dr Ljubica Rajković

Datum i mesto rođenja: 23.02.1952., Kruševac

Biografija: Ljubica Rajković rođena je 1952. godine u Kruševcu. Studije sociologije  završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1977. godine. Na istom fakultetu  odbranila je magistarski rad 1992. godine na temu „Demografske karakteristike kruševačkog područja do 20. veka“, pod mentorstvom prof. dr Ruže Petrović. Doktorski rad je odbranila 1999. godine, na temu „Planiranje roditeljstva u savremenoj porodici. Istraživanje porodica sa jednim detetom i porodica sa troje dece na kruševačkom području“, pod mentorstvom prof. dr Anđelke Milić i stekla zvanje doktora socioloških nauka.

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sarađivala je kao (honorarni) asistent – istraživač, kod akademika Miloša Macure, u Odboru za proučavanje stanovništva, pri Odeljenju društvenih nauka. Zaposlena je od 1978. godine kao profesor Sociologije u Gimnaziji u Kruševcu, a potom na Višoj školi za obrazovanje vaspitača. U zvanje docenta izabrana je 2000. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Priština sa sedištem u Kruševcu, da bi od 2. juna 2003. godine prešla na Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2010. godine izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmet Sociologija na svim studijskim grupama. U maju 2016. godine izabrana je za redovnog profesora Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Radovi

(2014) DRUŠTVENI POLOŽAJ SELA, SEOSKIH PORODICA I SEOSKIH ŽENA U CENTRALNOJ SRBIJI, Beograd, Geografski fakultet, 2014., str. 469 i 14 poglavlja. ISBN 978-86-7558-989-1, COBISS.SR-ID 1992327802.

(2010) SOCIOLOGIJA TURIZMA, Beograd, Geografski fakultet, 2010., ISBN 978-86-82657-84-2; COBIS. SR-ID 174599948

(2017) „Putovanje u inostranstvo kao praksa kulturne potrošnje u društvu Srbije“  U: Teme – časopis za društvene nauke, br. 2/2017., str. 337-354. DOI:10.22190/TEME1702337R

(2015) „Višestruki oblici diskriminacije seoskih žena starijih od pedeset godina u društvu Srbije“ U: Gerontologija, br. 2/2015., str. 45-65. ISSN 0351-2886 ISSN: 0354-415X Gerontologija. Beograd: Gerontološko društvo Srbije 

(2015) „Staro stanovništvo Srbije prema veroispovesti – demografski aspekti“ (koautorstvo Gordana Vojković), U: Gerontologija, br.1/2015., str. 99-114.

(2015) „Patrilinearna proširena porodica Srbija i Bugarska" (koautorstvo: Vesna Miletić Stepanovi), Glasnik srpskog geografskog društva 2014, sveska 3, Beograd: 2014., str. 83-116.

(2015) „Demografske karakteristike Srbije: depopulacija i opadanje kvaliteta ljudskog kapitala“ u: Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse povodom 150 godina od rođenja Jovana Cvijića, 4. kongres geografa sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova knj. 1, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, str. 385-390. ISBN 978-86-6283-032-6 COBISS.SR-ID 220054796

(2015) „Reprodukcija patrijarhata u svakodnevici seoskih porodica i oduzimanje slobode žena“, Radovi Filozofskog fakulteta Univerzitet Istočno Sarajevo, Posebna izdanja: naučni skupovi, NAUKA I SLOBODA 09, tom 2/1, , ISBN 978-99938-47-67-0 COBISS.RS-ID 5016856

(2015) „Status conditionality of cultural spending and tourist motivation in Serian Society“ (example of analysis of traveling abroad), (koautorka: Vesna Miletić Stepanović, link: http://geobalcanica.org/congerences/2015/proceedings,

(2014) „Polarizacija društva Srbije kao posledica globalizacije“, Radovi Filozofskog fakulteta Univerzitet Istočno Sarajevo, Posebna izdanja: naučni skupovi, NAUKA I GLOBALIZACIJA 08, tom 3. ISBN 978-99938-47-61-8 COBISS.RS-ID 4281880

(2012) „Sociologija i geografija u delima Jovana Cvijića“ (koautorka Vesna Miletić Stepanović) Sociološki pregled, god XLVI (2012), br. 1, str. 157-180 Posebno izdanje Sto godina sociologije u Srbiji  ISSN 0085-6320 = COBISS.SR-ID 932111 UDK 316:314.72(497.11)

(2011) „Nepovoljan status sociologije u nastavi i obrazovanju geografa kao faktor narušavanja interdisciplinarnosti“ (koautorka Vesna Miletić Stepanović) Nova srpska politička misao, vol. XIX, Posebno izdanje Obrazovanje u tranziciji, Beograd, no. 2 (2011), str. 281-290, UDK: 317.014.378 (497.11)

(2015) „Klimatske promene i politika čistog razvoja u društvu Srbije“ (koautor Vesna Miletić Stepanović), Zbornik: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, str. 137-148 ISBN 978-86-6283-023-4 (APPS) COBISS.SR-ID 214347788

(2012) „Potencijali i ograničenja razvoja seoskog turizma u opštini Knić“ (koautorka Vesna Miletić Stepanović) u: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Kopaonik (Brzeće), decembar 2011., str. 679-689 ISSN 978-86-82657-98-9 COBISS.SR - ID 190003468

(2011) „Kvalitet života u selima centralne Srbije oko Koridora 10“ (koautorka  Vesna Miletić Stepanović) u: Zbornik radova sa skupa nacionalnog značaja: Koridor 10 u funkciji društvenog razvoja Republike Srbije, knj. X, Beograd: ciklus konferencija: Bezbednost u posmodernom ambijentu, organizator: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, str 161-171 COBISS.SR-ID 521381527 ISBN 978-86-85985-16-4

Angažovanje u nastavi

Sociologija turizma
Problemi socijalnog razvoja
Sociologija
Sociologija
Etika u turizmu

Nagrade i priznanja

Dobitnica individualne nagrade: 1993. - Prva nagrada Skupštine opštine Kruševac za magistarski rad

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Članica Srpskog Sociološkog Društva
Članica Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog Sociološkog Društva