• Kontakt telefon: +381602244644
  • E-mail adresa: vasic.dem@gmail.com
  • Konsultacije: ponedeljak 16:00-18:00; petak 11:00-13:00, V. Jagića 5 (kabinet br. 10)

dr Petar Vasić

Datum i mesto rođenja: 05.08.1980., Smederevo

Mr Petar Vasić je diplomirao 2003. godine na smeru Demografija Geografskog fakulteta, kao prvi diplomirani demograf u Srbiji. Magistrirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje magistra demografije. Na Geografskom fakultetu zaposlen je od 2006. godine u zvanju asistenta. Izvodi vežbe na predmetima: Projekcije stanovništva, Populaciona politika, Prirodno obnavljanje stanovništva I i II, Reproduktivno zdravlje, Osnove statistike I i II na studijskoj grupi Demografija, Primenjena demografija na studijskoj grupi Prostorno planiranje i Poslovna statistika na studijskoj grupi Turizmologija. Oblast naučnog interesovanja je demografija: populaciona politika, projekcije stanovništva i stanovništvo kao činilac ekonomskih fenomena. Objavio je samostalno ili u koautorstvu više od 10 naučnih radova u domaćim publikacijama. Učestvovao je sa referatima na više skupova u zemlji i inostranstvu. Sarađivao je na 3 domaća projekta. Proglašen je studentom generacije. Član je Društva demografije Srbije

Radovi

Radivojević, B., Vasić P. (2012) Household age structure and consumption in Serbia in 2007. Economic annals, vol. 195., october-december, Belgrade

Vasić P. (2012). Koliko sociološke i ekonomske teorije mogu objasniti dugotrajni pad fertiliteta u Srbiji? Demografija, br. IH, Beograd, 237 – 256

Vasić P. (2010). Mogućnosti analize demografskih karakteristika potrošača na osnovu podataka Ankete o potrošnji domaćinstava. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, Novi Sad, 507 – 515

Vasić P. (2009). Da li manji broj dece zaista predstavlja uštedu? Demografija, br. VI, Beograd, 77 - 88

Vasić, P., Gligorijević, V., Devedžić, M., `Responding to population policy – which women can provide the greatest demographic benefit in Serbia?`, 2014, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, vol: 148, pp. 541-550. DOI: 10.2298/ZMSDN1448541V

Angažovanje u nastavi

Prirodno obnavljanje stanovništva I
Prirodno obnavljanje stanovištva II
Projekcije i modeli stanovništva
Populaciona politika
Reproduktivno zdravlje
Osnove statistike I
Osnove statistike II
Poslovna statistika
Primenjena demografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Društva demografa Srbije.