dr Ljiljana Živković
  • Kontakt telefon: +381602244537
  • E-mail adresa: ljzivkovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00 Studentski trg 3/III; četvrtak 12:00-14:00 Vojvođanska 1

dr Ljiljana Živković

Datum i mesto rođenja: 16. 10. 1959., Beograd

Na Geografskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1984. godine, magistrirala 1991. godine, a doktorsku disertaciju je odbranila 2005. godine. U zvanje docenta izabrana je 2006. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2016. Naučno usmerenje  je u domenu nastave geografije i turističke geografije. Kao autor i koautor objavila  je 85 naučnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja, a takođe je učestvovala na 47 naučnih skupova sa referatom. Pored rada u nastavi bila je angažovana u naučnim projektima „Geografske promene i procesi u Srbiji“, „Stanovništvo Raške“, „Antropogeografska proučavanja u regiji Raška“,  „Prirodni, demografski i privredni potnecijali sela u Srbiji“ i „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije“, kao istraživač. Potpredsednik je i rukovodilac Nastavnog odseka Srpskog geografskog društva. Stručni  je koordinator i predavač  na seminarima Zavoda za unapređenje i obrazovanje Republike Srbije posvećenih nastavi geografije „Metodika za efikasniju nastavu geografije“. Presednik je Komisije za licence za geografiju Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije. Mentor je tri doktorske disertacije, osam magistarskih i petnaest master radova iz oblasti nastave geografije. Gostujući je predavač na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i Vršcu.

Radovi

Jovanović, S., Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, No. 4a, Sofia, Bulgaria, pp 2335-2340.

Milovan Pecelj, Milica Pecelj, Milisav Cutovic, Mila Pavlovic, Dragica Zivkovic, Ljiljana Zivkovic, Snezana Vujadinovic, Jelena Pecelj, Mirjana Gajic, Danimir Mandic (2011): Bioclimate Weather Classification of Doboj for Helth Spa Tourism. 10th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED `11). Cambridge, UK, February 20-22, 2011. p.p. 292-296.

Vujadinovic Snezana M., Sabic Dejan, Joksimovic Marko, Golic Rajko, Zivkovic Ljiljana,  Gataric Dragica (2013): Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia Is Among the World'S Leading Countries in Number of Asylum Seekers (Article). DVE DOMOVINI-TWO HOMELANDS, (2013), vol. br. 37, str. 53-68

Živković Lj., Aleksić A., Živković N. (2013): Geografija za 8. razred osnovne škole. Freska, Beograd, str. 1-227.

Živković Lj., Jovanović S., Rudić V. (2015): Metodika nastave geografije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.

Živković Lj. (2015): Terenski rad i ekskurzije u nastavi georafije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.

Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015). Effects of vegetation on runoff in small river basins in Sebia. Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol. 24, No 6. http://www.psp-parlar.de/

Angažovanje u nastavi

Metodika nastave geografije 1
Terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije
Seoski turizam
Inovacije u nastavi geografije
Savremeni pravci razvoja teorije i prakse u nastavi geografije

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Potpredsednik i rukovodilac Nastavnog odseka Srpskog geografskog društva.