dr Marija R. Jeftić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: marija.jeftic77@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-jesenji-2019-20.pdf

dr Marija R. Jeftić

Datum i mesto rođenja 9.9.1977., Beograd

Dr Marija R. Jeftić je rođena 9. 9. 1977. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Osnovne i poslediplomske studije studije završila je na smeru za Prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom Značaj Beograda u regionalnoj integraciji jugoistočne Evrope, odbranila je 2008. godine i stekla naučni stepen magistra iz oblasti prostornog planiranja. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Funkcionalno urbani region – instrument policentričnog prostornog razvoja Srbije, prijavila je 2008. godine, a odbranila je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013.godine čime je stekla uslov da bude promovisana u akademsko zvanje doktora prostornog planiranja, što je i urađeno u decembru 2013. godine. U nastavno zvanje docenta izabrana je 2014.

Dr Marija Jeftić govori engleski i francuski jezik. U dva navrata je, u cilju stručnog usavršavanja, obavila stručnu praksu na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich –  Eidgenössische Technische Hochcshule Zürich), u ukupnom trajanju od četiri meseca (jun – avgust 1997., avgust 2001. i godine).

Tokom 2002. godine, bila je saradnik Centra za planiranje urbanog razvoja (CEP), a od januara 2003. godine, do septembra 2005. stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, na projektu Geografskog fakulteta Geografske osnove razvoja Srbije.

Od 2006. godine je zaposlena kao asistent (asistent pripravnik (2006.-2008. god.) na Katedri za prostorno planiranje gde je bila angažovana na izvođenju vežbi na 8 predmeta na osnovnim studijama. Od 2014. godine do danas, kao docent na Katedri za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izvodi nastavu na 4 predmeta na osnovnim studijama na katedri za prostorno planiranje: Funkcionalno urbana područja, Funkcionalna regionalizacija, Regionalne politike Evropske Unije i Srbije i Urbana i ruralna obnova.

Samostalno ili u koautorstvu objavila je 40 radova u domaćim i inostranim stručnim i naučnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih i stručnih skupova. U formi naučne monografije objavila je i magistarski rad Značaj Beograda u regionalnoj integraciji jugoistočne Evrope. Učestovala je u izradi 6 prostornih planova, u realizaciji tri naučno istraživačka projekta Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i  u jednom bilateralnom projektu (Srbija-Slovenija). Dva puta je izlagala po pozivu u inostranstvu (Austrija, Slovenija).

Radovi

Sevruk, B., Nevenić, R. M.: The geography and topography effects on the areal pattern of precipitation in a small prealpine basin, Water science and technology,  Elsevier  Science Ltd., Vol. 37, No 11., COBISS 0.896, DOI:10.1016/S0273-1223(98)00329-1, ISSN 0273-1233, Great Britain, 1998, pp. 163-170.

Lučić, A., Popović, V., Nevenić, R. M., Ristić, D., Rakonjac, Lj., Ćirković-Mitrović, T., Mladenović- Drinić, S.: Genetic diversity of Scots pine (Pinus Sylvestris L.) populations in Serbia revealed by SSR markers, Archives of Biological Sciences, Official Journal of the Serbian Biological Society, Faculty of Biology, University of Belgrade, Belgrade, 2014.

Tošić, D., Nevenić, R. M.: Nodalna regija instrument prostorno-funkcionalne organizacije Srbije, Zbornik radova Geografskog institut ''Jovan Cvijić'' SANU, br. 57, Beograd, 2007,  str. 297-307, UDC 911.372.7(497.11), ISSN 0350-7599

Tošić, D., Nevenić, R. M. (2006.): Metropolitan regions in Serbia and their Potentials for Integration of Southeast Europe, Metropolitan Networking in CADSES, Faculty of Geography – Belgrade, Spectra Centre of excellence – Bratislava, Institut für Ökologische Raumentwicklung – Dresden, Beograd, pp.139-147, UDC 711.4(497.11),ISBN 86-82657-62-7

Tošić. D., Nevenić, R. M.: Urban settlements network - instrument of the spatial-functional organization of the Republic of Serbia,  Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 2010.,pp 71-84, ISBN 978-961-237-399-3.

Tošić, D., Nevenić, R.M.: Dnevni urbani sistem – prostorni izraz dnevne migracije stanovništva,  Demografija, knj. IV, Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Institut za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, str. 163-176, UDK 314.15”420”(497.11)”1991/2002”, 711.4(497.11)” 1991/2002”, ISSN 1820-4244

Šećerov, V., Nevenić, R. M.: Model funkcionalnih urbanih područja u Srbiji danas, u Zborniku radova Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje, IAUS, Beograd, 2009., str. 75-100, ISBN 978-86-80329-60-4

Nevenić, R. M.: Geografski pristupi istraživanja uloge gradova u funkcionalnom organizovanju prostora, Demografija, knj.IX,  Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Institut za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012, str.301-310, UDC 711.4; 911.375, ISSN 1820-4244

Nevenić, R. M. : Functional urban region- the instrument of polycentric spatial development of Serbia, Conference Proceedings of 2nd International Scientific Conference - Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance (RESPAG), Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning, Belgrade, 2013, ISBN 978-86-80329-76-5, str. 479-487

Jeftić, M. R. (2015): Funkcionalno urbani region-savremeni teorijski pristupi, 4. Srpski kongres geografa, rad u štampi

Angažovanje u nastavi

Funkcionalna urbana područja
Funkcionalna regionalizacija
Regionalne politike Evropske Unije i Srbije
Urbana i ruralna obnova

Nagrade i priznanja

Druga nagrada na studentskom konkursu Uređenje Bulevara Revolucije u okviru naučno stučnog skupa Komunikacije, Centar za planiranje urbanog razvoja (CEP), Beograd, 2001.
Godišnja nagrada za najbolji diplomski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2002. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.
Godišnja nagrada za najbolji magistarski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2008. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
Godišnja nagrada za najbolji doktorski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2013. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva
Član Asocijacije prostornih planera Srbije
Član Predsedništva Asocijacije prostornih planera Srbije (2004-2008 god.)
Član uređivačkog odbora časopisa Territorium, Instituta za prostorno planiranje (2004-2010 god.)