• Kontakt telefon: +381112183537
  • E-mail adresa: abudovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Aljoša Budović

Datum i mesto rođenja: 2.10.1987., Sarajevo

Osnovnu školu, kao i gimnaziju, završio je u Istočnom Sarajevu. Osnovne akademske studije na studijskom programu Turizmologija na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2012. godine, gde iste godine upisuje i master akademske studije. Master rad na temu Teritorijalno-funkcionalna analiza turizma na teritoriji Beograda odbranio je 2014. godine, pod mentorstvom prof. dr Ivana Ratkaja, i stekao akademsko zvanje master geografije. Tokom master studija bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Katedri za društvenu geografiju. Od marta 2015. godine zaposlen je na Geografskom fakultetu u Beogradu u zvanju asi­stenta za užu naučnu oblast Društvena geografija. Angažovan je u izvođenju vežbi iz predmeta: Saobraćajna geografija na smeru Geografija i Društveno-geografske osnove razvoja turizma, Gradski turizam, Saobraćajni sistemi i turizam, Geografija religija i turizam i Tranzitni turizam na smeru Turizmologija. Student je doktorskih studija, angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije. Učesnik je dva međunarodna projekta finansirana od strane Nemačke službe za akademsku razmenu. Tehnički je urednik naučnog časopisa Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2015. godine.

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

2009: Međunarodni projekat: Tourism and Regional Development in Montenegro, finansiran od strane DAAD-a (Nemačka služba za akademsku razmenu).
2013: Međunarodni projekat: „Innovation und Kreativwirtschaft“ (Inovacije i kreativna industrija), finansiran od strane DAAD-a.

Radovi

Ratkaj, I., Obrenić, J., i Budović, A. (2011). Uloga Panevropskih koridora u formiranju turističke ponude Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, 91-4, Beograd, str. 69-87.

Budović, A., Jocić, N., & Ratkaj, I. (2014, August). The Phenomenon of Hostel Expansion in Belgrade: A Stakeholder Analysis. Poster session presented at the International Geographical Union Regional Conference: “Changes, Challenges, Responsibilities”, Krakow, Poland.

Jocić, N., Budović, A. & Winkler, A. (2014, August). Conflicts over an emerging creative space. A cultural quarter development in Belgrade. Paper presented at the International Geographical Union Regional Conference: “Changes, Challenges, Responsibilities”, Krakow, Poland.

Budović, A., Mimić, G., i Ratkaj, I. (2015). Uticaj klimatskih promena na razvoj zimskog turizma u Srbiji. U: Filipović, D., Šećerov, V., i Radosavljević, Z. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, (str. 379-386). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geografskog društva