др Иван Самарџић
 • Контакт телефон: +381112183537 -лок.114
 • Е-маил адреса: isamardzic@gef.bg.ac.rs
 • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Иван Самарџић

Иван Самарџић је рођен 18.02.1985. године у Београду, где је завршио Осму београдску гимназију. Основне и мастер студије на смеру Геопросторне основе животне средине Географског факултета Универзитета у Београду, под менторством проф. др Дејана Филиповића, завршио је 2009. односно 2010. године и стекао звање Дипломирани географ заштите животне средине са темом „Конфликти и заштита подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина“ и звање Дипломирани географ – мастер за област животне средине са темом „Процена утицаја скијалишта туристичког центра „Бабин зуб“ на животну средину“. Докторирао је на Географском факултету Универзитета у Београду чиме је стекао звање Доктор Геонаука (ужа научна област Геопросторне основе животне средине, студијски програм Геонауке) на тему „Комунално-хигијенски проблеми јавних површина и мере заштите животне средине на територији градског насеља Београд“, под менторством проф. др Дејана Филиповића. Доцент је на Географском факултету Универзитета у Београду и истраживач на пројекту Министарства науке, просвете и технолошког развоја Развојни програми ревитализације села Србије. Изводи наставу из предмета из уже научне области (предавања, вежбе, практичан и теренски рад) и учествује у реализацији активности у наставно-научној бази Географског факултета у Блажеву. Учествовао је у акредитацији и реакредитацији Географског факултета и члан је редакције часописа Екогеа. Објавио је 39 ауторских и коауторских научно-истраживачких радова и учествовао је на више научно-стручних конференција. Учествовао је 130 пута као други члан комисије приликом одбрана дипломских и завршних радова студената основних студија и на више еколошких кампова, фестивала и манифестација где је одржао укупно 14 предавања.

ПРОЈЕКТИ:

 1. Развојни програми ревитализације села Србије, Министарство науке, просвете и технолошког развоја, брoj пројекта 176008.
 2. Главни пројекат реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница, деоница Стара Пазова-Нови Сад, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), период реализације 2018-2021.
 3. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Новог гробља, градска општина Звездара, Агенција за консалтинг и пројектовање „Еко поинт“, Београд 2018.
 4. Реконструкција железничке пруге Ресник (излаз) – Ваљево (улаз) (km 0+425 – km 78+050, укупне дужине 77 625m, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), 2017.
 5. Реконструкција железничких инфраструктурних објеката у Републици Србији, укупне дужине 112 228 m, у оквиру развоја Европског Транспортог Коридора X, деонице Винарци-Ђорђево, Врањска Бања-Ристовац, Бујановац-Букаревац, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), период реализације 2016-2017.
 6. Стратегија развоја града Београда, стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021, члан тима радне групе 6 за стратешки циљ – одржив, отпоран и обновљив град (заштита и унапређење животне средине), Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО, Београд 2017.
 7. Унапређење заштите ИБА Лабудово окно, Радионица Туризам и екотуризам Лабудовог окна, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, BirdLife International, 29.04.2017, Сребрно језеро.
 8. Зимска школа „Енергенти будућности“, регионални центар за таленте Београд II, Београд 2016.
 9. Мониторинг преговора са ЕУ у поглављу 27, Одељак о управљању отпадом у извештају о стању преговора са ЕУ у Поглављу 27, Фондација Хајнрих Бел регионална канцеларија, Београд, 2015.
 10. Радионица Допринос локалних самоуправа приступним преговорима Србије са ЕУ, Фондација Центар за демократију, 5-7.11.2015, Борско језеро.
 11. Рециклажа – стање и перспективе у Србији, Предавања на тему „Заштита животне средине“, пројекат Канцеларије за младе ГО Звездара, Београд 2014.
 12. Стратешки план развоја ГО Чукарица за период 2013-2020. године, члан тима Радне групе 3 у области унапређења животне средине, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО, Београд 2013.
 13. Заштита животне средине, Пројекат Development Academy, Београд 2013.
 14. Радионице за децу основних школа са територије општине Сурчин, Пројекат у оквиру Прославе међународног дана реке Саве 2013, Јавно предузеће за туризам општине Сурчин, Сурчин 2013.
 15. Просторнo-урбанистички план општине Никшић, Републички завод за урбанизам и пројектовање Подгорица, Црна Гора 2012.

Радови

 1. Anđelković G., Jovanović S., Manojlović S., Samardžić I., Živković Lj., Šabić D., Gatarić D., Džinović M. (2018). Extreme Precipitation Events in Serbia: Defining the Threshold Criteria for Emergency Preparedness, Atmosphere, Vol. 9, No. 5, 188. doi:10.3390/atmos9050188.
 2. Filipovic D., Samardzic I., Kopcic K. (2017): Environmental problems and land use od the three Islands̓ sites in Belgrade (Serbia), Fresenius Environmental Bulletin,Volume 26, No. 1a/2017, pages 898-905, Germany. ISSN 1018-4619
 3. Milanović M.M, Perović S.V.,Tomić D.M., Lukić T., Nenadović S.S., Radovanović M.M., Ninković M.M., Samardžić I., Miljković Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection, International scientipic Journal Geographica Pannonica, University of Novi Sad – Faculty of science – department of Geography, Tourism and Hotel management, Serbia, Vol. 20. Issue 2 (2016), p. 70-78. ISSN 0354-8724 (hard copy); ISSN 1820-7138 (online).
 4. Filipović D., Samardžić I. (2016): Tehnogeni izvori zagađenja – Ekološki problemi braunfild lokacija na teritoriji opštine Zvezdara (Beograd), ECOLOGICA, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine „ECOLOGICA“, Beograd, Vol. 23, No 84, UDC:504.75.075 (497.11-20), str.804-808. ISSN 0354-3285.
 5. Михајловић Б., Михајловић Љ., Самарџић И. (2015): Земљиште, шуме и шумски екосистеми, Научна монографија, Развојни потенцијали и ограничења ревитализације руралног простора Централне Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Београд, стр.105-131.
 6. Самарџић И. (2015): Комунално-хигијенски проблеми и мере заштите животне средине на простору споменика природе „Звездарска шума“, Гласник Српског географског друштва, свеска XCV-бр. 4, Београд, стр.159-172.
 7. Samardžić I., Kopčić K. (2014): Community Hygiene Problems and Protection Measures in the Area of Ada Huja (Belgrade, Serbia), Geographical Research and Cross-Border Cooperation Within the Lower Basin of the Daunube: abstract book, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Srebrno jezero (Veliko Gradište) - Serbia, 18-21. September 2014, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp.101.
 1. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Novković I., Milanović M., Nekić N. (2019). Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd, Deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Palić-Subotica 9-11. maj 2019, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.203-210.
 2. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Ozmo P. (2018). Upravljanje opasnim otpadom kao faktor unapređenja komunalno-higijenskih uslova u opštini Rakovica, Beograd, Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem - Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Zbornik radova, Trebinje, Bosna i Hercegovina, 18-20. april 2018, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Grad Trebinje, Trebinje, str.269-274.

Ангажовање у настави

Екоменаџмент
Комунална хигијена
Антропоекологија
Ризици и моделовање у животној средини
Заштита и уређење предела
Екополитика
Животна средина 1
Животна средина 2