dr Marija R. Jeftić

Dr Marija R. Jeftić je rođena 9. 9. 1977. godine, u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Osnovne i poslediplomske studije studije završila je na smeru za Prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom Značaj Beograda u regionalnoj integraciji jugoistočne Evrope, odrbanila je 2008. godine, i stekla naučni stepen magistra iz oblasti prostornog planiranja. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Funkcionalno urbani region – instrument policentričnog prostornog razvoja Srbije, prijavila je 2008. godine, a odbranila ju je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. nakon čega je promovisana u akademsko zvanje doktora prostornog planiranja, u decembru 2013. godine. Dr Marija R. Jeftić govori engleski i francuski jezik. U dva navrata je, u cilju stručnog usavršavanja, obavila stručnu praksu na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich –  Eidgenössische Technische Hochcshule Zürich), u ukupnom trajanju od četiri meseca (jun–avgust 1997., avgust 2001. godine.). Tokom 2002. godine, bila je saradnik Centra za planiranje urbanog razvoja (CEP), a od januara 2003. godine, do septembra 2005. stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, na projektu Geografskog fakulteta Geografske osnove razvoja Srbije. Od januara 2006. godine, do 2014. godine, bila je zaposlena kao asistent na Univerzitetu u Beogradu – Geografski fakultet, Katedra za prostorno planiranje (asistent pripravnik od 2006–2008.). Od 2020. godine, kao vanredni profesor izvodi nastavu iz 3 obavezna i 3 izborna predmeta na osnovnim studijama – Studijska grupa prostorno planiranje, iz dva predmeta na master studijama – Smer prostorno planiranje i Geografski informacioni sistemi i iz jednog predmeta na doktorskim akademskim studijama – Geonauke. Samostalno ili u koautorstvu objavila je 45 radova u domaćim i inostranim stručnim i naučnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih i stručnih skupova. U formi naučne monografije objavila je magistarski rad Značaj Beograda u regionalnoj integraciji jugoistočne Evrope, a 2019. godine, naučnu monografiju Funkcionalno urbani region u prostornom planiranju. Učestovala je u izradi 7 prostornih planova i 6 drugih planskih dokumenata, u realizaciji tri naučno istraživačka projekta Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, t. j. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u jednom bilateralnom projektu (Srbija – Slovenija). Dva puta je izlagala po pozivu u inostranstvu (Austrija i Slovenija). Član je Asocijacije prostornih planera Srbije i Srpskog geografskog društva.

Radovi

 1. Tošić, D., Nevenić, M. (2006): Mreža naselja opštine Novi Pazar – stanje i tendencije u razvoju. Glasnik srpskog geografskog društva, sveska LXXXVI – Br. 1. Beograd, str. 151–164, UDC 911.37, https://doi.org/10.2298/GSGD0601151T
 2. Tošić, D., Nevenić, M. (2007): Regionalna geografija između paradigme horologizma i paradigme organizacije prostora. Zbornik radova Prvi kongres srpskih geografa, plenarna sednica, Srpsko geografsko društvo i dr., Beograd, str. 85-96, UDC 911 (082), COBISS.SR-ID 512042344
 3. Tošić, D., Nevenić, M. (2007): Dnevni urbani sistem – prostorni izraz dnevne migracije stanovništva. Demografija, Institut za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, knj. 4. Beograd, str. 163–176, UDK 314.15”420”(497.11)”1991/2002” 711.4(497.11)”1991/2002, ISSN 1820 – 4244
 4. Tošić, D., Nevenić, M. (2007): Nodalna regija instrument prostorno-funkcionalne organizacije Srbije. Glasnik, Institut SANU ''Jovan Cvijić'', Br. 57, Beograd, str. 297–307, ISBN 86-80029-22-X
 5. Tošić, D., Krunić, N., Nevenić, M. (2008): Istraživanja prostorne strukture održivog grada- Quo Vadis? Glasnik srpskog geografskog društva, sveska LXXXVIII – Br. 2., 2008, vol. 88, str. 36-44, UDC 911.372.7, https://doi.org/10.2298/GSGD0802036T
 6. Tošić, D., Nevenić, M. (2010): Urban settlements network – instrument of the spatial-functional organization of the Republic of Serbia. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, Filozofska Fakulteta, str.71–84. ISBN 978-961-237-399-3
 7. Nevenić, R. M. (2013): Functional urban region- the instrument of polycentric spatial development of Serbia. Conference Proceedings of 2nd International Scientific Conference – Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance (RESPAG), Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning, Belgrade, ISBN 978-86-80329-76-5, str. 479–487
 8. Djordjević, S. D., Šećerov, V., Filipović, D., Lukić, B., Jeftić R. M. (2016): The impact of climate change on the planning of mountain tourism development in Serbia: Case studies of Kopaonik and Zlatibor. Fresenius Environmental Bulletin, Parlar Scientific Publications, Volume 25 – No.11/2016, Pages: 5027–5035, ISSN 1018-4619, http://www.prt-parlar.de/download_feb_2016/
 9. Jeftić R.M., Bajagić S., Lučić A., Rakonjac Lj. (2017): Vulnerability of environmental systems of the functional urban region – detection by digital tool. Facta universitatis – series: Architecture and Civil Engineering 2017 Volume 15, Issue 3, Pages: 489–505, https://doi.org/10.2298/FUACE161101038J
 10. 10.Jeftić, R. M. (2018): Mogućnosti primene instrumenata regionalnih politika EU u Srbiji, Zbornik radova Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja- Geneza i perspektive prostornog razvoja, APPS, GEF, Trebinje, str. 377–387. ISBN 978-86-6283-061-6
 11. Jeftić R. M., Tošić D., Nikolić T. (2019): Resilient Functional Urban Regions: Spatial Planning in the Light of Climate Change. W. Leal Filho et al. (eds.), International Perspectives on Climate Change, Climate Change Management, https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_8© Springer International Publishing Switzerland, pp. 113–126. Print ISBN 978-3-030-03382-8, Online ISBN 978-3-030-03383-5

Angažovanje u nastavi

Funkcionalna urbana područja
Funkcionalna regionalizacija
Regionalne politike Evropske Unije i Srbije
Urbana i ruralna obnova

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada za najbolji diplomski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2002. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.
Godišnja nagrada za najbolji magistarski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2008. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
Godišnja nagrada za najbolji doktorski rad iz oblasti prostornog planiranja u 2013. god. Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva
Član Asocijacije prostornih planera Srbije
Član Predsedništva Asocijacije prostornih planera Srbije (2004-2008 god.)