• Kontakt telefon: +381602244672
 • E-mail adresa: zorica.prnjat@gmail.com
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Zorica Prnjat

18.08.1967. Beograd

Zorica Prnjat (rođ. Marković) diplomirala je 1991.godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Grupa za engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu „Aspekti kompjuterski posredovane komunikacije i implikacije za nastavu stranog jezika struke“ 2009. god. Zvanje doktora nauka stekla je 2016.god. odbranivši disertaciju „Konverzija japanskih geografskih imena u engleskom i srpskom jeziku“.

Završila je specijalistički kurs „Nove didaktičke teme u nastavi engleskog jezika“ u organizaciji Britanskog saveta u Rimu, Italiji, 1997.god.

Pohađala je više seminara na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu:

“CEFR on assessment”, “Teaching Large Classes”, “Bologna and CEFR descriptors”, “European Language Portfolio” i “Content and Language Integrated Learning”, februara 2010.

“Language learner autonomy and pedagogical approaches calculated to promote its development”, “The common reference levels of the Common European Framework of Reference for Languages and their relevance to the development of curricula in the Philological Faculty” i “The European Language Portfolio as a tool to support reflective learning and learner self-assessment”, marta i oktobra 2009.

Rad u nastavi: od 1993.godine radi kao predavač engleskog jezika za posebne namene. Radila je na sledećim visokoškolskim ustanovama: Fakultet za menadžment, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za strane jezike Alfa univerziteta.

Od 2009.godine angažovana je kao saradnik u nastavi na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde na master programu Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina radi kao predavač za poslovni engleski jezik.

Od 2010. godine radi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Naučno-istraživački i stručni rad:

Oblast rada i interesovanja od početka karijere predstavlja jezik za posebne namene. Rezultati rada su prezentovani u dva univerzitetska udžbenika i mnogobrojnim radovima objavljenim u zbornicima i stručnim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

U svojstvu stručnog saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja uradila je desetine recenzija udžbeničkih kompleta iz engleskog jezika za gimnazije i srednje stručne škole.

Član je redakcije naučno-stručnog časopisa The Journal of English for Specific and Academic Purposes i The Environment.

Radovi

 1. Prnjat, Z. (2015). Content and Language Integrated Learning: English Language and Tourism Management. Vistas of English for Specific Purposes (ed. N. Stojković). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 167-181.
 2. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2015). English for environmental sciences at tertiary level: challenges of a CLIL approach. 20th European Symposiun on Languages for Special Purposes. Vienna: Centre for Translation Studies, University of Vienna.
 3. Prnjat, Z. (2015). Welcome to Serbia:using Blogs in an English for Tourism Course. 2nd International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies. Niš: Faculty of Electronic Engeneering, University of Niš, 478-484.
 4. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2014). Integrating Multiple Intelligences in an ESP Course. 7th Austrian UAS Language Instructor’s Conference. Vienna: Fachhochshule Technikum Wien, 113-118.
 5. Prnjat, Z. (2013). PLS Lajkuj moj STS: anglicizmi u jeziku korisnika društvene mreže Tviter. Primenjena lingvistika 14, 127-137.
 6. Marković, Lj. & Prnjat, Z.(2011). Imejlizmi u jeziku elektronske poslovne korespondencije. Primenjena lingvistika 12, 11-33.
 7. Marković, Lj. & Prnjat, Z. (2011). Incorporating Intercultural Communicative Competence in ESP Courses: Design of Materials and Activities for the Students of Economics, Finance and Trade. Image_Identiy_ Reality (ed. B. Đorić-Francuski). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 83-96.
 8. Jaikiran K.P., Pradeep Kumar A.P., Pantić, J. & Prnjat, Z. (2009). Tool Kit for Overhauling Educational Syѕtems and Practices – a Multidisciplinary Approach. Intergration in Inter- and Transdisciplinary Research. Berne: Institute of Geography, University of Berne, 24-29.
 9. Serađoto, G., Prnjat, Z. & Guljelmi, L. (2009). Integrisano učenje sadržaja i jezika i nastava stranog jezika struke. Primenjena lingvistika 9, 37-54.
 10. Prnjat, Z. & Guglielmi, L. (2008). La competenza comunicativa interculturale l’insegnamento delle lingue straniere. Bolletino ITALS VI (26).Venezia: Universita Ca’Foscari, 1-17.
 11. Serragiotto, G, Prnjat, Z. & Guglielmi, L. (2008). Punti di contatto tra inglese e italiano nella didattica del business language. Jezik struke: teorija i praksa, DSJKS i Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 404-415.
 12. Prnjat, Z. Intervju sa Dejvidom Kristalom: „Jezička revolucija“ NIN, 13.11.2008. str. 49- 50.

Angažovanje u nastavi

Engleski jezik I-2
Engleski jezik
Engleski jezik 2
Engleski jezik 1
Engleski jezik
Engleski jezik II-2
Engleski jezik II-1
Engleski jezik I-1
Engleski jezik 2
Engleski jezik II
Engleski jezik I

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije
Društvo za strane jezike i književnosti Srbije
English Language Teacher Association