Љиљана Михајловић
  • Контакт телефон: +381112183537 -лок.114
  • Е-маил адреса: ljlazarevic@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: четвртак 10:00-12:00; петак 08:00-10:00; Војвођанска 1

Љиљана Михајловић

Датум и место рођења: 18.07.1984., Шабац

Љиљана Михајловић (девојачко Лазаревић) рођена је 18.07.1984. године у Шапцу где је завршила основну школу и гимназију друштвено – језичког смера. Године 2004. уписује студије Геопросторних основа животне средине, као редовни студент на Географском факултету, Универзитета у Београду где је дипломирала 2009. године, са просечном оценом 8,37 и оценом 10 за одбрану дипломског рада на тему: „Животна средина слива реке Добраве“, и на тај начин стекла звање дипломирани географ заштите животне средине. Исте године уписује мастер студије, на смеру Геопросторне основе животне средине, које је завршила са просечном оценом 10 и оценом 10 за одбрану мастер рада, под менторством проф. др Мирољуба А. Милинчића, на тему: „Геоеколошке детерминанте миграција становништва у Србији“, и стекла стручно звање дипломирани географ – мастер за област животне средине. Од 2010. године докторант је на студијској групи Географија. Тему докторске дисертације под називом „Eколошкa и руралнa трансформацијa планинских подручја западне Србије у контексту одрживог развоја“, пријавила је 2015.године, такође, под менторством проф. др Мирољуба Милинчића.

Од 2009. године, ангажована је као сарадник у настави на Географском факултету – Универзитета у Београду, а од 1.јуна 2011. године запослена је као истраживач приправник на основу ангажованости на научном пројекту Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије „Развојни програми ревитализације села Србије“ (бр. 176008). Више истраживачко звање: Истраживач сарадник стиче 2015. године. За време мастер и докторских студија ангажована је у настави као сарадник на предметима: Екотоксикологија са основама геомедицине, Социјална екологија, Хумана екологија, Демоекологија, Екотоксикологија, Заштита природе Србије, Животна средина села и ненастањених подручја, Геопростор и туристички простор, Медицинска географија и Медицинска географија и здравствени туризам.

Заменик је уредника студенстког часописа „Екогеа“, од његовог оснивања 2008. године, а од 2010. године постаје уредник истог. Учествовала је и била лидер на више еколошких кампова у Србији и Црној Гори. Аутор је више научних и стручних радова из уже научне области животне средине. Користи се руским и енглеским језиком на нивоу конверзације, писања и читања (Б1).

Оспособљена је за рад на свим Microsoft Office алатима (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, FrontPage и Publisher), као и на неким GIS алатима (ArcView, ArcMap, ArcGis, Geomedia, Surfer, OzziExplorer). Такође користи и AutoDesk (AutoCad, AutoCad Design, 3D max), и Adobbe програме (Photoshop CS6, Dreamweaver CS6), CorelDRAW и QuarkXPress.

Током основних академских студија (мај-новембар 2008. године) учествовала је на волонтерском програму у Националном парку Јелоустон (USA, Montana State, National Forestry Service), под руководством др Ден Тајерса (професор на Montana State University). Пројекти су представљали свеобухватна истраживања животне средине и њене заштите, али и екологију биљака и животиња: Wildlife And Wilderness Educational Programs (октобар 2008.); Trail Clearing (мај – октобар 2008.); Non-system (Social) Trail Mapping (јун – септембар 2008.). Threatened, Endangered, And Sensitive Species Projects (Structures); Wildlife Habitat Enhancement Projects; Wildlife/ Wilderness Monitoring/Inventory Projects. На овим пројектима је стекла стручно знање о коришћењу Trimble Geo Explorer 3 GPS mapping алата, о правилном прикупљању ДНК узорака из природе, о њиховој даљој анализи у специјализованим лабораторијама за истраживање животне средине. Такође је прошла обуку за коришћење специјализованих уређаја за маркирање појава у животној средини: сензор камере, уређај за мерење густине вегетације, ГПС; обуку о сналажењу (преживљавању) у природи без коришћења помоћне опреме, обуку спуштања у спелеолошке објекте до 100 метара дубине, као и планинарску обуку за успон до 2.500 метара надморске висине.

