• Kontakt telefon: +381112637421
 • E-mail adresa: zorica.prnjat@gef.bg.ac.rs;
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Zorica Prnjat

Zorica R. Prnjat (rođ. Marković) diplomirala je 1991. god. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Grupa za engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu „Aspekti kompjuterski posredovane komunikacije i implikacije za nastavu stranog jezika struke“ 2009. god.  Zvanje doktora nauka stekla je 2016. god. odbranivši disertaciju „Konverzija japanskih geografskih imena u engleskom i srpskom jeziku”.

Završila je specijalistički kurs „Nove didaktičke teme u nastavi engleskog jezika“ u organizaciji Britanskog saveta u Rimu, Italiji, 1997. god.

Pohađala je više seminara na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu:

CEFR on assessment”, “Teaching Large Classes”, “Bologna and CEFR descriptors”, “European Language Portfolio” i “Content and Language Integrated Learning”, februara 2010.

“Language learner autonomy and pedagogical approaches calculated to promote its development”, “The common reference levels of the Common European Framework of Reference for Languages and their relevance to the development of curricula in the Philological Faculty” i “The European Language Portfolio as a tool to support reflective learning and learner self-assessment”, marta i oktobra 2009.

Na Djuk Univerzitetu (Duke University) završila je kurs iz akademskog pisanja “English Composition I” 2013. god.

Rad u nastavi: od 1993. god. radi kao predavač akademskog engleskog i engleskog jezika za posebne namene. Radila je na sledećim visokoškolskim ustanovama: Fakultet za menadžment, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za strane jezike Alfa BK univerziteta.

Od 2009. do 2011. god. angažovana je kao saradnik u nastavi na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je na master programu Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina radila kao predavač za poslovni engleski jezik.

Od 2010. godine radi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde predaje akademski engleski jezik i engleski jezik za posebne namene na sledećim studijskim grupama: Geografija, Geoprostorne osnove životne sredine, Demografija, Prostorno planiranje i Turizmologija.

Naučno-istraživački i stručni rad:

Oblast rada i interesovanja od početka karijere predstavlja akademski engleski jezik i engleski jezik za posebne namene. Rezultati rada su prezentovani u dva univerzitetska udžbenika i radovima objavljenim u zbornicima i stručnim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

 U svojstvu stručnog saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2012. god. je uradila desetine recenzija udžbeničkih kompleta iz engleskog jezika za gimnazije i srednje stručne škole.

Od 2015. god. učestvuje kao predavač na programima stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola: „Dunav učionica na vodi – obrazovanje za održivi razvoj“ i „Obrazovanje za održivi razvoj – istraživačka i projektna interdisciplinarna nastava“.

 Bila je član redakcije naučno-stručnih časopisa The Journal of English for Specific and Academic Purposes i The Environment.

Radovi

 1. Tadić, M. & Prnjat, Z. (2018). A theoretical exploration of a sundial of the Franciscan friary in Dubrovnik (Croatia). Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 68 (3), 307-320.
 2. Prnjat, Z. & Tadić, M. (2018). Gnomonic terms in the Serbian language. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 68 (1), 51-65.
 3. Prnjat, Z. & Tadić, M. (2017). Asterism and constellation: Terminological dilemmas. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 67 (1), 1-10.
 4.  Jovanović, S., Živković, LJ., Prnjat, Z., Obradović-Arsić, D.,  Mihajlović, V & Budović, A. (2016). Environmental Education from the Perspective of Serbian Primary School Geography Teachers. Journal of environmental protection and ecology, Scientific Bulgarian Communications, 1, 17, pp. 394 - 401.
 5.  Jovanović, S., Gatarić, D., Prnjat, Z., Anđelković, G., Jovanović, J., Lukić, B., Lutovac, M. (2016). Exploring Proenvironmental Behavior of Serbian Youth Through Environmental Values. Social Behavior and Personality, 7, 44, pp. 1057 - 1068, 0301-2212.
 6. Marković, Lj., Prnjat, Z., Anđelković, S. (2016). Geography Students' Perception on Implementation of Multiple Intelligences in a CLIL Course. Research Highlights in Education and Science. International Society for Research in Education and Sciences (ISRES);, pp. 34 – 40.
 7. Prnjat, Z. (2015). Content and Language Integrated Learning: English Language and Tourism Management. Vistas of English for Specific Purposes (ed. N. Stojković). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 167-181.
 8. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2015). English for environmental sciences at tertiary level: challenges of a CLIL approach. 20th European Symposiun on Languages for Special Purposes. Vienna: Centre for Translation Studies, University of Vienna.
 9. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2014). Integrating Multiple Intelligences in an ESP Course. 7th Austrian UAS Language Instructor’s Conference. Vienna: Fachhochshule Technikum Wien, 113-118.
 10. Marković, Lj. & Prnjat, Z. (2011). Incorporating Intercultural Communicative Competence in ESP Courses: Design of Materials and Activities for the Students of Economics, Finance and Trade. Image_Identiy_ Reality (ed. B. Đorić-Francuski). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 83-96.
 11. Jaikiran K.P., Pradeep Kumar A.P., Pantić, J. & Prnjat, Z. (2009). Tool Kit for Overhauling Educational Syѕtems and Practices – a Multidisciplinary Approach. Intergration in Inter- and Transdisciplinary Research. Berne: Institute of Geography, University of Berne, 24-29.
 12. Prnjat, Z (2008). Interview with David Crystal: Language Revolution. NIN, 13.11.2008. pp. 49- 50.

Angažovanje u nastavi

Engleski jezik I-2
Engleski jezik
Engleski jezik 2
Engleski jezik 1
Engleski jezik
Engleski jezik II-2
Engleski jezik II-1
Engleski jezik I-1
Engleski jezik 2
Engleski jezik II
Engleski jezik I

Nagrade i priznanja

 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije
 • English Language Teacher Association
 • Canadian Association for the Study of Discourse and Writing

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije
Društvo za strane jezike i književnosti Srbije
English Language Teacher Association