dr Sanja Stojković
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: sanja@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Sanja Stojković

Datum i mesto rođenja: 01.11.1971., Beograd

Sanja Stojković (rođ. Smiljanić) završila je osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu. Geografski fakultet u Beogradu, smer Prostorno planiranje, upisala je 1990. god. Osnovne studije završila je 1996. god. sa prosečnom ocenom 9,19 (tema: Primena GIS-a Idrizi u pripremi i prezentaciji prostornih planova). Školske 1997/98. god. upisala je postdiplomske studije na smeru Prostorno planiranje, usmerenje Geoprostorne osnove životne sredine, na Geografskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom Informaciona osnova za donošenje odluka u upravljanju životnom sredinom odbranila je 2004. god., nakon čega je stekla akademski naziv magistra prostornog planiranja. Doktorsku disertaciju pod nazivom Značaj kvaliteta geoinformacione infrastrukture u upravljanju odživim razvojem je odbranila 2008. god., čime je stekla akademsko zvanje doktor Geografije za oblast GIS-a.

Radni odnos na Geografskom fakultetu u Beogradu započela je 1997. god. u statusu istraživača pripravnika u Centru za životnu sredinu i GIS. Kao asistent pripravnik za užu naučnu oblast GIS počinje da radi 2001. god, a kao asistent 2004. god. na studijskim grupama: Geografija, Turizmologija, Prostorno planiranje, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine. Od 2011. god., kada je izabrana u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geografija (Opšte geografske discipline), nastavnik je na predmetima GIS i turizam, Uvod u GIS, GIS u prostornom planiranju, Napredni GIS, Geoprostorne baze podataka i GIS, na studijskim grupama Turizmologija, Prostorno planiranje i Geoprostorne osnove životne sredine.

Radovi

Kao autor ili koautor rada učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučno-stručnih skupova i objavila je veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti geografskih informacionih sistema i zaštite životne sredine.

Angažovanje u nastavi

GIS i turizam
Uvod u GIS
GIS u prostornom planiranju
Napredni GIS
Geoprostorne baze podataka
GIS

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

1997. – član Srpskog geografskog društva,
2004. – član Asocijacije prostornih planera Srbije