др Љубица Рајковић

Датум и место рођења: 23.02.1952., Крушевац

Биографија: Љубица Рајковић рођена је 1952. године у Крушевцу. Студије социологије  завршила је на Филозофском факултету у Београду 1977. године. На истом факултету  одбранила је магистарски рад 1992. године на тему „Демографске карактеристике крушевачког подручја до 20. века“, под менторством проф. др Руже Петровић. Докторски рад је одбранила 1999. године, на тему „Планирање родитељства у савременој породици. Истраживање породица са једним дететом и породица са троје деце на крушевачком подручју“, под менторством проф. др Анђелке Милић и стекла звање доктора социолошких наука.

У Српској академији наука и уметности сарађивала је као (хонорарни) асистент – истраживач, код академика Милоша Мацуре, у Одбору за проучавање становништва, при Одељењу друштвених наука. Запослена је од 1978. године као професор Социологије у Гимназији у Крушевцу, а потом на Вишој школи за образовање васпитача. У звање доцента изабрана је 2000. године на Природно-математичком факултету Приштина са седиштем у Крушевцу, да би од 2. jуна 2003. године прешла на Географски факултет Универзитета у Београду, где је 2010. године изабрана у звање ванредног професора за предмет Социологија на свим студијским групама. У мају 2016. године изабрана је за редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду.

Радови

(2014) ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ СЕЛА, СЕОСКИХ ПОРОДИЦА И СЕОСКИХ ЖЕНА У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ, Београд, Географски факултет, 2014., стр. 469 и 14 поглавља. ISBN 978-86-7558-989-1, COBISS.SR-ID 1992327802.

(2010) СОЦИОЛОГИЈА ТУРИЗМА, Београд, Географски факултет, 2010., ISBN 978-86-82657-84-2; COBIS. SR-ID 174599948

(2017) „Путовање у иностранство као пракса културне потрошње у друштву Србије“  У: Теме – часопис за друштвене науке, бр. 2/2017., стр. 337-354. DOI:10.22190/ТЕМЕ1702337R

(2015) „Вишеструки облици дискриминације сеоских жена старијих од педесет година у друштву Србије“ У: Геронтологија, бр. 2/2015., стр. 45-65. ISSN 0351-2886 ISSN: 0354-415X Геронтологија. Београд: Геронтолошко друштво Србије 

(2015) „Старо становништво Србије према вероисповести – демографски аспекти“ (коауторство Гордана Војковић), У: Геронтологија, бр.1/2015., стр. 99-114.

(2015) „Патрилинеарна проширена породица Србија и Бугарска" (коауторство: Весна Милетић Степанови), Гласник српског географског друштва 2014, свеска 3, Београд: 2014., str. 83-116.

(2015) „Демографске карактеристике Србије: депопулација и опадање квалитета људског капитала“ у: Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе поводом 150 година од рођења Јована Цвијића, 4. конгрес географа са међународним учешћем, Зборник радова књ. 1, Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет, Српско географско друштво, стр. 385-390. ISBN 978-86-6283-032-6 COBISS.SR-ID 220054796

(2015) „Репродукција патријархата у свакодневици сеоских породица и одузимање слободе жена“, Радови Филозофског факултета Универзитет Источно Сарајево, Посебна издања: научни скупови, НАУКА И СЛОБОДА 09, том 2/1, , ISBN 978-99938-47-67-0 COBISS.RS-ID 5016856

(2015) „Status conditionality of cultural spending and tourist motivation in Serian Society“ (example of analysis of traveling abroad), (коауторка: Весна Милетић Степановић, link: http://geobalcanica.org/congerences/2015/proceedings,

(2014) „Поларизација друштва Србије као последица глобализације“, Радови Филозофског факултета Универзитет Источно Сарајево, Посебна издања: научни скупови, НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 08, том 3. ISBN 978-99938-47-61-8 COBISS.RS-ID 4281880

(2012) „Социологија и географија у делима Јована Цвијића“ (коауторка Весна Милетић Степановић) Социолошки преглед, god XLVI (2012), бр. 1, стр. 157-180 Посебно издање Сто година социологије у Србији  ISSN 0085-6320 = COBISS.SR-ID 932111 UDK 316:314.72(497.11)

(2011) „Неповољан статус социологије у настави и образовању географа као фактор нарушавања интердисциплинарности“ (коауторка Весна Милетић Степановић) Нова српска политичка мисао, vol. XIX, Посебно издање Образовање у транзицији, Београд, no. 2 (2011), стр. 281-290, УДК: 317.014.378 (497.11)

(2015) „Климатске промене и политика чистог развоја у друштву Србије“ (коаутор Весна Милетић Степановић), Зборник: Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр. 137-148 ISBN 978-86-6283-023-4 (APPS) COBISS.SR-ID 214347788

(2012) „Потенцијали и ограничења развоја сеоског туризма у општини Кнић“ (коауторка Весна Милетић Степановић) у: Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Копаоник (Брзеће), децембар 2011., стр. 679-689 ISSN 978-86-82657-98-9 COBISS.SR - ID 190003468

(2011) „Квалитет живота у селима централне Србије око Коридора 10“ (коауторка  Весна Милетић Степановић) у: Зборник радова са скупа националног значаја: Коридор 10 у функцији друштвеног развоја Републике Србије, књ. X, Београд: циклус конференција: Безбедност у посмодерном амбијенту, организатор: Центар за стратешка истраживања националне безбедности – ЦЕСНА Б, стр 161-171 COBISS.SR-ID 521381527 ISBN 978-86-85985-16-4

Ангажовање у настави

Социологија туризма
Проблеми социјалног развоја
Социологија
Социологија
Етика у туризму

Награде и признања

Добитница индивидуалне награде: 1993. - Прва награда Скупштине општине Крушевац за магистарски рад

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Чланица Српског Социолошког Друштва
Чланица Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Српског Социолошког Друштва