• Контакт телефон: +381112183537
  • Е-маил адреса: abudovic@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: четвртак 12:00-14:00, Студентски трг 3/III; петак 11:00-13:00, Војвођанска 1

мср Аљоша Будовић

Датум и место рођења: 2.10.1987., Сарајево

Основну школу, као и гимназију, завршио је у Источном Сарајеву. Основне академске студије на студијском програму Туризмологија на Географском факултету Универзитета у Београду завршио је 2012. године, где исте године уписује и мастер академске студије. Мастер рад на тему Територијално-функционална анализа туризма на територији Београда одбранио је 2014. године, под менторством проф. др Ивана Раткаја, и стекао академско звање мастер географије. Током мастер студија био је ангажован као сарадник у настави на Катедри за друштвену географију. Од марта 2015. године запослен је на Географском факултету у Београду у звању аси­стента за ужу научну област Друштвена географија. Ангажован је у извођењу вежби из предмета: Саобраћајна географија на смеру Географија и Друштвено-географске основе развоја туризма, Градски туризам, Саобраћајни системи и туризам, Географија религија и туризам и Транзитни туризам на смеру Туризмологија. Студент je докторских студија, aнгажован на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије. Учесник је два међународна пројекта финансирана од стране Немачке службе за академску размену. Технички је уредник научног часописа Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду од 2015. године.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА:

2009: Међународни пројекат: Tourism and Regional Development in Montenegro, финансиран од стране DAAD-а (Немачка служба за академску размену).
2013: Међународни пројекат: „Innovation und Kreativwirtschaft“ (Иновације и креативна индустрија), финансиран од стране DAAD-а.

Радови

Раткај, И., Обренић, Ј., и Будовић, А. (2011). Улога Паневропских коридора у формирању туристичке понуде Србије. Гласник Српског географског друштва, 91-4, Београд, стр. 69-87.

Budović, A., Jocić, N., & Ratkaj, I. (2014, August). The Phenomenon of Hostel Expansion in Belgrade: A Stakeholder Analysis. Poster session presented at the International Geographical Union Regional Conference: “Changes, Challenges, Responsibilities”, Krakow, Poland.

Jocić, N., Budović, A. & Winkler, A. (2014, August). Conflicts over an emerging creative space. A cultural quarter development in Belgrade. Paper presented at the International Geographical Union Regional Conference: “Changes, Challenges, Responsibilities”, Krakow, Poland.

Budović, A., Mimić, G., i Ratkaj, I. (2015). Uticaj klimatskih promena na razvoj zimskog turizma u Srbiji. U: Filipović, D., Šećerov, V., i Radosavljević, Z. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, (str. 379-386). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан је Српског географског друштва