dr Jasmina Jovanović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: jasminaj121sunce@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Jasmina Jovanović

 Datum i mesto rođenja: 25.02.1965. god., Beograd

Dr Jasmina Jovanović zaposlena je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 1992-2005. god. na poslovima kartografskog laboranta u Kartografskoj laboratoriji. U zvanje asistenta na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabrana je 2005. god. za užu naučnu oblast Kartografija. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1989. god. – Odsek za prostorno planirenje (Diplomski rad iz Tematske kartografije Kartografska analiza stanovništva i naselja u prostornom planu opštine Aranđelovac”). Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila je: – Magistarsku tezu ”Poljoprivredno stanovništvo i poljoprivredna domaćinstva Beograda – demografska analiza i kartografsko modelovanje” 27.01.2004.god. i – Doktorsku disertaciju ”Kartografski dizajn kompleksnih geografskih atlasa” 10.11.2010.god. U naučno zvanje doktora geografije promovisana je 15.03.2011.god., a u zvanje docenta izabrana je 2013. god. na Univerzitetu u Beogradu – Geografski fakultet, za užu naučnu oblast Kartografija.

Radovi

1. Jovanović J. (2012): Geosistemnost kompleksnih geografskih atlasa, Glasnik SGD, Sv. XCII - Broj 3. Beograd: SGD. str.19-34.
2. Jovanović J. (2012): Cartographic visualisation and information society, Geografski razgledi, kniga 46, Skopje: Makedonsko geografsko društvo. str. 59-68.
3. Jovanović J. (2007). Kartografska komunikacija u funkciji informacione i edukativne komunikacije. Zbornik radova. Knj. 57. Beograd: GI ”Jovan Cvijić” SANU. str. 451-458.
4. Jovanović J., Živković D. (2011): Cartographic communication and GIS. Proceedings from IV Congress of geographers of the Republic of Macedonia. Spacial edition. Skopje: Macedonian geographical society. pp. 123-126.
5. Jovanović J., Živković D. (2005): Cartographic modeling of the population density in the function of research of spatial-demographical relations. Zbornik radova, Knj. 54. Beograd: GI”Jovan Cvijić” SANU. str. 115-127.
6. Živković D., Jovanović J. (2007). Kartografska translacija geoprostornih podataka. Zbornik radova, sveska LV. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. str. 175 – 184.

Angažovanje u nastavi

Kartografija
Kartiranje stanovništva
Tematsko kartiranje
Turistička kartografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo