• Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: icarevic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: utorak 09:30-11:30, Vojvođanska 1; četvrtak 10:00-12:00, kabinet br. 17, Studentski trg 3/III

dr Ivana Carević

Datum i mesto rođenja: 12. 11. 1976., Beograd

Dr Ivana Carević je rođena 12. novembra 1976. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju geološku školu. Godine 1995. je upisala Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Regionalna geologija. Diplomirala je 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,30 i ocenom na diplomskom ispitu 10. Na osnovu visokih akademskih rezultata bila je stipendista Kraljevske norveške ambasade u Beogradu tokom 2000. godine.

Poslediplomske studije iz naučne oblasti Stratigrafija upisala je 2000. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu i iste završila sa prosečnom ocenom 9,70. Magistarsku tezu pod naslovom “Geološka građa terena između Golupca i Turije” odbranila je 2006. godine pod mentorstvom prof. dr Dragomana Rabrenovića i time stekla akademsko zvanje magistar tehničkih nauka u oblasti geologije – stratigrafija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Geologija zapadnog krečnjačkog pojasa Istočne Srbije između Dunava i Mlave” pod mentorstvom prof. dr Dragomana Rabrenovića odbranila je 2011. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U naučno zvanje doktora tehničkih nauka u oblasti geologije promovisana je 29. septembra 2011. godine.

Tokom 2001/2002 godine zaposlena je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju istraživača pripravnika sa angažovanjem preko Republičkog zavoda za tržište rada. Od 1. decembra 2002. godine obavlja poslove u zvanju asistenta pripravnika. 14. maja 2007. godine izabrana je u zvanje asistenta. U zvanje docenta na Geografskom fakultetu izabrana je maja 2012. godine.

U periodu od 2002-2008. godine izvodila je nastavu i na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Ekologija i zaštita životne sredine iz predmeta Geologija sa mineralnim resursima, a tokom 2003/2004 je bila angažovana i u izvođenju nastave na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Oblasti naučnog rada: Biostratigrafija jure i krede, depozicione sredine, paleoekologija, geologija životne sredine.

Radovi

Carević I., Radulović B., Ljubović-Obradović D., Rabrenović D., Jovanović V. 2011: First record of the Middle Jurassic macrofauna from the Brnjica (NE Serbia): stratigraphy, palaeoecology and correlation with adjacent regions. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 260 (3), 365-379.

Ljubović-Obradović D., Carević I., Mirković M., Protić N. 2011: Upper Cretaceous volcanoclastic-sedimentary formations in the Timok Eruptive Area (eastern Serbia): new biostratigraphic data from planktonic foraminifera. Geologica Carpathica, 62 (5), 435-446.

Dragićević S., Novković I., Carević I., Živković N., Tošić R. 2011: Geohazard Assesment in the Eastern Serbia. Forum geographic, 10 (1), 10-19.

Dragićević S., Carević I., Kostadinov S., Novković I., Abolmasov B., Milojković B., Simić D. 2012: Landslide susceptibility zonation in the Kolubara River Basin (western Serbia) – analisys of input data. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 37-47.

Rami M., Reza Vaziri M., Taherpour Khalil Abad M., Abolfazl Hosseini S., Carević I., Allameh M., 2012: Microbiostratigraphy of the Lower Cretaceous strata from the Bararig mountain, SE Iran. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 29 (1), 63-75.

Carević, I., Taherpour Khalil Abad, M., Ljubović-Obradović, D., Vaziri, S.H., Mirković, M., Aryaei, A.A., Stejić, P., Ashouri, A.R. 2013: Comparisons between the Urgonian platform carbonates from eastern Serbia (Carpatho-Balkanides) and northeast Iran (Kopet-Dagh Basin): Depositional facies, microfacies, biostratigraphy, palaeoenvironments and palaeoecology, Cretaceous Research, 40, 110-130.

Manojlović P., Mustafić S., Carević I., Luković J., Milošević M. 2014: Transport of Dissolved Load and Suspended Load in the Mlava River Basin (Eastern Serbia). In: Zlatić M. & Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management – Climate Change Advances in GeoEcology 43, 82-98. Catena Verlag GMBH GeoScience Publisher, Reiskirchen, Germany.

Jovanović V., Carević I., Vušković D. 2014: Uticaj lokalne samouprave na upravljanje zemljištem namenjenom istraživanju i eksploataciji geoloških resursa. U: Lukić B., Radosavljević Z., Đorđević A., Maričić M. (Ur.): Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Upravljanje zemljištem. Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Republička agencija za prostorno planiranje, 175-180.

Jovanović V., Carević I., Vušković D. 2015: Pristupi u tretmanu prirodnih uslova u prostornom i urbanističkom planiranju. U: Filipović D., Šećerov V., Radosavljević Z. (Ur.): Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa AMBERO Consulting Gesellschaft i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 437-440, Beograd, april 2015.

Petrović, S.A., Carević, I. 2015: Geological influence on the formation of Samar natural bridge and collapse valley of Ravna River from the NE Kučaj Mountains (Carpatho-Balkanides, eastern Serbia), Acta Carsologica,  44 (1), 37-46.

Angažovanje u nastavi

Geologija sa petrografijom 1
Primenjena geologija
Geologija životne sredine
Upravljanje prirodnim resursima
Prirodni uslovi i resursi
Geologija sa petrografijom 2

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo