dr Gordana Vojković

Datum i mesto rođenja: 29. 09. 1957.  Skoplje

Dr Gordana Vojković je diplomirala 1981. godine na Od­se­ku za ge­o­gra­fi­ju i prostorno planiranje Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta Univerziteta u Be­o­gra­du. Akademski naziv magistra geografskih nauka stekla je 1990. godine, a 2003. godine, odbranom doktorske disertacije, stekla je naučni stepen doktora geografije. Naučnu karijeru je započela 1988. godine u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, gde je 2004. godine stekla zvanje naučnog saradnika. U zvanje docenta izabrana je 2005. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2011. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Angažovana je u izvođenju nastave na studijskoj grupi Demografija iz predmeta: Istorijska demografija i Demografski razvitak Srbije i susednih zemalja i Primenjena demografija na studijskoj grupi Prostorno planiranje. Obavlja nastavu i na master i doktorskim studijama smera Demografija. Oblast naučnog interesovanja vezana je za nauku o stanovništvu: istorijska demografija, demografski aspekati regionalizma, demografski razvitak Srbije i susednih zemalja. Objavila je dve naučne monografije, 20 poglavlja u domaćim i međunarodnim monografijama ili tematskim zbornicima, veći broj radova u naučnim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Sa referatima je učestvovala na više međunarodnih i domaćih skupova interdisciplinarnog karaktera. Učestvovala je u realizaciji niza projekata fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja u oblasti društvene geografije, geografije stanovništva i demografije. Učestvovala je u projektu bilateralne saradnje Srbije i Slovenije: “Population Development Issues in Border Regions (Geografski fakultet u Beogradu i Univerze na Primorskem iz Kopra 2010-2011). Bila je angažovana na izradi studija stanovništva u više prostornih planova i strategija razvoja. Učestvovala je u realizaciji i rukovodila timom za izradu studija demografskog razvoja za Strategiju prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020 i Prostornog plana Republike Srbije 2010. Člana je Odbora za proučavanje stanovništva SANU, Naučnog veća Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, Srpskog geografskog društva i Društva demografa Srbije. Obavlja dužnost prodekana za nastavu na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radovi

Vojković G., Gligorijević V. (2013): (Re)integration Perspectives in Border Regions of Serbia – Demographic Aspects. In: The New European Frontiers Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions, Cambridge Scholars Publishing.
Vojković G., Devedžić M. (2010): Demo-geographic Characteristics and Processes in Belgrade. In: Challenges of Spatial Development of Ljubljana and Belgrade. Edited by M. Krevs, D. Djordjević, Nataša Pichler-Milanović, Ljubljana. ( pp. 101-119).
Vojković G., Miletić R., Miljanović D. (2010): Savremeni demografsko-ekonomski procesi u prostoru beogradske agleracije, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska 60, No 1, Beograd, (str. 215-235).
Vojković, G. (2009). Demographic Challenges of the Post-Socialist Society in Serbia. Proceedings of the 12th International Multiconference «INFORMATION SOCIETY – IS 2009» Volume B. Facing Demographic Challenges in Europe. Edited by Janez Malačič, Matjaž Gams. October 12th-16th, 2009. Ljubljana. Slovenia. (pp. 69-73).
Vojković, G., Srećković, J. (2008). Stanovništvo Braničevskog okruga u XIX veku. U: „Braničevo u istoriji Srbije“, urednik dr Dragan Aleksić, Istorijski arhiv Požarevac i Institut za noviju istoriju Srbije, Požarevac-Beograd. (str. 263-279)
Vojković G. (2007): Stanovništvo kao element regionalizacij Srbije, Srpsko geografsko društvo, Beograd. (str. 1-198).
Vojković G., Stojanović B. (2006): Golija – Razvitak stanovništva i perspektive, Stanovništvo, IDN–CDI, Godina XLIV, br 2., Beograd, (str. 35-64).
Stojanović, B., Vojković G. (2005): Urbane aglomeracije na glavnim razvojnim osovinama kao polovi demografske revitalizacije Srbije, Stanovništvo, IDN–CDI, Godina XLIII, Br. 1-4, Beograd, (str. 61-80).
Vojković G., Todorović M. (2004): Dimensions of Spatial and Social Mobility in Serbia. In: “Social Mobility and Exclusion”, edited by Ewa Rokicka and Pawel Starosta, Institute of Sociology in Lodz and Institute of Sociology in Vaxjo, University of Lodz, Lodz, (pp. 155-171).
Vojković, G. (1992): Smrtnost stanovništva Beograda, Posebna izdanja, knj. 38., Geografski institut «Jovan Cvijić» SANU, Beograd. (str. 1-144)

Angažovanje u nastavi

Istorijska demografija
Demografski razvitak Srbije i susednih zemalja I
Primenjena demografija
Demografija u sistemu nauka o stanovništvu
Stanovništvo – faktor regionalizacije

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Srpsko geografsko društvo
- Društvo demografa Srbije
- Odbor za proučavanje stanovništva SANU