др Мирјана Гајић
  • Контакт телефон: +381112183537
  • Е-маил адреса: mir.gajic@gmail.com
  • Консултације: среда 10:00-13:00, Војвођанска 1; четвртак 12:00-14:00, Студентски трг 3/III

др Мирјана Гајић

Датум и место рођења: 12.08.1965. Шабац

Кратка биографија: Основну и средњу школу завршила је у Шапцу. Студије географије на ПМФ-у у Београду, Одсек за географију и просторно планирање, завршила је 1990. са просечном оценом 8,42 (дипломски рад: „Робно-транспортни центар, слободна и царинска зона Шабац”). Магистарске студије – смер Регионална географија завршила је на Географском факултету у Београду 1999. када је одбранила магистарски рад: „Географски размештај и могућности коришћења термоминералних вода у Подрињско-колубарском крају“. Докторску тезу „Савремене географске промене и регионална диференцијација Јадра“ одбранила је 2010. на Географском факултету у Београду. За асистента приправника изабрана је 1994., асистента – 2000. и доцента 2012. за ужу научну област Регионална географија Географског факултета у Београду.

Радови

• Гајић, М. и др. (2012) ‘Јадар – географске промене, регионална диференцијација и перспективе развоја, монографија’, СГД, Београд.
• Гајић, М. (2003) ‘Термоминералне воде Новопазарске бање’, Гласник СГД 83(1): 65–72.
• Гајић, М. и Вујадиновић, С. (2003) ‘Термоминералне воде Рајчиновића Бање’, Еколошка истина, научно-стручни скуп о природним вредностима и заштити животне средине, Доњи Милановац, 52–56.
• Гајић, М. и Вујадиновић, С. (2005) ‘Налазишта и могућности коришћења термалних вода у Дебрцу’, Гласник СГД 85(1): 57–62.
• Гајић, М. и Вујадиновић, С. (2007) ‘Термички режим на простору Јадра’, Зборник радова Географског факултета у Београду 55: 29–37.
• Гајић, М. и Вујадиновић, С. (2009) ‘Размештај и могућности коришћења термалних и термоминералних вода Мачвe’, Гласник СГД 89(3): 115–125.
• Гајић, М. и Вујадиновић, С. (2010) ‘Стање и перспективе развоја бањског туризма на простору Јадра’, Гласник СГД 90(3): 71–90.
• Pecelj, M., Mandić, D., Pecelj, J., Vujadinović, S., Šecerov, V., Šabić, D., Gajić, M. and Milinčić, M. (2010) ‘Bioclimatic Assessment of Weather Condition for Recreation in Health Resorts’, 8th WSEAS Int. Conf. on Environ., Ecosystems and Dev., EED'10, World Scientific and Engineering Academy and Society, Stevens Point, USA, 211–214.
• Гајић, M. и др. (2011) ‘Савремене демографске и функционалне трансформације у мрежи насеља Јадра’, Гласник СГД 91(4): 43–68.

Ангажовање у настави

Туристичка географија
Глобализација и интеграције у свету
Глобализација и интеграције у свету
Глобализација и интеграције у свету
Регионална географија Балканског полуострва
Методологија регионално-географских истраживања

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан Српског географског друштва