• Kontakt telefon:
  • E-mail adresa: mlangovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Marko Langović

Datum i mesto rođenja: 27.09.1991., Beograd

Završio Osmu beogradsku gimnaziju. Osnovne akademske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Geografija, upisao je školske 2010/2011 i završio u roku sa prosečnom ocenom 9,88. Diplomski rad na temu ,,Problemi ruralnog razvoja naselja opštine Prijepolje i mogućnosti njihove revitalizacije“, odbranio je 09. oktobra 2014. godine sa ocenom 10 i time stekao naziv diplomirani geograf. Master akademske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Geografija, upisao je školske 2014/2015 i završio sa prosečnom ocenom 10. Tokom studija bio je stipendista grada Beograda za 2012. i 2013. godinu i stipendista Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta (2013/14 i 2014/15).

Radovi

Langović, M., i Deđanski, V. (2015). Evaluacija uticaja klimatskih uslova na razvoj poljoprivrede opštine Prijepolje, Osmi naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova mladih istraživača Palić – Subotica, 16-18 april 2015., Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 49-55

Langović, M., i Simonović, M. (2015). Uticaj klimatskih promena na razvoj ruralnog prostora Skandinavskih zemalja, Osmi naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova mladih istraživača , Palić – Subotica 16-18 april 2015., Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 133-139

Šantić, D., Joksić, E., i Langović M. (2015). Poreklo i demografske karakteristike tražilaca azila u Srbiji, Četvrti srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem – Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geogradske nauke i prakse, Knjiga apstrakata Kopaonik, 7-9 oktobar 2015., Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpsko geografsko društvo.

 

Nagrade i priznanja

Nagrada student generacije studijske grupe Geografija i nagrada student generacije Geografskog fakulteta, na osnovnim akademskim studijama 2015. godine.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva