• Kontakt telefon: +381113241976
  • E-mail adresa: peca@ gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Predrag Manojlović

Datum i mesto rođenja: 24.04.1955.,  Negotin

Na Geografskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1980. godine sa prosečnom ocenom 9,76 sa radom pod naslovom „Severoistočna Srbija – regionalno-geografski prikaz„. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije, na smeru Geografija krasa, sa prosečnom ocenom 10. Magi­s­tarsku tezu iz geomorfologije pod naslovom „Kras sliva Zamne“ odbranio je 1985. godine. Na istom fakultetu, 1990. godine, odbranio je doktorsku disertaciju iz geomorfologije pod naslovom „Eksperimen­talna istraživanja intenziteta korozije u krasu Istočne Srbije

Za asistenta pripravnika na Geografskom fakultetu u Beogradu izabran je 1983. godine. Za docenta na Geografskom fakultetu u Beogradu, za predmet Geo­morfologija, izabran je 1991. godine. Pored tog predmeta, od 1991-1993. godine držao je predavanja i vežbe iz predmeta Aerokosmičke metode u geografiji i Aerokosmičke metode u prostornom planiranju. Za vanrednog profesora za predmet Geomorfologija, izabran je 1995. godine, a u zvanje redovnog profesora 2001. Od 1993. godine do 2008. pored predavanja iz predmeta Geomorfologija, predavao je i premet Matematička geografija. Od 2008. drži nastavu iz predmeta Kvantitativne metode u geografiji, Kvantitativne metode u životnoj sredini i Daljinska detekcija u geografiji. U istom periodu držao je više predmeta na master i doktorskim studijama, a sve u zavisnosti od promene nastavnih programa.

Od 2000.-2006. godine predavao je predmet Geomorfologija na Univerzitetu u K. Mitrovici, a od 2000, godine i na Odseku za Geografiju Prirodno-matema­ti­čkog fakulteta u Nišu, pa sve do danas.

Krajem 1989. i početkom 1991. godine, radi upoznavanja originalnih istraživačkih metoda, obavio je specijali­zaciju u više inostranih geomorfo­lo­ških institucija.

Osnivač je i upravnik Laboratorije fizičke geografije Geografskog fakulteta u Beogradu i PMF-a u Nišu, u okviru kojih se obavlja naučno-istraživački rad studenata (diplomaca, poslediplomaca i doktoranata).

U periodu 2000-2003. godina vršio je funkciju prodekana Geografskog fakulteta. Od 2007-2012. bio je predsednik Saveta Geografskog fakulteta.

U Srpskom Geografskom društvu bio je sekretar, a od januara 2000. godine imenovan je za  urednika naučnog čsopisa “Glasnik“ Srpskog geografskog društva čije imenovanje još uvek traje.

Od 2000. do 2010. godine bio je član ekspertske komisije u okviru grupacije Geo-nauke i astronomija  u okviru Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Godine 2003. izabran je za člana Odbora za kras i speleologiju u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti.

Naučna oblast istraživanja: Fizička geografija, geomorfologija, mehanička i hemijska erozija i akumulacija.

Radovi

Autor je više naučnih radova objavljenih u renomiranim domaćim i inostranim časopisima.
Napisao je dve monografije:
- Severoistočna Srbija – fizičkogeografske karakteristike, Istorijski arhiv Krajine, Ključa i Poreča, Negotin, 1986.
- Hemijska erozija kao geomorfološki proces – teorijski, analitički i metodološki aspekt, Geografski fakultet, Beograd, 1992.
Za potrebe izvođenja nastave napisao je dva udžbenika i jedan praktikum:
- Geomorfologija, Geografski fakultet, Beograd, 1998. (sa D. Petrovićem)
- Matematička geografija, Geografski fakultet, Beograd, 2003.
- Praktikum iz geomorfologije, Geografski fakultet, Beograd, 2002 (sa S. Dragićevićem)

