dr Mirjana Gajić
  • Kontakt telefon: +381112183537
  • E-mail adresa: mir.gajic@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Mirjana Gajić

Datum i mesto rođenja: 12.08.1965. Šabac

Kratka biografija: Osnovnu i srednju školu završila je u Šapcu. Studije geografije na PMF-u u Beogradu, Odsek za geografiju i prostorno planiranje, završila je 1990. sa prosečnom ocenom 8,42 (diplomski rad: „Robno-transportni centar, slobodna i carinska zona Šabac”). Magistarske studije – smer Regionalna geografija završila je na Geografskom fakultetu u Beogradu 1999. kada je odbranila magistarski rad: „Geografski razmeštaj i mogućnosti korišćenja termomineralnih voda u Podrinjsko-kolubarskom kraju“. Doktorsku tezu „Savremene geografske promene i regionalna diferencijacija Jadra“ odbranila je 2010. na Geografskom fakultetu u Beogradu. Za asistenta pripravnika izabrana je 1994., asistenta – 2000. i docenta 2012. za užu naučnu oblast Regionalna geografija Geografskog fakulteta u Beogradu.

Radovi

• Gajić, M. i dr. (2012) ‘Jadar – geografske promene, regionalna diferencijacija i perspektive razvoja, monografija’, SGD, Beograd.
• Gajić, M. (2003) ‘Termomineralne vode Novopazarske banje’, Glasnik SGD 83(1): 65–72.
• Gajić, M. i Vujadinović, S. (2003) ‘Termomineralne vode Rajčinovića Banje’, Ekološka istina, naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Donji Milanovac, 52–56.
• Gajić, M. i Vujadinović, S. (2005) ‘Nalazišta i mogućnosti korišćenja termalnih voda u Debrcu’, Glasnik SGD 85(1): 57–62.
• Gajić, M. i Vujadinović, S. (2007) ‘Termički režim na prostoru Jadra’, Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu 55: 29–37.
• Gajić, M. i Vujadinović, S. (2009) ‘Razmeštaj i mogućnosti korišćenja termalnih i termomineralnih voda Mačve’, Glasnik SGD 89(3): 115–125.
• Gajić, M. i Vujadinović, S. (2010) ‘Stanje i perspektive razvoja banjskog turizma na prostoru Jadra’, Glasnik SGD 90(3): 71–90.
• Pecelj, M., Mandić, D., Pecelj, J., Vujadinović, S., Šecerov, V., Šabić, D., Gajić, M. and Milinčić, M. (2010) ‘Bioclimatic Assessment of Weather Condition for Recreation in Health Resorts’, 8th WSEAS Int. Conf. on Environ., Ecosystems and Dev., EED'10, World Scientific and Engineering Academy and Society, Stevens Point, USA, 211–214.
• Gajić, M. i dr. (2011) ‘Savremene demografske i funkcionalne transformacije u mreži naselja Jadra’, Glasnik SGD 91(4): 43–68.

Angažovanje u nastavi

Turistička geografija
Globalizacija i integracije u svetu
Globalizacija i integracije u svetu
Globalizacija i integracije u svetu
Regionalna geografija Balkanskog poluostrva
Metodologija regionalno-geografskih istraživanja

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva