др Иван Новковић

Датум и место рођења: 12.11.1978., Београд

Завршио је OШ „Горња Варош“ у Земуну и Десету београдску гимназију „Михајло Пупин“. Дипломски рад на тему „Геонаслеђе Златиборског округа“, под менторством др Милутина Љешевића, одбранио је 2007. године са оценом 10, чиме је стекао звање дипломирани географ, са просечном оценом 9,00. Мастер рад на тему „Примена географских информационих система у истраживању природних потенцијала и деградираних површина на примеру општине Уб“, одбранио је 2009. године, под менторством др Славољуба Драгићевића, чиме је стекао звање дипломирани географ за област животне средине – мастер, са просечном оценом 10,00. Школске 2010/11. године уписао је докторске студије на Географском факултету. Докторску дисертацију на тему „Природни услови као детерминанте геохазарда на примеру сливова Љига, Јошаничке и Врањскобањске реке“, под менторством др Славољуба Драгићевића, одбранио је 2016. године, чиме је стекао звање доктор геонаука.

Од школске 2007/08. године био је ангажован као демонстратор у настави. Од 2009. г. запослен је на Географском факултету, прво као истраживач-приправник на пројекту 146005: „Интензитет механичке и хемијске ерозије и акумулације у источној Србији“, а затим на пројекту 43007: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање“. Године 2011. изабран је у звање асистента, a 2017. у звање доцента за ужу научну област Геопросторне основе животне средине, на Географском факултету Универзитета у Београду.

Радови

Kostadinov S., Zlatić M., Dragićević S., Novković I., Košanin O., Borisavljević A., Lakićević M., Mladjan D. (2014): Anthropogenic Influence on Erosion Intensity Changes in the Rasina River Watershed – Central Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 23(1а): 254-263.

Dragićević S., Mészáros M., Djurdjić S., Pavić D., Novković I., Tošić R. (2013): Vulnerability of National Parks to Natural Hazards in the Serbian Danube Region. Polish Journal of Environmental Studies, 22(4): 1053-1060.

Dragićević S., Ristić R., Živković N., Kostadinov S., Tošić R., Novković I., Borisavljević A., Radić B. (2013): Floods in Serbia in 2010 – Case Study: The Kolubara and Pcinja River Basins. Geomorphological Impacts of Extreme Weather. Springer, str. 155-169.

Dragićević S., Carević I., Kostadinov S., Novković I., Abolmasov B., Milojković B., Simić D. (2012): Landslide Susceptibility Zonation in the Kolubara River Basin (Western Serbia) – Analisys of Input Data. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(2): 37-47.

Dragićević S., Živković N., Roksandić M., Kostadinov S., Novković I., Tošić R., Stepić M., Dragićević M., Blagojević B. (2012): Land Use Changes and Environmental Problems Caused by Bank Erosion: A Case Study of the Kolubara River Basin in Serbia. Environmental Land Use Planning. InTech, str. 3-20.

Živković N., Dragićević S., Brčeski I., Ristić R., Novković I., Jovanović S., Djokic M., Simić S. (2012): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality Monitoring and Assessment. InTech, str. 283-300.

Dragićević S., Filipović D., Kostadinov S., Ristić R., Novković I., Živković N., Anđelković G., Abolmasov B., Šećerov V., Đurđić S. (2011): Natural Hazard Assessment for Land-Use Planning in Serbia. International Journal of Environmental Research, 5(2): 371-380.

Dragićević S., Nenadović S., Jovanović. B., Milanović M., Novković I., Pavić D., Lješević M. (2010): Degradation оf Topciderska River Water Quality (Belgrade). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5(2): 177-184.

Драгићевић С., Новковић И., Прица М. (2009): Ризик од падинских процеса на територији општине Уб. Гласник Српског географског друштва, 89(3): 147-164.

Новковић И. (2008): Геонаслеђе Златиборског округа. Заштита природе, 58(1-2): 37-52.

Ангажовање у настави

Екогеоморфологија
Природни услови и непогоде у животној средини
Геопросторне базе података
Еколошки информациони системи
Мониторинг земљишта и воде
Примењена екологија
Заштита природе

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан Српског географског друштва