др Сања Манојловић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: sanjam@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Сања Манојловић

Датум и место рођења: 12.07.1974., Ужице

Ге­о­граф­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду упи­са­ла је 1993. го­ди­не, а на истом  ди­пло­ми­ра­ла 1998. го­ди­не на те­ми “Еро­зи­ја у сли­ву Драговиштице“. На истом фа­кул­те­ту, у школској 1998/99. го­ди­ни, упи­са­ла је по­сле­ди­плом­ске сту­ди­је на сме­ру физичка ге­о­гра­фи­ја – смер ге­о­мор­фо­ло­ги­ја. Магистарски под називом “Ерозија у сливу Темштице“ одбранила је у марту 2007. године.

Од ја­ну­а­ра 2000. го­ди­не, за­по­сле­на је на Ге­о­граф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, у Ла­бо­ра­то­ри­ји за физичку ге­о­гра­фи­ју, на ме­сто истраживача при­прав­ни­ка. Од новембра 2002. године је у звању стручног сарадника. У звање асистента (ужа научна област физичка географија) изабрана је 2007. године.

Ангажовање у настави

Геоморфологија 1
Квантитативне методе у географији
Даљинска детекција у географији
Физичка географија и туризам
Географија земљишта са основама педологије
Мониторинг земљишта и воде

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво
Water and soil conservation