• Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: andelkovic@ptt.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Goran Anđelković

Datum i mesto rođenja: 09.03.1971. godine, Smederevska Palanka

Osnovnu školu završio je 1986. godine u Azanji, a gimnaziju 1990. godine u Smederevskoj Palanci. Iste godine upisao je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Geografija. Posle odsluženja vojnog roka 1991. godine započeo je studije. Diplomirao je 17. oktobra 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Tada je sa ocenom 10 odbranio diplomski rad pod nazivom „Politička geografija Evropske unije“. Godine 1998. upisao je postdiplomske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, smer Fizička geografija – klimatologija, na kome je položio sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj antropogenih izvora toplote na klimu Beograda“ odbranio je 03.10.2002. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ekstremne klimatske pojave u Srbiji“ odbranio je 06.03.2010. godine takođe na Geografskom fakultetu. Od 1.10.1998. godine zaposlen je na Geografskom fakultetu prvo kao asistent, a zatim kao docent za naučnu oblast fizička geografija (klimatologija) na istoimenoj katedri.

Radovi

Anđelković G. (2005): Beogradsko ostrvo toplote – odlike, uzroci, posledice (monografija). Geografski fakultet, Beograd.
Ducić V., Anđelković G. (2004): Klimatologija – praktikum za geografe (udžbenik). Geografski fakultet, Beograd.
Dragićević S., Filipović D., Kostadinov S., Ristic R., Novković I., Živković N., Anđelković G., Abolmasov B., Šećerov V., Đurđić S. (2011): Natural hazard assesment for land-use planning in Serbia. Internationa Journal of Environmental Research, Volume 5, Number 2, Teheran. 371-381.
Anđelković G. (2002): Antropogena emisija toplote u atmosferu Beograda. Glasnik SGD, sv. LXXXII, br. 2, Beograd.
Anđelković G. (2007): Temperaturne prilike u julu 2007. godine kao ekstremna klimatska pojava u Srbiji. Glasnik SGD, sv. LXXXVII, br. 2, Beograd
Anđelković G. (2010): Klimatski ekstremi u Srbiji – definicije, vrste i klasifikacija. Glasnik SGD, sv. XS, br. 4, Beograd.

Angažovanje u nastavi

Klimatologija 1
Primenjena klimatologija
Ekoklimatologija
Antropoekologija
Prirodne osnove primorskog turizma
Klima i turistička kretanja

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva od 1990. godine. Član Izvršnog odbora Srpskog geografskog društva u dva mandata od 2000. do 2008. godine. Sekretar Srpskog geografskog društva između 2000. i 2004. godine.