• Контакт телефон: +381602244678
  • Е-маил адреса: jgnjatovic@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

др Јелена Стојилковић Гњатовић

Јелена Стојилковић Гњатовић је рођена 19. августа 1985. године у Врању, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије на Географском факултету, смер Демографија, уписала је школске 2004/2005, а дипломирала је 2008. године. Уписује мастер студије школске 2008/2009. године на Географском факултету, смер Демографија, а мастер рад „Пензионери – растућа категорија становништва“, брани 2009. године. Уписала је докторске студије, смер Демографија, на Географском факултету Универзитета у Београду школске 2010/2011. године. Пријавила је докторску тезу под називом „Теоријско-методолошка преиспитивања феномена старења становништва у Србији“. Током школске 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 године била је ангажована као сарадник у настави на Географском факултету Универзитета у Београду. Радила је као волонтер у Градском заводу за информатику и статистику, у одељењу за демографску и друштвену статистику. Активно је учествовала у организацији Осмог Геронтолошког конгреса. Била је члан Организационог одбора Деветог Геронтолошког Конгреса, члан је редакције часописа Геронтологија. Од јануара 2011. године до априла 2014. била је запослена као истраживач приправник а затим истраживач сарадник у Географском институту „Јован Цвијић“ САНУ. Ради као асистент на смеру за Демографију. Учествовала је у раду већег броја научних скупова у земљи и иностранству.

Радови

Stojilković Gnjatović J.,& Belij, M. (2014). Active ageing of the active elderly in Serbia – empirical approach, Зборник Матице српске за друштвене науке, 148(3), 643-652.
Stanojević, G., Stojilković, J., Spalević, A., & Kokotović, V. (2014). The impact of heat waves on daily mortality in Belgrade (Serbia) during summer. Environmental Hazards, 13(4), 329-342.
Devedžić, M., & Stojilković, J. (2014). Multi-ethnicity in the Southern border region of Serbia: demographic aspects. In M. Bufon, J. Minghi, & A. Paasi, New European Frontiers: Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions (pp. 230-251). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Стојилковић, Ј., Динић, Д. (2012), Демографске и социјалне димензије старења старог становништва, Геронтологија, 2/2012, стр. 61-79
Devedžić, M., Stojilković, J. (2012). Novo poimanje starosti – prospektivna starost, časopis Stanovništvo, 50(1), 45-68.
Стојилковић, Ј. (2012), Утицај ниског фертилитета на старење становништва у Србији, Зборник радова са Скупа са међународним учешћем “Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе”, Београд, стр. 287-294.
Стојилковић, Ј. (2011), Пораст броја пензионера и старење становништва у Србији,.Зборник радова Географског института "ЈованЦвијић", САНУ, 61(2), 69-84.
Стојилковић Ј., Филиповић М., Кокотовић В. (2011), Стадијуми старења етничких група, Зборник радова са Скупа са међународним учешћем “Трећи конгрес српских географа”, БањаЛука, стр 447-456.
Stojilković, J. (2010), „Babyboom“ generacije na pragu penzionisanja, časopis Stanovništvo, 48 (2), 75–91.
Стојилковић, Ј. (2010): Структура инвалидских пензионера у Србији. УС. Стаменковић (ур.) Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, (267–273). Београд: Географски факултет.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Друштво демографа Србије
Геронтолошко друштво Србије
European Association for Population Studies