Ljiljana Mihajlović
  • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
  • E-mail adresa: ljlazarevic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00; petak 08:00-10:00; Vojvođanska 1

Ljiljana Mihajlović

Datum i mesto rođenja: 18.07.1984., Šabac

Ljiljana Mihajlović (devojačko Lazarević) rođena je 18.07.1984. godine u Šapcu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju društveno – jezičkog smera. Godine 2004. upisuje studije Geoprostornih osnova životne sredine, kao redovni student na Geografskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu gde je diplomirala 2009. godine, sa prosečnom ocenom 8,37 i ocenom 10 za odbranu diplomskog rada na temu: „Životna sredina sliva reke Dobrave“, i na taj način stekla zvanje diplomirani geograf zaštite životne sredine. Iste godine upisuje master studije, na smeru Geoprostorne osnove životne sredine, koje je završila sa prosečnom ocenom 10 i ocenom 10 za odbranu master rada, pod mentorstvom prof. dr Miroljuba A. Milinčića, na temu: „Geoekološke determinante migracija stanovništva u Srbiji“, i stekla stručno zvanje diplomirani geograf – master za oblast životne sredine. Od 2010. godine doktorant je na studijskoj grupi Geografija. Temu doktorske disertacije pod nazivom „Ekološka i ruralna transformacija planinskih područja zapadne Srbije u kontekstu održivog razvoja“, prijavila je 2015.godine, takođe, pod mentorstvom prof. dr Miroljuba Milinčića.

Od 2009. godine, angažovana je kao saradnik u nastavi na Geografskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu, a od 1.juna 2011. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik na osnovu angažovanosti na naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije“ (br. 176008). Više istraživačko zvanje: Istraživač saradnik stiče 2015. godine. Za vreme master i doktorskih studija angažovana je u nastavi kao saradnik na predmetima: Ekotoksikologija sa osnovama geomedicine, Socijalna ekologija, Humana ekologija, Demoekologija, Ekotoksikologija, Zaštita prirode Srbije, Životna sredina sela i nenastanjenih područja, Geoprostor i turistički prostor, Medicinska geografija i Medicinska geografija i zdravstveni turizam.

Zamenik je urednika studenstkog časopisa „Ekogea“, od njegovog osnivanja 2008. godine, a od 2010. godine postaje urednik istog. Učestvovala je i bila lider na više ekoloških kampova u Srbiji i Crnoj Gori. Autor je više naučnih i stručnih radova iz uže naučne oblasti životne sredine. Koristi se ruskim i engleskim jezikom na nivou konverzacije, pisanja i čitanja (B1).

Osposobljena je za rad na svim Microsoft Office alatima (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, FrontPage i Publisher), kao i na nekim GIS alatima (ArcView, ArcMap, ArcGis, Geomedia, Surfer, OzziExplorer). Takođe koristi i AutoDesk (AutoCad, AutoCad Design, 3D max), i Adobbe programe (Photoshop CS6, Dreamweaver CS6), CorelDRAW i QuarkXPress.

Tokom osnovnih akademskih studija (maj-novembar 2008. godine) učestvovala je na volonterskom programu u Nacionalnom parku Jelouston (USA, Montana State, National Forestry Service), pod rukovodstvom dr Den Tajersa (profesor na Montana State University). Projekti su predstavljali sveobuhvatna istraživanja životne sredine i njene zaštite, ali i ekologiju biljaka i životinja: Wildlife And Wilderness Educational Programs (oktobar 2008.); Trail Clearing (maj – oktobar 2008.); Non-system (Social) Trail Mapping (jun – septembar 2008.). Threatened, Endangered, And Sensitive Species Projects (Structures); Wildlife Habitat Enhancement Projects; Wildlife/ Wilderness Monitoring/Inventory Projects. Na ovim projektima je stekla stručno znanje o korišćenju Trimble Geo Explorer 3 GPS mapping alata, o pravilnom prikupljanju DNK uzoraka iz prirode, o njihovoj daljoj analizi u specijalizovanim laboratorijama za istraživanje životne sredine. Takođe je prošla obuku za korišćenje specijalizovanih uređaja za markiranje pojava u životnoj sredini: senzor kamere, uređaj za merenje gustine vegetacije, GPS; obuku o snalaženju (preživljavanju) u prirodi bez korišćenja pomoćne opreme, obuku spuštanja u speleološke objekte do 100 metara dubine, kao i planinarsku obuku za uspon do 2.500 metara nadmorske visine.

