dr Mikica Sibinović
  • Kontakt telefon: +381602244582
  • E-mail adresa: msibinovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Mikica Sibinović

Datum i mesto rođenja: 24.06.1979., Zaječar

Dr Mikica Sibinović rođen je 24. juna 1979. godine u Zaječaru.  Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Knjaževcu. Godine 1998. upisao je redovne studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Geografija), koje je završio 2003. godine, sa prosečnom ocenom 8,73. Diplomski rad na temu „Turističke vrednosti Švajcarske“, odbranio je ocenom 9. Po završetku osnovnih studija, upisao je 2003. godine poslediplomske studije na Geografskom fakultetu, smer Antropogeografski sistemi. Sve ispite predviđene programom studija, položio je sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom „Faktori i faze ekonomsko-geografskog razvoja Knjaževca i okoline“ odbranio je 2006. godine.

Učestvovao je u više naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera. Do sada je objavio preko dvadeset naučnih i stručnih radova, kao i tri monografije. Bio je učesnik nekoliko međunarodnih projekata, u saradnji sa Nemačkom asocijacijom za akademsku razmenu (DAAD). Od 2008. godine, angažovan je na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.

Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlen je od 1. septembra 2008. godine, u zvanju asistenta, za predmete Industrijska geografija, Politička geografija i  Agrarna geografija (studijska grupa Geografija). Od 1. jula 2015. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast društvena geografija i angažovan je kao nastavnik na predmetima: Agrarna geografija, Ekonomska geografija, Politička geografija-asistent, (studijska grupa Geografija), Društveno-geografske osnove razvoja turizma, Geografija religija i turizam (studijska grupa Turizmologija), Opšta ekonomska geografija (studijska grupa Demografija), Ekonomska geografija (studijska grupa Prostorno planiranje). Takođe, angažovan je i kao predavač na Italijanskom koledžu La Sapienca u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu (od 2010. godine) za predmet Geopolitika na master studijama. Njegovo osnovno usmerenje je društvena geografija, ali se bavi i temama vezanim za razvoj geografske naučne misli.

Radovi

Sibinović, M., Winkler, A., Grčić, M. (2014). Agriculture in a Transitional Crisis Period: Crop Production in the Administrative Region of Belgrade from 1991 to 2002. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 156, 293-310.

Sibinović, M. (2012). Geography of Knjaževac. Knjaževac: National library “Njegoš”.

Sibinović, M. (2008). Faktori i faze ekonomsko-geografskog razvoja Knjaževca i okoline. Knjaževac: Narodna biblioteka „Njegoš”. (ISBN978-86-6001-003-4)

Sibinović, M. (2011). Svetska ekonomska kriza kao katalizator savremene geopolitičke tektonike. Globus 36, 25-34.

Sibinović, M. (2011). Građa za topografiju Knjaževačkog okruga Stevana Mačaja. U Stojadinović, V. (ur.) Građa za topografiju okruga Knjaževačkog Stevana Mačaja. Narodna biblioteka „Njegoš“, Knjaževac. 96-120.

Sibinović, M. (2012). Geografske karakteristike Knjaževačkog okruga u Kneževini Srbiji Milana Đ. Milićevića. U Stojadinović, V. (ur.)  Kneževački okrug Milana Đ. Milićevića. Narodna biblioteka „Njegoš“, Knjaževac. 99-106.

Sibinović, M. 2015. O geografskim karakteristikama knjaževačkog kraja u naučnim radovima Jovana Cvijića. U: Stojadinović, V. (Ur.) Geografske karakteristike knjaževačkog kraja u naučnim radovima Jovana Cvijića, knj. 11, 59-88. Narodna biblioteka „Njegoš“, Knjaževac.

Sibinović, M. (2012). Strukturne promene setvenih površina u ruralnom prostoru Regiona Beograda. Glasnik srpskog geografskog društva 92 (2), 111-123.

Sibinović, M., Martinović, M. (2010). Teritorijalno-demografske promene opštine Knjaževac. Demografija 7, 153-160.

Ratkaj, I., Sibinović, M. (2015). Proučavanje Beograda u delima Vojislava S. Radovanovića u kontekstu njegove savremene uloge u geoprostoru. Demografija 12, 89-96.

Angažovanje u nastavi

Agrarna geografija
Industrijska geografija
Saobraćajna geografija
Politička geografija 1
Socijalno ekonomska geografija i turizam
Saobraćajni sistemi i turizam
Tranzitni turizam

Nagrade i priznanja

Stipendija Nemačke asocijacije za akademsku razmenu (DAAD) za stručno usavršavanje 2013. godine.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geografskog društva