dr Dragutin Tošić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: tosic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Dragutin Tošić

Dr Dragutin Tošić je rođen 15. 6. 1955. godine u Titovom Užicu (današnjem Užicu). Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Požegi. Osnovne studije na Odsjeku za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu završio je 1978. godine i stekao zvanje Profesor geografije.

Poslediplomske studije završio je 1988. godine na Institutu za geografiju Prirodnoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – smer Principi i metode regionalizacije, odbranom magistarskog rada na temu Funkcionalna diferencijacija prostora u gradskom naselju na primeru Titovog Užica i stekao zvanje Magistar prirodnih znanosti iz oblasti geografije. (U organizaciji nastave tih studija pored PMF-a učestvovali su i Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu).

Doktorsku disertaciju pod naslovom Prostorno-funkcijski odnosi i veze u nodalnoj regiji Užica, odbranio je 1999. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje Doktor geografskih nauka.

Dr Dragutin Tošić, bio je zaposlen kao asistent, odnosno naučni asistent u katedrama za Regiinalnu geografiju i Društvenu geografiju na Odsjeku za geografiju PMF-a Univerziteta u Sarajevu od 1979. do 1992. godine. Od 1994. godine, zaposlen je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to do 2000. godine kao asistent, a potom je biran u zvanje docenta na predmetu Principi i metode regionalizacije – Studijska grupa Prostorno planiranje. Od 2005. godine imao je zvanje vanrednog profesora za naučne oblasti Principi i metode regionalizacije na Studijskoj grupi za Prostorno planiranje i Geosistemi i stanovništvo na Studijskoj grupi za demografiju. Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Beogradu 2011. godine, izabran je u zvanje redovnog profesora za naučne oblasti Prostorno planiranje, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine.

Jednu školsku godinu (1980–81.) proveo je na studijskom boravku na Katedri za socijalnu geografiju Geografskog instituta Univerziteta u Manhajmu – SR Nemačka.

Nastavnik je i na Odseku za geografiju i Odseku za Prostorno planiranje Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Predavao je pet školskih godina i na Odseku za geografiju i turizmologiju Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Mentor je više od 250 diplomskih radova, 14 master, 19 magistarskih radova i šest uspešno odbranjenih doktorskih disertacija na studijskim grupama za Geografiju, Prostorno planiranje i Demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu. Pored toga bio je član 13 komisija za odbrane magistarskih radova i 17 komisija za odbrane doktorskih radova na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Banjaluci.

Radovi

Dr Dragutin Tošić je objavio 79 radova (naučne monografije, pregledni i naučni članci u domaćim i inostranim naučnim časopisima, radovi na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i u inostranstvu, naučne rasprave i polemike i slično). Učestvovao je u izradi više domaćih i inostranih naučnoistraživačkih projekata.

Prema srpskom citatnom indeksu radovi kojima je Dragutin Tošić autor, ili je jedan od više autora, citirani su preko 100 puta u 79 radova objavljenih u domaćim naučnim časopisima. Dva njegova rada prikazana su u Referativnom žurnalu za geografiju Akademije nauka SSSR-a. Jedan rad, kome je  on jedan od autora, uvršten je u SEDAC Citation Index – The Trustees  of Columbia – Earth Institutt Columbia University. Koautor je četiri rada objavljena u časopisima sa impakt faktorom SSCI liste Thomson Reuters-a, a dva rada u kojima je koautor dobila su pozitivnu međunarodnu recenziju i prihvaćena su za objavljivanje.

Angažovanje u nastavi

Principi i metode regionalizacije
Planski regioni Srbije
Funkcionalni regioni Srbije
Funkcionalna regionalizacija
Geosistemi i stanovništvo
Urbana i ruralna geografija I
Regionalni razvoj i demografski procesi
Demografski aspekti funkcionalne organizacije geoprostora
Instrumenti planiranja regionalnog razvoja
Urbana i ruralna geografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geografskog društva, Geografskog društva Republike Srpske i Asocijacije prostornih planera Srbije. U toku svog dosadašnjeg rada bio je član naučnih i organizacionih odbora za više stručnih i naučnih skupova (kongresi, simpozijumi, konferencije). Uredio je više naučnih monografija. Član je redakcija više naučnih časopisa.

Više puta, bio je član komisija za izbore saradnika i nastavnika u sva zvanja na Geografskom fakultetu u Beogradu i na Prirodnomatematičkom fakultetu u Banjoj Luci,  Prirodnomatematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i Prirodnomatematičkom fakultetu u Nišu. Takođe, bio je član više komisija za izbor naučnoistraživačkih radnika u naučno-istraživačka zvanja na Geografskom institutu Jovan Cvijić SANU i u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije. Stalni je spoljni saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.