др Љиљана Живковић

Датум и место рођења: 16. 10. 1959., Београд

На Географском факултету у Београду дипломирала је 1984. године, магистрирала 1991. године, а докторску дисертацију је одбранила 2005. године. У звање доцента изабрана је 2006. године, а у звање ванредног професора 2016. Научно усмерење  је у домену наставе географије и туристичке географије.

Научно-истраживачки рад

 • Аутор преко 100  научних радова објављених у научним монографијама и зборницима радова.
 • Учествовала на 40 научних скупова националног и међународног значаја.
 • Истраживач на пројекту Развојни програми ревитализације села Србије 176008 Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 • Ментор 3 докторске дисертације, 8 магистарских радова, 15 мастер радова и преко 30 дипломских и завршних радова.
 • Члан Српског географског друштва Географског факултета Универзитета у Београду 1980-.
 • Члан Академско спелеолошко-алпинистичког клуба Универзитета у Београду 1980-.
 • Председник Комисије за полагање испита за лиценцу (за проверу знања, вештина, способности за самостално извођење одговарајућег облика образовно-васпитног рада и методике струке) Министарства просвете Републике Србије 2006-.
 • Подпредседник Српског географског друштва и руководилац Наставног одсека Српског географског друштва 2008-2016.
 • Предавач по позиву на Акредитованим семинарима Завода за унапређивање васпитања и образовања, Београд 2007-.
 • Сарадник и рецензент Завода за издавање уџбеника и наставних средстава Србије, Београд 2007-.
 • Рецензент и консултант питања за Такмичења из Географије општинског, регионалног и републичког нивоа за ученике седмог и осмог разреда основне школе у организацији Српског географског друштва и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2008-.
 • Предавач на Географском семинару Српског географског друштва 2008., 2009., 2013.
 • Предавач на Учитељском факултету Универзитета у Београду и акредитовано одељење Вршац за предмет Увод у друштвене науке 2010-.
 • Члан Радне групе у поступку давања стручне оцене квалитета рукописа уџбеника за основну и средњу школу, у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2011.
 • Члан радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања за давањестручног мишљења оПравилнику  плана и програма за основно образовање одраслих Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2012.
 • Члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања у оквиру пројекта  ИПА 011, за припрему документа  „Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образовања“ за 2012 и 2014.
 • Шеф Катедре за дидактику и методику наставе географије  на Географском факултету Универзитета у Београду, 2012-2015.
 • Члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања за припрему Предлога правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у свим средњим школама за општеобразовни предмет  – Географија за 2013.
 • Сарадник на енциклопедији „Лексикон образовних термина” за област Географија  у издању Учитељског факултета, 2014.
 • Члан Редакције часописa„Учење и настава” – издавач: Удружење „КЛЕТТ друштво за развој образовања”, Београд casopis@klettobrazovanje.org 2015-.
 • Рецензент Географског атласа за основну и средњу школу Републичког геодетског завода (Сектор за топографију и картографију). 2015.
 • Уредник и Рецензент уџбеничких комплета (уџбеник и радна свеска) Издавачке куће „Фреска“, Београд за 2013 и 2015. годину.
 • Рецензент монографије Дервента – географска, историјска и туризмолошка проучавања, аутора Жељка Асентића, Дервента, 2016.
 • Аутор Збирке задатака из Географије за Завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2016/2017. годину, Република Србија, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Просветни преглед д.о.о. Београд, 2017.

Радови

Jovanović, S., Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, No. 4a, Sofia, Bulgaria, pp 2335-2340.
Vujadinovic Snezana M., Sabic Dejan, Joksimovic Marko, Golic Rajko, Zivkovic Ljiljana,  Gataric Dragica (2013): Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia Is Among the World'S Leading Countries in Number of Asylum Seekers (Article). Dve Domovini-two homelands, (2013), vol. br. 37, str. 53-68.
Živković Lj., Aleksić A., Živković N. (2013): Geografija za 8. razred osnovne škole. Freska, Beograd, str. 1-227.
Živković Lj., Jovanović S., Rudić V. (2015): Metodika nastave geografije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.
Živković Lj. (2015): Terenski rad i ekskurzije u nastavi georafije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.
Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015). Effects of vegetation on runoff in small river basins in Sebia. Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol. 24, No 6. http://www.psp-parlar.de/
Jovanovic, S.,  Zivkovic, Lj.,  Prnjat, Z., Obradovic-Arsic, D.,  Mihajlovic, B.,  Budovic, A., (2016).  Environmental Education from the Perspective of Serbian Primary School Geography Teachers. Journal of environmental protection and ecology. vol. 17 br. 1, str. 394-401.
Jovanovic, S.,  Miljkovic, O.,  Zivkovic, Lj., Sabic, D.,  Gataric, D.,  Djordjevic, I,,  Dzinovic, M. (2017).   Environmental Knowledge as a Factor of Personal Environmental Responsibility: Implications for Environmental Education in Serbia (Article). Journal of environmental protection and ecology, vol. 18 br. 3, str. 1223-1230.

Ангажовање у настави

Методика наставе географије 1
Методика наставе географије 2
Школска пракса 1
Школска пракса 2
Сеоски туризам
Иновације у настави географије
Теренски рад и екскурзије у настави географије
Савремени правци развоја теорије и праксе у настави географије

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Потпредседник и руководилац Наставног одсека Српског географског друштва.