dr Milan Kukrika
  • Kontakt telefon: +381602244516
  • E-mail adresa: milankukrika@gmail.com
  • Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00, V. Jagića 5

dr Milan Kukrika

Datum i mesto rođenja: 04.07.1953.  Banjaluka

Milan Kukrika je završio osnovnu školu i gimnaziju u Banjaluci. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu na usmerenju za Računarsku tehniku 1977. godine. Postdiplomske studije upisao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu školske 1978/79. godine. Naučna oblast koju je pobliže izučavao na ovim studijama je područje višeračunarskih sistema. Magistar računarskih nauka postao je početkom 1981. godine. Milan Kukrika je stekao titulu doktora iz područja računarskih nauka odbranom disertacije „Kriteriji raspoređivanja zavisnih zadataka u višeračunarskim sistemima” na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 13.05.1985. godine.
Po završetku studija 1977. godine zaposlio se kao asistent na Katedri za računarsku tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci. Na predmetima Digitalne računske mašine i Operacioni sistemi izabran je 1985. godine u zvanje docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci. U zvanje vanrednog profesora izabran je na predmetima Digitalne računske mašine i Operacioni sistemi 1990. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci. Za direktora Univerzitetskog računskog centra u Banjaluci imenovan je 1990. godine.
U zvanje vanrednog profesora na Katedri za računarsku tehniku Centra visokih vojnih škola – Beograd, za predmet Programski jezici i metode programiranja izabran je 1992. godine.
U zvanje vanrednog profesora na Katedri za prostorno planiranje Geografskog fakulteta na predmetu Geografski informacioni sistemi izabran je 1996. godine, a 2001. i u zvanje redovnog profesora.
Postdoktorsko usavršavanje obavio je kao stipendista Nemačke državne organizacije DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Nemačka akademska služba za razmenu naučnih kadrova) na Institutu za informatiku na Tehničkom univerzitetu u Minhenu.
Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem Evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem Evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem Evropskog auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Radovi

U okviru svoje naučno-stručne delatnosti kao autor ili koautor objavio je dve monografije, 2 poglavlja u monografijama, 5 udžbenika za fakultet, 1 srednjoškolski udžbenik, 3 knjige iz područja računarstva, publikovao ukupno 44 rada, učestvovao u više naučno-istraživačkih projekata, uveo više integralnih informacionih sistema, učestvovao u izradi više studija i održao više predavanja po pozivu.
U svojim radovima bavio se problemima optimalnog korišćenja računara za potrebe geografskih informacionih sistema i u zaštiti životne sredine. Posebno, u svojoj naučno-stručnoj delatnosti Milan Kukrika se bavio: problemima kvaliteta softvera, informatičke podrške primeni standarda ISO 9000 i ISO 14000 i primenom informacione tehnologije u geografiji i prostornom planiranju. Od 1995. godine Milan Kukrika se intenzivno bavi i problemima obrazovanja za primenu računara, kao i primenom savremenih informacionih tehnologija u obrazovanju.
Udžbenici:
- "Programski jezik C", Školska knjiga, Zagreb (1987).
- "Računari i programiranje", Glas, Banja Luka (1989).
- "Operativni sistemi", Glas, Banja Luka (1990).
- "Primena računara u geografiji", Geografski fakultet, Beograd (1999).
- "Geografski informacioni sistemi", Geografski fakultet, Beograd (2000).
Monografije, edicije, poglavlja monografijama:
- "Formula za siguran uspeh", Tesla Comerc, Subotica (2000).
- M. Kukrika, N. Klem "Rizici primene informacionih tehnologija", u Delević K., Malešević E., Praščević Ž., Gyulay J. eds. Tehnologija građenja - građevinski menadžment 97, Epitestechnologia-epitesy menedzsment 97, Construction Technology-Construction Management 97, Monografija, Monografia, Monograph, str. 237-245, Građevinski fakultet Subotica, Građevinski fakultet Beograd, Građevinski fakultet Budimpešta, Arhitektonski fakultet Budimpešta, Subotica 1997.
- M. Kukrika, D. Joksić, V. Vasiljev: "Geografski informacioni sistemi" u Elaboratu o opravdanosti korišćenja softverskih alata u informacionom sistemu Republike Srbije, str. 143-183, Beograd (1998).
- "Mala enciklopedija zaštite životne sredine", Tekon Sistemi, Beograd (2001).

Angažovanje u nastavi

GIS i stanovništvo
Računarstvo
Osnove informacione tehnologije
Primena IT u prostornom planiranju
Metode scenarija
Računarstvo

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Austrijskog udruženja auditora kvaliteta.
Član Austrijskog udruženja auditora životne sredine