• Kontakt telefon: +381602244678
 • E-mail adresa: jelena.gnjatovic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Jelena Stojilković Gnjatović

Jelena Stojilković Gnjatović je rođena 19.08.1985. godine u Vranju, gde je završila gimnaziju „Bora Stanković“, prirodno-matematički smer. Upisala je studije Demografije na Geografskom fakultetu u Beogradu 2004. godine koje je završila 2008. godine sa prosekom 9,64. Iste godine upisuje master studije koje završava sledeće, 2009. godine (prosečna ocena 10) i temom master rada „Penzioneri-rastuća kategorija stanovništva“. Odbranila je doktorsku disertaciju „Teorijsko-metodološka preispitivanja fenomena demografskog starenja u Srbiji“ 2018. godine.

Tokom master studija, školske 2009/2010. i 2010/2011. godine, bila je saradnik u nastavi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radni odnos je zasnovala u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“, SANU januara 2011., gde je do aprila 2015. godine radila u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke „Geografija Srbije“, br. 47007. Nakon toga, biva  angažovana kao asistent na Geografskom fakultetu, na odseku za Demografiju. Bila je član bilateralnog projekta između Geografskog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i projekta Podizanje kompentencija u geronto-uslugama Ministarstva rada i socijalne politike. Vodila je tim koji u okviru projekta usavršavanja istraživača društvenih nauka izradila pokazatelj zdravih godina života na osnovu sekundarne analize SILK-a. Usavršavala se na radionicama o populacionim projekcijama koje je organizovala UNFPA u Pragu 2014. i 2015. godine.  Član je redakcije časopisa Gerontologija. Na osnovnim studijama (2005-2008) bila je stipendista Ministarstva prosvete. Stekla je iskustvo i u prezentovanju istraživanja brojnim učešćima na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Radovi

 1. Stojilković Gnjatović, Jelena (2019), Teorijski i konceptualni okvir izučavanja starenja stanovništva. Stanovnistvo, 57 (2), 13-33.
 2.  Lotrič Dolinar, Aleša; Čipin, Ivan; Međimurec, Petra; Stojilković Gnjatović, Jelena; Sambt, Jože (2020), Age- and cause-specific components of recent life expectancy improvements in Croatia, Serbia and Slovenia, Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 29 (2), 175-193.
 3.  Lukić, Vesna & Stojilković Gnjatović, Jelena (2019). Ageing in Serbia: perceptions and experiences of nursing home residents. Sociološki pregled, 53 (3), 1271-1292.
 4.  Stojilković Gnjatović, Jelena & Sekulić, Ljiljana (2017). Ageing of Baby Boom Generation in Serbia: Past, Present and Future Trends. The Population od the Balkans at the Dawn of the 21st Century (pp. 275-291). Skopje: Institute of economics.
 5.  Stojilkovic Gnjatovic, Jelena & Devedzic, Mirjana. (2016). Certain characteristics of population ageing using a prospective approach: Serbia as a case study. Vienna Yearbook of Population Research, 89-106.
 6.  Stojilković Gnjatović, J., Paunović-Radulović, D., & Mirić, N. (2016). Upotreba podataka iz SILC ankete za izračunavanje zdravih godina života. U knjizi "Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)" Beograd: UNDP, SIPRU.
 7.  Devedžić, M., Stojilković Gnjatović, J. (2015). Demografski profil starog stanovništva. Beograd: Republički zavod za statistiku.
 8.  Stanojević, G., Stojilković, J., Spalević, A., & Kokotović, V. (2014). The impact of heat waves on daily mortality in Belgrade (Serbia) during summer. Environmental Hazards, 13(4), ISSN: 1747-7891, IF: 0.488, 329-342.
 9.  Stanojević, G., Spalević, A., Kokotović, V., & Stojilković, J. (2014). Does Belgrade (Serbia) need heat health warning system? Disaster Prevention and Management: An International Journal, 23 (5), ISSN: 0965-3562, IF: 0.380, 494 – 507.
 10.  Devedžić, M., & Stojilković, J. (2014). Multi-ethnicity in the Southern border region of Serbia: demographic aspects. In M. Bufon, J. Minghi, & A. Paasi, New European Frontiers: Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions (pp. 230-251). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 11.  Stojilković Gnjatović J., & Belij, M. (2014). Active ageing of the active elderly in Serbia – empirical approach, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148(3), 643-652.
 12.  Devedžić, M., & Stojilković, J. (2012). Novo poimanje starosti - prospektivna starost, časopis Stanovništvo, 50(1), 45-68.
 13.  Stojilković, J., & Dinić, D. (2012), Demografske i socijalne dimenzije starenja starog stanovništva, Gerontologija, 2/2012, str. 61-79
 14.  Stojilković, J. (2011), Porast broja penzionera i starenje stanovništva u Srbiji, Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 61(2), 69-84.
 15.  Stojilković, J. (2010), „Baby boom“ generacije na pragu penzionisanja, časopis Stanovništvo, 48 (2), 75–91.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo Demografa Srbije

Gerontološko društvo Srbije