Упоредо са мастер студијама (октобар 2009. – март 2010. године) волонтирала је у Општини Шабац, у градској управи, информатички одсек, на пројекту израде Интегралног катастра загађивача Општине Шабац, под руководством дипл. просторног планера Дејана Вујића. У току волонтерског рада, учествовала је на развијању ГИС апликација, на креирању базе података и провери рада апликација.

Током 2010. године учествовала је на циклусу конференција (девет тематских саветовања), одржаних у сарадњи Уније еколога – UNECO и Екоремедијацијског технолошког центара из Словеније на теме „Стандарди ЕУ и прилагођавање националних правних прописа европским“ и „Еколошки и економски интрументи у заштити животне средине“.

Члан је Српског географског друштва од 2009. године. Од 2012. године је члан удружења грађана „КИГ“, и вођа радне групе за заштиту животне средине и одрживи развој. Активни је члан Планинарског савеза Србије од 2004. године.

Објавила 32 научна и стручна радова са значајним истраживачким и научним доприносом у области геонаука – географија. Резултати радова су презентовани у чланцима објављеним у периодичним научним публикацијама и зборницима радова са научних скупова.

Радови

Практични радови
„Дивље депоније уз долинске стране реке Скрапеж на подручју Косјерића“, (Еколошки камп, Косјерић 2007.)
Пројекат из еколошких информационих система: „Еколошки атлас Општине Шабац“
Објављени научни и стручни радови
1. Јовановић Б., Кокотовић В., Лазаревић Љ., (2010).: Развој еко-туризма на примеру Златибора у функцији одрживог развоја, Зборник радова, Прва научно стручна конференција са међународним учешћем, Нови Пазар
2. Милинчић М., Шабић Д., Лазаревић Љ., (2010).: Глобални трендови – еколошка и економско – географска поларизација простора, Конференција Савремени свет и процеси транзиције, Циклус конференција међународног карактера Безбедност у постмодерном амбијенту, ЦЕСНАБ, Београд
3. Starčević Ž., Milenković M., Lazarević Lj., (2011).: Trogradje na koridoru 10. Saopštenje rada na naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem: Bezbednost u postmodernom ambijentu, Koridor 10 u funkciji društvenog razvoja Republike Srbije, Zbornik radova, knjiga 10, Novi Pazar, str.243-258.
4. Mihajlović B., Samardzić I., Lazarević Lj., (2011).: Prirodni potencijali Srbije u geotermalnoj energiji na primeru Vranjske Banje. Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Palić 2011. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
5. Лазаревић Љ., (2011).: Чикашка школа социјалне екологије. Глобус. Број 36. Српско географско друштво. Београд
6. Lazarević Lj., Mihajlović B. (2012).: Socijalni, ekonomski i ekološki aspekti razvoja opštine Šabac. Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Zlatibor 2012. . Asocijacija prostornih planera Srbije.
7. Михајловић Б., Лазаревић Љ., (2012).: Географски простор и географска средина у комплексу истраживања и заштите животне средине. Међународни научни скуп: Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Копаоник 2012. Универзитет у Београду – Географски факултет.
8. Вујадиновић С., Голић Р., Милановић М., Михајловић Љ. (2012).: Депопулација – ограничавајући фактор развоја Шумадије (посебан осврт на Левач). Безбедност у постмодерном амбијенту. Књига XV. Зборник радова са конференције: Друштвено-економски развој Србије са акцентом на Шумадију и Крагујевац. CESNA B, Крагујевац
9. Mihajlovic B., Pavlovic M., Lazarevic Lj. (2013).: Ecological agricultural characteristics of the countries in transition - Territory of Serbia as development potential for ecological agriculture. TTEM 8 (1).
10. Lazarević Resavac S., Mihajlović Lj., Maksimović M., Radulović A. (2013).: Upravljanje javnim dobrima, njihovo korišćenje i zaštita. Zbornik radova – Knjiga 1. Planska i normativna zaštita prostira i životne sredine. Sedmi naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem. Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. Palić.
11. Mihajlović Lj., Milinčić M., Mihajlović B. (2013).: Osnovna geoekološka ograničenja seoskih naselja brdsko-planinskih prostora Srbije. Zbornik radova – Knjiga 2. Planska i normativna zaštita prostira i životne sredine. Sedmi naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem. Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. Palić.

Ангажовање у настави

Социјална екологија
Медицинска географија и здравствени туризам
Екотоксикологија
Медицинска географија