Uporedo sa master studijama (oktobar 2009. – mart 2010. godine) volontirala je u Opštini Šabac, u gradskoj upravi, informatički odsek, na projektu izrade Integralnog katastra zagađivača Opštine Šabac, pod rukovodstvom dipl. prostornog planera Dejana Vujića. U toku volonterskog rada, učestvovala je na razvijanju GIS aplikacija, na kreiranju baze podataka i proveri rada aplikacija.

Tokom 2010. godine učestvovala je na ciklusu konferencija (devet tematskih savetovanja), održanih u saradnji Unije ekologa – UNECO i Ekoremedijacijskog tehnološkog centara iz Slovenije na teme „Standardi EU i prilagođavanje nacionalnih pravnih propisa evropskim“ i „Ekološki i ekonomski intrumenti u zaštiti životne sredine“.

Član je Srpskog geografskog društva od 2009. godine. Od 2012. godine je član udruženja građana „KIG“, i vođa radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Aktivni je član Planinarskog saveza Srbije od 2004. godine.

Objavila 32 naučna i stručna radova sa značajnim istraživačkim i naučnim doprinosom u oblasti geonauka – geografija. Rezultati radova su prezentovani u člancima objavljenim u periodičnim naučnim publikacijama i zbornicima radova sa naučnih skupova.

Radovi

Praktični radovi
„Divlje deponije uz dolinske strane reke Skrapež na području Kosjerića“, (Ekološki kamp, Kosjerić 2007.)
Projekat iz ekoloških informacionih sistema: „Ekološki atlas Opštine Šabac“
Objavljeni naučni i stručni radovi
1. Jovanović B., Kokotović V., Lazarević Lj., (2010).: Razvoj eko-turizma na primeru Zlatibora u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova, Prva naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Novi Pazar
2. Milinčić M., Šabić D., Lazarević Lj., (2010).: Globalni trendovi – ekološka i ekonomsko – geografska polarizacija prostora, Konferencija Savremeni svet i procesi tranzicije, Ciklus konferencija međunarodnog karaktera Bezbednost u postmodernom ambijentu, CESNAB, Beograd
3. Starčević Ž., Milenković M., Lazarević Lj., (2011).: Trogradje na koridoru 10. Saopštenje rada na naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem: Bezbednost u postmodernom ambijentu, Koridor 10 u funkciji društvenog razvoja Republike Srbije, Zbornik radova, knjiga 10, Novi Pazar, str.243-258.
4. Mihajlović B., Samardzić I., Lazarević Lj., (2011).: Prirodni potencijali Srbije u geotermalnoj energiji na primeru Vranjske Banje. Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Palić 2011. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
5. Lazarević Lj., (2011).: Čikaška škola socijalne ekologije. Globus. Broj 36. Srpsko geografsko društvo. Beograd
6. Lazarević Lj., Mihajlović B. (2012).: Socijalni, ekonomski i ekološki aspekti razvoja opštine Šabac. Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Zlatibor 2012. . Asocijacija prostornih planera Srbije.
7. Mihajlović B., Lazarević Lj., (2012).: Geografski prostor i geografska sredina u kompleksu istraživanja i zaštite životne sredine. Međunarodni naučni skup: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Kopaonik 2012. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
8. Vujadinović S., Golić R., Milanović M., Mihajlović Lj. (2012).: Depopulacija – ograničavajući faktor razvoja Šumadije (poseban osvrt na Levač). Bezbednost u postmodernom ambijentu. Knjiga XV. Zbornik radova sa konferencije: Društveno-ekonomski razvoj Srbije sa akcentom na Šumadiju i Kragujevac. CESNA B, Kragujevac
9. Mihajlovic B., Pavlovic M., Lazarevic Lj. (2013).: Ecological agricultural characteristics of the countries in transition - Territory of Serbia as development potential for ecological agriculture. TTEM 8 (1).
10. Lazarević Resavac S., Mihajlović Lj., Maksimović M., Radulović A. (2013).: Upravljanje javnim dobrima, njihovo korišćenje i zaštita. Zbornik radova – Knjiga 1. Planska i normativna zaštita prostira i životne sredine. Sedmi naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem. Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. Palić.
11. Mihajlović Lj., Milinčić M., Mihajlović B. (2013).: Osnovna geoekološka ograničenja seoskih naselja brdsko-planinskih prostora Srbije. Zbornik radova – Knjiga 2. Planska i normativna zaštita prostira i životne sredine. Sedmi naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem. Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. Palić.

Angažovanje u nastavi

Socijalna ekologija
Medicinska geografija i zdravstveni turizam
Ekotoksikologija
Medicinska geografija