dr Petar Vasić

Datum i mesto rođenja: 05.08.1980., Smederevo

Dr Petar Vasić je diplomirao 2003. godine na smeru Demografija Geografskogfakulteta, kao prvi diplomirani demograf u Srbiji. Magistrirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje magistra demografije. Godine 2016. na Geografskom fakultetu u Beogradu je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Starost kao demografska odrednica potrošnje domaćinstava u Srbiji“, čime je stekao naučno zvanje doktora demografije. Na Geografskom fakultetu zaposlen je od 2006. godine u zvanju asistenta, a 2017. je izabran u zvanje docenta. Oblast naučnog interesovanja je demografija: populaciona politika, projekcije stanovništva i stanovništvo kao činilac ekonomskih fenomena. Objavio je samostalno ili u koautorstvu više od 30 naučnih radova u domaćim i inostranim publikacijama. Učestvovao je sa referatima na mnogim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Sarađivao je na 3 domaća projekta. Proglašen je studentom generacije Geografskog fakulteta. Član je Društva demografije Srbije.

Radovi

Vasić, P. (2017), Projekcije domaćinstava metodom stopa nosilaca domaćinstva: primer Srbije, Stanovništvo, br 55, vol 2, https://doi.org/10.2298/STNV1702069V

Rašević, M., Vasić, P. (2017), Obrazovanje kao faktor fertiliteta i populacione politike u Srbiji,Annales, Series Historia et Sociologia 27, 2017/3, http://zdjp.si/en/annales-series-historia-et-sociologia-27-2017-3/

Vasić, P. (2017), Da li i kako uvesti faktor starosti žene u politiku prema rađanju, „Poruke demografa kreatorima javnih politika“, IDN-CDI, Beograd.

Vasić, P. (2017), Novi pristup politici prema rađanju, Demografski problemi jugoistočne Srbije i mogućnosti izgradnje pronatalitetske nacionalne strategije i politike, 20. oktobar 2017, Niš.

Vasić, P., Marinković, I., (2016), Parental allowance in Serbia – examining the World Health Organization recommendations, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Public Administration Department, Cluj-Napoca, Romania, 2016: Issue No. 49 E/October

Basten, S. & T. Frejka (co-ordinating authors)(2016): Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe. Comparative Population Studies, vol. 41/1, 3-56. (Serbian collaborator together with Mirjana Rašević and Mirjana Bobić)

 

Angažovanje u nastavi

Populaciona politika
Primenjena demografija
Projekcije stanovništva

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Društva demografa Srbije.