dr Sanja Manojlović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: sanjam@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Sanja Manojlović

Datum i mesto rođenja: 12.07.1974., Užice

Ge­o­graf­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du upi­sa­la je 1993. go­di­ne, a na istom  di­plo­mi­ra­la 1998. go­di­ne na te­mi “Ero­zi­ja u sli­vu Dragovištice“. Na istom fa­kul­te­tu, u školskoj 1998/99. go­di­ni, upi­sa­la je po­sle­di­plom­ske stu­di­je na sme­ru fizička ge­o­gra­fi­ja – smer ge­o­mor­fo­lo­gi­ja. Magistarski pod nazivom “Erozija u slivu Temštice“ odbranila je u martu 2007. godine.

Od ja­nu­a­ra 2000. go­di­ne, za­po­sle­na je na Ge­o­graf­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, u La­bo­ra­to­ri­ji za fizičku ge­o­gra­fi­ju, na me­sto istraživača pri­prav­ni­ka. Od novembra 2002. godine je u zvanju stručnog saradnika. U zvanje asistenta (uža naučna oblast fizička geografija) izabrana je 2007. godine.

Angažovanje u nastavi

Geomorfologija 1
Kvantitativne metode u geografiji
Daljinska detekcija u geografiji
Fizička geografija i turizam
Geografija zemljišta sa osnovama pedologije
Monitoring zemljišta i vode

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo
Water and soil conservation