dr Miško Milanović
  • Kontakt telefon: +381112183537 - lok.114
  • E-mail adresa: misko@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Miško Milanović

Rođen 10. jula 1972. godine u Aranđelovcu. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera, završio u Topoli 1991. godine. Studijsku grupu Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisao školske 1995/1996. godine i završio 2000. godine. Školske 2000/2001. godine, upisao poslediplomske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odbranio magistarski rad 2004. godine Doktorirao 18. juna 2008. godine sa temom iz oblasti životne sredine i daljinske detekcije. Diplomski rad, magistarsku tezu i doktorsku disertaciju radio pod mentorstvom prof. dr Milutina A. Lješevića.

Od 15. juna 2001. godine radi na Geografskom fakultetu u Beogradu. U martu 2005. godine, izabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta izabran 2008. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 2013. godine. U zvanje redovnog profesora izabran 2018. godine.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Životna sredina;
  • Daljinska detekcija;
  • Geografski informacioni sistemi.

Angažovanja u struci

  • Učestvovao kao predavač na naučnim geoekološkim kampovima i ekološkim radionicama u Srbiji i Crnoj Gori od 2003. godine.
  • Angažovan u radu sa mladim talentima na izradi istraživačkih radova iz oblasti životne sredine i ekologije pri Regionalnom centru za talente „Beograd II“, od 2005. godine.

Radovi

Udžbenici

Milanović M. Miško, Filipović Dejan (2017): „Informacioni sistemi u planiranju i zaštiti prostora”, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Vuruna M., Lješević M., Bakrač S., Milanović M. (2012): „Zaštita životne sredine”, Ministarstvo odbrane, Vojna akademija, Medija centar „Odbrana”, Beograd.
Milanović M., Lješević M., Milinčić M. (2012): „Ekomenadžment”, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Milanović M., Lješević M. (2009): „Teledetekcione metode istraživanja životne sredine”, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.

Relevantni naučni radovi

Jovanović J., Milanović M., Zorn M. (2018): The use of NDVI and CORINE Land Cover databases for forest management in Serbia, Acta geographica Slovenica, 57-2, page XX, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.818, UDC: 91:630*6(497.11), 630*6:528.8(497.11), COBISS: 1.01.
Miško Milanović, Ivan Samardžić, Veljko Perović, Milisav Tomić (2017): Predlozi za uvođenje katastra zagađivača kao obaveze u planove i programe zaštite životne sredine, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine – Subotica, Palić, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 231-238, ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS), COBISS.SR-ID 233392140, UDK 502.1:711(082).
Miško Milanović, Milisav Tomić, Veljko Perović, Milan Radovanović, Saumitra Mukherjee, Darko Jakšić, Marko Petrović, Ana Radovanović (2017): Land Degradation analysis of mine-impacted zone of Kolubara in Serbia, Environmental Earth Sciences, (2017) 76:580, P. 1-10, DOI 10.1007/s12665-017-6896-y, Journal’s link: https://link.springer.com/journal/12665/
Jovanović J., Milanović M. (2017): Remote Sensing and Forest Conservation: Challenges of Illegal Logging in Kursumlija Minicipality (Serbia), Chapter from the book Forest Ecology and Conservation, Chapter 5, INTECH Open Science, page 99-118; http://dx.doi.org/10.5772/67666.
Orhideja Štrbac, Miško Milanović & Vukan Ogrizović (2017): Estimation the Evapotranspiration of Urban Parks with Field Based and Remotely Sensed Datasets, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Volume 12, No 2, Baia Mare, Romania, p. 605-616, ISSN: 1842-4090, NORTH UNIV. BAIA MARE, FACULTY MINERAL RESOURCES & ENVIRONMENT, Romania. Journal’s link: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/
Miško M. Milanović, Veljko S. Perović, Milisav D. Tomić, Tin Lukić, Snežana S. Nenadović, Milan M. Radovanović, Miloš M. Ninković, Ivan Samardžić, Đurđa Miljković (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection, Geographica Pannonica, Volume 20, Issue 2, page 70-78 (June 2016); ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online).
Jovanović M., Milanović M. (2015): Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) as the Basis for Local Forest Management. Example of the Municipality of Topola, Serbia, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 24. No. 2., p. 529-535.
Milanović M. (2013): „Značaj ortofotoplanova za planiranje i zaštitu predela u Srbiji”, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine – Subotica, Palić, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 117-126, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS), COBISS.SR-ID 197579276, UDK 502.1:711(082).
Filipović D., Milanović M. (2012): „Lokalni ekološki akcioni planovi u Srbiji – stanje i perspektive”, Zbornik sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Gradovi u XXI veku – Zlatibor, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd, 317-325.
Milinčić M., Milanović M. (2010): „Oditing životne sredine u lokalnim ekološkim akcionim planovima Srbije – stanje i perspektive”, Zbornik sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Ivanjica, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 571-586.

Angažovanje u nastavi

Teledetekcione metode istraživanja životne sredine
Ekomenadžment
Urbana ekologija
Monitoring i oditing životne sredine
Komunalna higijena
Primena GIS-a u istraživanjima i zaštiti geoprostora

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Član Asocijacije prostornih planera Republike Srbije od 2000. godine.
- Član Srpskog Geografskog društva od 2001.
- Saradnik Evropskog centra za mir i razvoj – ECPD, od 2003. godine.
- Član Srpskog Hemijskog društva od 2009.