Nemanja Vagić

Datum i mesto rođenja: 28.04.1990, Beograd

Osnovnu školu je završio 2005, a Drugu ekonomsku školu u Beogradu 2009. godine. Iste godine upisao je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kojem je diplomirao 24. juna 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,34 odbranivši završni rad na temu „Primena GIS-a i AHP-a u vrednovanju potencijala naselja Vrčin za potrebe stambene izgradnje” sa ocenom 10, čime je stekao zvanje diplomirani prostorni planer. Master studije je takođe upisao na Geografskom fakultetu, na studijskoj grupi Geoprostorne osnove životne sredine, koje je završio 22. oktobra 2015. godine sa prosečnom osenom 9,88 i ocenom 10 na master radu pod nazivom „3D vizuelizacija i analiza vidljivosti u višekriterijumskom odlučivanju na primeru centralne zone naselja Vrčin”. Kako završni tako i master rad radio je pod mentorstvom prof. dr Sanje Stojković. Školske 2015/16 godine započeo je doktorske akademske studije Geonauka na Geografskom fakultetu u Beogradu, gde se usmerio na užu naučnu oblast Životna sredina i GIS.

Od školske 2014/15 angažovan je na matičnom fakultetu kao demonstrator u nastavi na katedri za GIS, a 2016. godine postaje stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i angažovan je na naučno-istraživačkom projektu „Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije” (broj projekta 176017). U februaru 2019. godine izabran je u zvanje asistenta na katedri za GIS na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde drži vežbe iz predmeta Osnovi GIS-a, Uvod u GIS, GIS u prostornom planiranju, Napredni GIS, GIS i turizam i GIS i stanovništvo, na studijskim grupama Geografija , Prostorno planiranje, Turizmologija i Demografija. Kao autor ili koautor naučnih radova učestvovao je na više nacionalnih i međunarodnih naučno-stručnih skupova.

Radovi

Pecelj, R. M., Vagić, N., Pecelj, M., Đurić, D. (2016). Geoecological evaluation of Belgrade and environment for the purposes of rest and recreation. Archives for Tehnical Sciences, 14, 63-72.

Pecelj R. M., Pecelj, M., Vagić, N., Đurić, D. (2016). Geoekološka evaluacija Banja Luke i okoline u svrhe odmora i rekreacije primenom kombinovanog modela Meneks i Kimsted. U: „Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci”, Banja Luka, 16. 17. septembar 2016. (str. 174-183). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci – Prirodno-matematički fakultet.

Vagić, N. (2018). Comparative analysis of NDVI index and different satellite images classifications in determination the vegetation inventory of Vrčin settlement. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 66-2, 63-83.

Crnogorac, Lj., Vagić, N. (2018). Uticaj termoenergetskih postrojenja na pojavu respiratornih oboljenja stanovništva u Republici Srpskoj. U: Zbornik radova mladih istraživača sa sedmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – geneze i perspektive prostornog razvoja”, Trebinje, 19. 20. april 2018. (str. 83-89). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Stojković, S., Vagić N. (2017). Standardizacija u oblasti digitalnih geografskih informacija za potrebe zaštite životne sredine. U: Zbornik radova sa devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić-Subotica, 11.13. maj 2015. (str. 65-75). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Pecelj, R. M., Pecelj, M., Vagić, N., Pecelj-Purković, J., Đurić, D. (2016). Primena modela Meneks u geoekološkom vrednovanju za potrebe odmora i rekreacije na primeru Beograda i okoline. U: Zbornik radova sa šestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – u susret evropskim integracijama”, Vršac, 02. 04. jun 2016. (str. 389-396). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Vagić N. (2015). Ključne promene revizije standarda ISO 14001. U: Zbornik radova mladih istraživača sa osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić, 16. 18. april 2015. (str. 239-246). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Gligorović S., Vagić N. (2015). Uticaj promene klimatskih uslova na agrarnu proizvodnju u Srbiji. U: Zbornik radova mladih istraživača sa osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić, 16.18. april 2015. (str. 41-48). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Vagić N., Gligorović S. (2015). Blok 24 – napuštanje ideje
centra Novog Beograda, U: Knjiga apstrakata sa 4. srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem „Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse”, Kopaonik, 7. – 9. oktobar 2015. (str. 272-273). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo.

Angažovanje u nastavi

Uvod u GIS
Osnovi GIS-a
GIS u prostornom planiranju
Napredni GIS
GIS i turizam
GIS i stanovništvo

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Član je Srpskog geografskog društva

- Asocijacije prostornih planera Srbije