Ljubica Duškov

Duškov Ljubica rođena je u Valjevu 16. 10. 1988. godine gde je završila osnovnu školu i Valjevsku gimnaziju. Geografski fakultet upisuje 2007. godine na smeru Prostorno planiranje. Osnovne studije završila je 2011. godine odbranom završnog rada na temu  „Ekološki profil opštine Valjevo“. Zvanje Master prostorni planer stekla je odbranom master rada na temu „Ekološke mreže u funkciji planiranja i uređenja prostora“. Nagradu „Dimitrije Perišić“ dobila je za najbolji master rad odbranjen u 2013. godini iz oblasti prostornog planiranja koju dodeljuje IAUS. Od 2013. godine zaposlena je na Geografskom fakultetu kao istraživač-pripravnik na projektu 176008: „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije“. Oktobra 2017.godine izabrana je za asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje. Član je uredništva studentskog časopisa Prostor. Do sada je učestvovala na više međunarodnih i naučno-stručnih skupova. Osim naučno-istraživačkih projekata učestvovala je u izradi projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine:

- Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji uz reku Kolubaru, gradska opština Obrenovac. Naručilac: JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac. Beograd, 2014.godine.
- Plan detaljne regulacije vetroparka Beljanica i plan detaljne regulacije dalekovoda Beljanica. Izrada u toku.

Radovi

  1. Petrović, Lj. (2015). Air quality as a significant factor for sustainable development of the city of Valjevo.  XIX International Eco-conference 2015 – Environmental protection of urban and suburban settlements. 23.-25. September. 2015. Novi Sad. pp 83-89. ISBN 978-86-83177-49-3, COBISS.SR-ID 299458055
  2. Filipović, D., Petrović, Lj. (2015). Značaj ekološkog koridora Dunav u postupku uvođenja ekološke mreže u Srbiji . Glasnik Srpskog geografskog društva, 115 (2), 109-124.
  3. Petrović, Lj. (2015). Analiza prostornog razvoja Podunavlja u Srbiji u funkciji održivog razvoja. Glasnik Srpskog geografskog društva, 115 (2), 141-158.
  4. Duškov, Lj. (2016). Planiranje prostornog razvoja turizma na teritoriji grada Valjeva. HiT menadžment. Zbornik radova Univerzitet u Kragujevcu Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, 4(2): str. 91-102. ISSN 2334-8267, COBISS.SR-ID 198887948
  5. Živković, D., Đorđević, T., Ilinčić, M., Petrović, Lj. (2015): Ekonomska struktura stanovništva: u Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora centralne Srbije, naučna monografija, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 197-226. ISBN 978-86-6283-030-2, COBISS.SR-ID 219760396
  6. Filipović, D., Petrović, Lj. (2014). Ekološka komponenta obnove degradiranih urbanih površina- primer industrije motora „21.maj“ Rakovica u Beogradu. Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd, str.  335-341. ISBN 978-86-6283-013-5, COBISS.SR-ID 206336012
  7. Đurđić, S., Stojković, S., Petrović, Lj. (2015). Mogući uticaji klimatskih promena na zaštićena prirodna dobra Srbije. Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Palić 16-18.04.2015. Zbornik radova, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str. 325-331. ISBN 978-86-6283-023-4, COBISS.SR-ID 214347788

Angažovanje u nastavi

Planiranje životne sredine
Planovi i programi životne sredine
Upravljanje otpadom
Ekološke osnove prostornog planiranja