Српска картографија- од инжењерске до дигиталне, Гласник српског географског друштва, свеска XCII, бр.3, Београд, стр1-18

Живковић Д., Ваљаревић А. (2013): Дигитална анализа картометријских показатеља Фрушке Горе, Гласник српског географског друштва, свеска XCVI, Бр.3, Београд стр. 1-10, ISSN 0350-3593

Живковић Д. (2013): Стање и перспектива картографије у Србији, Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе, Научна монографија, Универзитет у Београду, Географски факултет,  стр.85-97

Živković D., Valjarević A. (2013): DIGITAL MODELLING OF  FRUSKA GORA TOPOGRAPHIC EXPOSITION, Proceedings International scientific symposium „Hllz mauntain areas-Problems and perspectives“, Macedonian geographical society, Tome 2, Ohrid 2013, str.559-564, UDK:528.425:004 (497.113), SBN 978-608-65155-3-9, COBSS.MK-ID 95322634

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Vladica Stevanović (2013):Comparison of an analogue and computer supported line generalisation following the concrete example  of the Sitnica River system,  Vol.8(34), pp. 637-1648 DOI:10.5897/SRE11.1804 ,ISSN: 1992-2248

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Dragana Valjarević, Vladica Srevanović, Jelena Golijanin (2014): GIS Analysis of Land Cover Changes on the Territory of the Prokuplje Municipality, The Scientific World Journal,Volume 2014 (2014), Article ID 805072, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/805072

Aleksandar Valjarević, Danica Srećković-Batočanin, Dragica Živković and Marija Perić (2015): GIS analysis of dissipation time of landscape in the Devil s city (Serbia),Acta Montanistica Slovaca Volume 20 (2015), number 2, 148-155, ISSN 1335-1788, IF 0,329

Aleksandar Valjarević, Dragica Živković (2015): THE ABILITY OF IMPROVING GIS MAP MODELING, GEOBALCANICA, 2nd International scientific conference, contects  all geographers, 10-12 juni 2015, Skopje, Republic of Macedonia, pp 135-140 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.18 UDC: 007:004]:528.9-048.32

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан Српског географског друштва

ICA (International Cartographic Association)