Natalija Batoćanin
 • Kontakt telefon: +381112637421
 • E-mail adresa: natalijabatocanin@yahoo.com
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Natalija Batoćanin

Datum i mesto rođenja: 05. Septembar 1994., Beogradu

Natalija Batoćanin je završila Osnovnu školu „Svetozar Miletić“ u Zemunu kao odličan učenik i nosilac diplome sportiste generacije. Nakon toga upisala je Opštu gimnaziju „Mihajlo Pupin“. Tokom osnovne i srednje škole bila je član atletske reprezentacije Srbije. Po završetku gimnazije, upisala je 2013. godine Rudarsko-geološki fakultet, studijski program Geologija, modul Petrologija i geohemija. Osnovne akademske studije završila je u roku, 2016. sa prosečnom ocenom 9,54 (devet 54/100). Završni rad pod naslovom „Petrološke karakteristike mermernog oniksa Lozovika“ odbranila je  20. 09. 2016. na katedri za Petrologiju i geohemiju sa ocenom 10. Po završetku osnovnih studija upisuje Master studije, smer Petrologija i geohemija, i završava u roku sa prosečnom ocenom 9,75 (devet 75/100). Master rad pod nazivom „Litološke jedinice miocena kod Koceljeve“ odbranila je 26.9.2018. na katedri za Petrologiju i geohemiju sa ocenom 10, nakon čega je upisala doktorske studije na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom zimskog semestra školske 2018/19 kao student demonstrator pomagala je na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu  u izvođenju praktičnog dela nastave iz sledećih predmeta:

 1. Primenjena geologija (studijski program Prostorno planiranje)
 2. Geologija sa petrografijom 1 (studijski program Geografija)
 3. Geologija životne sredine (studijski program Geoprostorne osnove životne sredine)

U toku školovanja učestvovala je na:

 • seminaru: “Student bussines forum” na Zlatiboru u periodu 11-15.12.2014.
 • kursu “The chain of processes forming porphyry type and epithermal ore deposits” kod prof. Christoph A. Heinrich-a (25-26. april, 2017).
 • kursu “Tectonostratigraphy and Basin Evolution in the Mediterranean realm” kod profesora Hans-Jürgen Gawlick-a (3-5.05.2017).
 • Bila je volonter na 13-tom “Workshop on Alpine geological studies” na Zlatiboru, od  7 do 18. septembra 2017.
 • Pohađala je 24. 04. 2018. sertifikovani kurs “Facies of freshwater carbonates” kod profesora Wojciech Wroblewski.
 • kao i sertifikovanom kurs „Geology and Geophysics of Solar System “ (Petnica, 23.6.-1.7.2018.).
 • Kao stipendista CEEPUS programa boravila je mesec dana školske 2017/18. na Prirodoslovno-matematičom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od nedavno je i saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica gde održava predavanje iz oblasti geologije.

Radovi

Mladenović, D., Batoćanin, N., Vulić, P., Srećković-Batoćanin, D., (2018). Elementi retkih zemalja u granatima skarnova Rogozne. Knjiga apstrakata, 17th Serbian Geological Congress, Vrnjačka Banja May 17-20, 2018. p. 60-63.
Dabić, P., Kovač, S., Zdravković, A., Miloš, S., Batoćanin, N., (2018). Sulfati bakra i gvožđa kao produkti raspadanja poliranog uzorka Borske rude. Knjiga apstrakata, 17th Serbian Geological Congress, Vrnjačka Banja May 17-20, 2018. p.45-48.
Batoćanin, N., Matović, V., Erić, S., Gajić, V., (2018). Mermerni oniks Lozovika- mogući objekat geonasleđa. „Smederevo ekološki grad“ - Treća  ekološka konferencija sa međunarodnim učešćema. Smederevo, November 23-24, 2018. Zbornik radova, 177-182.

Angažovanje u nastavi

Geologija sa petrografijom 2
Primenjena geologija
Geologija životne sredine
Geologija sa petrografijom 1
Prirodni uslovi i resursi
Upravljanje prirodnim resursima

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geološkog društva.