• Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: tnikolic@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Теодора Николић

Датум и место рођења: 12.10.1989., Чачак

У Чачку је завршила основну школу и Гимназију. Просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду уписала је 2008. године. Током основних студија била је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка. Дипломирала је 2012. године са просечном оценом 9,75, одбранивши дипломски рад под називом „Мрежа насеља града Чачка у функцији израде просторног плана“. Исте године је уписала мастер студије на смеру за Просторно планирање. Током мастер студија била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије. У јуну 2013. године додељено јој је признање Студент генерације студијског програма Просторно планирање. Мастер студије је завршила 2013. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад под називом „Град Чачак као регионални центар у оквиру западноморавске развојне осовине“. Исте године уписала је докторске студије на Географском факултету Универзитета у Београду.

Од маја 2014. године, као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажована је у реализацији научног пројекта под називом „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“ (ИИИ 47014) на Институту за архитектуру и урбанизам Србије, где је као члан тима учествовала и у изради више планских докумената. Од октобра 2014. године ангажована је као сарадник у настави на катедри за Просторно планирање. У априлу 2015. године је изабрана у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање и засновала радни однос на Географском факултету Универзитета у Београду. Учествовала је са рефератима на више научних скупова у земљи и иностранству.

Радови

1. Николић, Т. (2013) Spatial organization of the settlement network of the municipality of Čačak and tendencies of its development. Гласник Српског географског друштва, 93(2); стр. 113-130 (ISSN 0305-3593)

2. Николић, Т. (2014) Град Чачак као регионални центар у оквиру западноморавске развојне осовине. Научни скуп са међународним учешћем Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе – зборник радова; стр. 277-283; Београд: Географски факултет Универзитета у Београду (ISBN 978-86-6283-015-9)

3. Петрић, Ј., Николић, Т. (2014) Развој урбане матрице Београда: компактност, неконтролисано ширење и флексибилност. У: Петрић, Ј. (ур.), Вујошевић, М. (ур.) Обнова стратешког просторног мишљења, истраживања и управљања у Србији – књига 2, Посебна издања бр. 74; стр. 171-194; Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ISBN 978-86-80329-80-2)

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан је Српског географског друштва и Асоцијације просторних планера Србије.