др Петар Васић

Датум и место рођења: 05.08.1980., Смедерево

Др Петар Васић је дипломирао 2003. године на смеру Демографија Географскогфакултета, као први дипломирани демограф у Србији. Магистрирао је 2010. године на Економском факултету у Београду и стекао академско звање магистра демографије. Године 2016. на Географском факултету у Београду је одбранио своју докторску дисертацију под насловом „Старост као демографска одредница потрошње домаћинстава у Србији“, чиме је стекао научно звање доктора демографије. На Географском факултету запослен је од 2006. године у звању асистента, а 2017. је изабран у звање доцента. Област научног интересовања је демографија: популациона политика, пројекције становништва и становништво као чинилац економских феномена. Објавио је самостално или у коауторству више од 30 научних радова у домаћим и иностраним публикацијама. Учествовао је са рефератима на многим научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Сарађивао је на 3 домаћа пројекта. Проглашен је студентом генерације Географског факултета. Члан је Друштва демографије Србије.

Радови

Васић, П. (2017), Пројекције домаћинстава методом стопа носилаца домаћинства: пример Србије, Становништво, бр 55, вол 2, https://doi.org/10.2298/STNV1702069V

Рашевић, М., Васић, П. (2017), Образовање као фактор фертилитета и популационе политике у Србији,Annales, Series Historia et Sociologia 27, 2017/3, http://zdjp.si/en/annales-series-historia-et-sociologia-27-2017-3/

Васић, П. (2017), Да ли и како увести фактор старости жене у политику према рађању, „Поруке демографа креаторима јавних политика“, ИДН-ЦДИ, Београд.

Васић, П. (2017), Нови приступ политици према рађању, Демографски проблеми југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике, 20. октобар 2017, Ниш.

Vasić, P., Marinković, I., (2016), Parental allowance in Serbia – examining the World Health Organization recommendations, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Public Administration Department, Cluj-Napoca, Romania, 2016: Issue No. 49 E/October

Basten, S. & T. Frejka (co-ordinating authors)(2016): Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe. Comparative Population Studies, vol. 41/1, 3-56. (Serbian collaborator together with Mirjana Rašević and Mirjana Bobić)

 

Ангажовање у настави

Популациона политика
Примењена демографија
Пројекције становништва

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Члан јe Друштва демографа Србије.