dr Marija Antić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: mmartinovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Marija Antić

Datum i mesto rođenja: 1974., Niš

Dr Marija Antić je diplomirala 1997. godine na smeru Geografija Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2003. godine i odbranila doktorsku disertaciju 2010, stekavši akademsko zvanje doktora geografskih nauka. Na Geografskom fakultetu je zaposlena od 1998, a u zvanje docenta je izabrana 2012. godine. Angažovana je u izvođenju nastave iz predmeta Geografija naselja na smeru Geografija, Antropogeografija na smerovima Geografija i Demografija, Revitalizacija seoskih naselja na smeru Geografija, Gradski turizam na smeru Turizmologija, kao i na master i doktorskim studijama na smeru Geografija. Naučno se orijentisala ka proučavanju antropogeografije, ruralne i urbane geografije i srodnih problematika društvene geografije. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, više od 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama, kao i 1.561 odrednicu u „Geografskoj enciklopediji naselja Srbije“ i 76 odrednica u „Enciklopediji srpskog naroda“. Učestvovala je sa referatima na više nacionalnih i međunarodnih skupova. Radila je na tri nacionalna i dva međunarodna naučno-istraživačka projekta. Učestvovala je u organizaciji stručnog boravka studenata Geografskog fakulteta na Univerzitetima u Bambergu, Tirani, Kotoru, Mostaru i Tuzli.

Radovi

Martinović,M., Ratkaj, I. (2015). Sustainable Rural Development in Serbia: Towards a Quantitative Typology of Rural Areas. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 10 (3):37-48

Göler, D., Martinović, M., Ratkaj, I., und Šantić, D. (2012). Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluđerica (Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area - with Kalueđrica as an example). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, 212-234.

Martinović, M. (2014). Aktuelni problemi ruralnog prostora Srbije. Zbornik radova „Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive“, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, str. 57-62.

Dragićević, S., Martinović, M., Sibinović, M., Novković, I., Tošić, R., Babović, S. (2014). Recent Changes of the Erosion Intensity Caused by Socio-Demographic and Land Use Changes in Knjaževac Municipality, Serbia. In: Zlatic, M. and Kostadinov, S. (eds) Challenges: Sustainable Land Management - Climate Change. Advances in Geoecology 43, 271-285. Catena Verlag.

Martinović, M., Ratkaj, I. (2013). Tipovi promena demografskog razvoja naselja Suve planine i mogućnost njihove revitalizacije. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, Zbornik radova, knj. 2, str. 139-147.

Martinović, M. (2012). Tipovi populacione dinamike u naseljima Zaplanja. Glasnik Srpskog geografskog društva,  XCII/2, str. 133-152.

Angažovanje u nastavi

Geografija naselja I
Geografija naselja II
Antropogeografija
Revitalizacija seoskih naselja
Gradski turizam

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva i Društva demografa Srbije