POJAVE EPIGENIJA I EPIGENETSKIH USECANjA TOKA JASENIČKE REKE U NEGOTINSKOJ KRAJINI. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LX, br.2, Beograd, 1980.
PALEOGEOMORFOLOŠKI ZNAČAJ NEOGENIH SEDIMENATA SEVEROISTOČNE SRBIJE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXVIII br.1, Beograd, 1988.
METODOLOŠKI PROBLEMI MERENjA INTENZITETA POVRŠINSKE KOROZIJE U KRASU. Naš krš, br. 26-27, Sarajevo, 1989. (D. Gavrilović)
UTICAJ VEŠTAČKIH ĐUBRIVA NA INTENZITET KOROZIJE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXIX, br.1, Beograd, 1989.
INTENZITET HEMIJSKE EROZIJE U SLIVU VISOČICE. Četvrti skup geomor¬fologa Jugoslavije, Beograd, 1990.
HEMIJSKA EROZIJA NEKARBONATNIH STENA. Zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfo¬logov Jugoslavije, Ljubljana, 1990.
ČESTINA UZORKOVANjA TEKUĆIH VODA U FUNKCIJI UTVRĐIVANjA INTENZITETA HEMIJSKE EROZIJE. Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. 37/38, Beograd, 1990/91. (A. Stah)
PRILOG PROUČAVANjU SILIKATNOG KRASA SAHARE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXI, br. 1, Beograd, 1991. (D. Gavrilović)
UPOREDNA ANALIZA PRONOSA SUSPENDOVANOG I HEMIJSKOG NANOSA U SLIVOVI¬MA BELOG I CRNOG TIMOKA. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXI, br. 2, Beograd, 1991. (Lj. Gavrilović)
METODOLOGIJA IZRADE KARTE INTENZITETA HEMIJSKE EROZIJE. Zbornik radova Geogra¬fskog fakulteta, sv. 39, Beograd, 1992.
MERENjE PROTICAJA KONDUKTOMETRIJSKOM METODOM. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXII, br. 1, Beograd, 1992.
REČNA EROZIJA U GORNjEM DELU SLIVA CRNICE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXIII, br. 1, Beograd, 1993.
PRONOS SILTA PEKOM KOD KUČEVA. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXIII, br. 2, Beograd, 1993.
INTENZITET HEMIJSKE EROZIJE STENA TIMOČKOG ANDEZITSKOG MASIVA. Zbornik radova Jovan Cvijić i Istočna Srbija, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 1994.
PRIRODNI FON UNOSA RASTVORENIH MINERALNIH MATERIJA PADAVINAMA U SRBIJI. Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. 44, Beograd, 1994. (N. Živković)
PRILOG POZNAVANjU GENEZE BIGRA. Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. 46, Beograd, 1996.
KARTA SPECIFIČNIH OTICAJA U SRBIJI. Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. 47, Beograd, 1997. (N. Živković)
PRIRODNI FON MINERALIZACIJE TEKUĆIH VODA SRBIJE. Zbornik radova Geografskog fakulteta, sv. 48, Beograd, 1998.
INTENZITET HEMIJSKE EROZIJE U SLIVU NIŠAVE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXXII, br. 1, Beograd, 2002.
METODOLOŠKI POSTUPCI ISTRAŽIVANjA INTENZITETA HEMIJSKE EROZIJE. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. LXXXII, br. 2, Beograd, 2002.
THE INFLUENCE OF TYPE OF ROCKS ON THE CHEMICAL EROSION IN TEMSTICA RIVER BASIN. International Conference ''Erosion And Torrent Control As A Factor In Sustainable River Basin Management'', 25-28 September, Belgrade, 2007 ( Mustafić S., Luković J.)
UGROŽENOST AKUMULACIJE ''ZAVOJ'' EROZIVNIM PROCESIMA - METODOLOŠKI, SAZNAJNI I ZAŠTITNI ASPEKT. Glasnik srpskog geogrfskog društva, LXXXVIII, br.1, 29-42, 2008 (Sanja Mustafić, Stanimir Kostadinov)
MAPPING AVERAGE ANNUAL PRECIPITATION IN SERBIA (1961–1990) BY USING REGRESSION KRIGING. Theoretical And Applied Climatology, 2012, DOI 10.1007/s00704-012-0702-2 (Bajat Branislav, Pejovic Milutin, Jelana Luković, Ducic Vladan, Mustafic Sanja)

Angažovanje u nastavi

Geomorfologija 1
Kvantitativne metode u geografiji
Daljinska detekcija u geografiji

Nagrade i priznanja

Godine 1980. nagrađen je Oktobarskom nagradom grada Beograda.
Godine 2002.nagrađen je nagradom Istorijskog arhiva Krajine, Ključa i Poreča.