др Иван Раткај
  • Контакт телефон: +381112183537
  • Е-маил адреса: ivan@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

др Иван Раткај

Датум и место рођења: 1972., Београд

Дипломирао je на смеру Географија Географског факултета Универзитета у Београду 1998. године. Магистрирао је 2004. године, а 2008. године је одбранио докторску дисертацију и стекао академско звање доктора географских наука. На Географском факултету је запослен од 1999. године. У звање доцента изабран је 2008., у звање ванредног професора 2014., а у звање редовног професора 2018. године. Ангажован је у извођењу наставе на студијским смеровима Географија, Туризмологија и Демографија. Научно је оријентисан ка проучавању саобраћајних и урбаних система и сродне проблематике друштвене географије. Био је ментор и члан комисија у изради и одбрани завршних и мастер радова и докторских дисертација.

Аутор је већег број научних и стручних радова, неколико поглавља у монографијама и једне монографије. Учествовао је на бројним националним и међународним скуповима и научно-истраживачким пројектима. Боравио је на усавршавању на Хофстра Универзитету у САД 2002. године. Један је од покретача активне сарадње између Географског факултета и Немачке службе за академску размену (DAAD). Био је уредник научног часописа „Зборник радова – географски факултет Универзитета у Београду“ од 2011. до 2017. године.

Радови

Martinović, M., and Ratkaj, I. (2015). Sustainable Rural Development in Serbia: Towards a Quantitative Typology of Rural Areas. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(3), 37-48.

Jovanović, M., and Ratkaj, I. (2014). Functional Metamorphosis of New Belgrade. DISP, 50(4), 54-65.

Раткај, И. и Грчић, М. (2014). Развојни правци и истраживачки приоритети друштвене географије. Београд. У М. Грчић, Д. Филиповић и С. Драгићевић (Ур.), Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе (стр. 41-50). Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет.

Gligorijević, V., Devedžić, M., and Ratkaj, I. (2014). Localization factors and development strategies of producer services: a case study of Belgrade, Serbia. Acta geographica Slovenica, 54(1), 132–140.

Göler, D., Martinović, M., Ratkaj, I., und Šantić, D. (2012). Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluđerica (Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, 212-234.

Раткај, И. (2012): Просторна диференцијација Београда према степену урбаности (Spatial differentiation of Belgrade according to the degree of urbanity). Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду, 60, 105-132.

Ratkaj, I., and Grčić, M. (2010). Spatial structures and functional organiѕation of Belgrade. Challenges of spatial development of Belgrade and Ljubljana. In M. Krevs, D. Đorđević and Nataša Pichler-Milanović (Eds.), Challenges of spatial development of Belgrade and Ljubljana (pp. 159-180), GeograFF 8. Lubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts University of Ljubljana.

Раткај, И. (2009). Просторно-функционална организација Београда. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет, 229. стр.

Göler, D., Grčić, M., und Ratkaj, I. (2007). Tendenzen der jüngeren industriellen Entwicklung in Serbien und ihre regionale Differenzierung – untersucht mit einem quantitativen Analyseansatz (Recent development and spatial differentiation of industry in Serbia - a quantitative analysis). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 149, 109-132.

Grčić, M., and Ratkaj, I. (2006). Transportation as a Factor of Trans-border Connection and Integration of South Eastern and the Rest of Europe. In R. Henkel (ed), South Eastern European Countries on their way to Europe – geographical aspects (pp. 61-74). Forum ifl. Leipzig: Leibniz Institut für Länderkunde.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан је Српског географског друштва