• Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: marija.belij@gmail.com
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

др Марија Белиј

Датум и место рођења: 25. 05. 1985., Крушевац

Основну и средњу школу завршила је у Крушевцу. Географски факултет у Београду уписала 2004. године, а на истом дипломирала 2008. године са темом „Позиционирање Рибарске бање у бањском туризму Србије“. Мастер студије уписала је исте године, а рад под насловом „Бањски и рекреациони центри-облик прилагођавања бањског туризма Србије потребама савременог тржишта“ одбранила је 2009. године. Докторску тезу „Трансформација бања Србије у савремене центре Spa и Wellness Туризма“ одбранила је 2016. године. На Географском факултету ангажована је као сарадник у настави од 2009. године. У звање доцента за ужу научну област Туризмологија изабрана је 2017. године.

Учешће на пројектима:

„Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије“
„Интегралан приступ развоју туризма у заштићеним природним добрима – искуства Србије и Словеније“

Радови

Belij, M. (2017). Cultural tourist motives in National parks in Serbia. Tourism in protected areas of nature in Serbia and Slovenia. University of Belgrade Faculty of Geography, Belgrade, pp. 113-128.
Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Iliničić, M., Mihajlović, B. (2016). Negotin wine region, then and now – the role of tourism in revitalizing traditional winemaking. Anthropological Notebooks, Vol 22, No1, pp 43-57.
Anđelković, G., Pavlović, S., Đurđić, S., Belij, M., Stojković, S. (2016). Tourism Climate Comfort Index (TCCI) – An attempt to evaluate he climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia. Global NEST Journal, , Vol 18, No 3, pp 482-493.
Belij, J., Belij, M. (2016). Stepen turističke razvijenosti u Ramsarskim područjima Vojvodine i mere za njegovo unapredjenje. 2. Simpozijum o zaštiti prirode sa međunarodnim učešćem „Zaštita prirode – iskustva i perspektive“, 1-2. april 2016., Knjiga rezimea, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, str. 45.
Belij, M., Belij, J., Đurđić, S., Stojković, S., Ilinčić, M. (2016). Ramsar sites in Vojvodina as destinations of sustainable tourism – planning and development. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016., pp. 110.
Đurđić, S., Stojković, S., Belij, M., Belij, J. (2016). Importance of IBAS, IPAS and PBAS for process of nature conservation harmonization in cross-border regions within the lower basin of the Danube. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016., pp. 45.
Белиј, М. (2015). Концепт здравственог и wellness туризма кроз историју. Зборник радова, 4. Српски Kонгрес географа са међународним учешћем „Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе“, поводом 150 година рођења Јована Цвијића, Копаоник 07-09.10.2015, Књига 2, Универзитет у Београду Географски факултет, Српско географско друштво, стр. 249-253.
Белиј, М. (2014). Бање Србије – Између здравственог и wellness туризма. Научни скуп са међународним учешћем „Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе“. Ивањица од 5. до 7. децембра 2013. Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, стр. 395-400.
Стојилковић-Гњатовић, Ј., Белиј, М. (2014). Активно старење активних старих – емпиријски приступ. (Active ageing of the active aged in Serbia – empirical evidences). Зборник Матице Српске за друштвене науке, Нови Сад. Бр. 148, стр. 643-652.

Ангажовање у настави

Туристичка валоризација
Екотуризам и заштита природе
Природне основе бањског туризма
Споменичко наслеђе и туризам

Награде и признања

ПОВЕЉА ЗА НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА ШКОЛСКЕ 2008/2009

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво
Удружење туризмолога Србије
Асоцијација просторних планера Србије